Wetteri Oyj tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023

Väkevän kasvun vuosi

Wetteri Oyj  Tilinpäätöstiedote 14.3.2024 klo 8.30

Tämä on tiivistelmä Wetteri Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiivistelmän liitteenä sekä luettavissa yhtiön verkkosivustolla www.sijoittajat.wetteri.fi. 

Wetteri-konsernissa (jäljempänä "Wetteri", "Wetteri-konserni", "konserni” tai ”yhtiö”) toteutettiin vuoden 2022 aikana useita pörssilistautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä. Tämän takia tilikauden 1.1.-31.12.2023 taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia vertailukauden 24.2.-31.12.2022 taloudellisten tietojen kanssa. Vertailukauden 24.2.-31.12.2022 taloudelliset tiedot sisältävät konserniyhtiö Themis Holding Oy:n laajan tuloksen ja taseen sen perustamisesta 24.2.2022 alkaen sekä konserniyhtiö Wetteri Yhtiöt Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden laajan tuloksen ja taseen Wetteri Yhtiöt Oy:n osakekaupan täytäntöönpanosta 11.5.2022 eteenpäin. Themis Holding Oy perustettiin pörssilistautumista ja sitä edeltäneitä yritysjärjestelyitä varten, joissa se toimi taloudellisen raportoinnin näkökulmasta kirjanpidollisena hankkijaosapuolena, ja sillä on vertailukaudella 24.2.-31.12.2022 ollut liiketoimintaa vasta Wetteri Yhtiöt Oy:n osakekaupan toteutumisesta 11.5.2022 lähtien. Tilikauden ja vertailukauden taloudellisten tietojen vertailukelvottomuuden vuoksi tämä tilinpäätöstiedote sisältää konsernin ja sen toimintasegmenttien laajan tuloksen pro forma -tietoja kausilta 1.10.-31.12.2022 ja 1.1.-31.12.2022. Nämä pro forma -tiedot ovat hypoteettisia ja ne on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Tilinpäätöstiedote sekä sen sisältämät pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vertailukauteen 1.10.-31.12.2022 tai 24.2.-31.12.2022 ja pro forma -tietoon 1.10.-31.12.2022 tai 1.1.-31.12.2022. Se, viitataanko vertailukauteen vai pro forma -tietoon mainitaan erikseen.

Yhteenveto katsauskaudelta 1.10. – 31.12.2023 

 • Konsernin liikevaihto 131,1 miljoonaa euroa (vertailukausi loka-joulukuu 2022 74,8 miljoonaa euroa, pro forma loka-joulukuu 2022 77,5 miljoonaa euroa) 
 • Oikaistu käyttökate 6,8 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa, 2,3 miljoonaa euroa) 
 • Oikaistu liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa, -0,2 miljoonaa euroa) 
 • Liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa, 2,4 miljoonaa euroa) 
 • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 40,2 miljoonaa euroa (+82 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma loka-joulukuu 2022) 
 • Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto laski 0,9 miljoonaa euroa (-6 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma loka-joulukuu 2022) 
 • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto nousi 14,6 miljoonaa euroa (+194 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma loka-joulukuu 2022)

Yhteenveto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

 • Konsernin liikevaihto 443,3 miljoonaa euroa (vertailukausi helmi-joulukuu 2022 191,8 miljoonaa euroa, pro forma tammi-joulukuu 2022 291,0 miljoonaa euroa) 
 • Oikaistu käyttökate 24,9 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa, 13,8 miljoonaa euroa) 
 • Oikaistu liikevoitto 12,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa, 3,9 miljoonaa euroa) 
 • Liikevoitto 5,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa, -4,0 miljoonaa euroa) 
 • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto nousi 112,5 miljoonaa euroa (+65 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma tammi-joulukuu 2022) 
 • Raskas kalusto -toimintasegmentin liikevaihto nousi 8,2 miljoonaa euroa (+14 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma tammi-joulukuu 2022) 
 • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto nousi 31,7 miljoonaa euroa (+71 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (pro forma tammi-joulukuu 2022) 
 • Autotalo Hartikainen tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 8.3.2023 alkaen 
 • AutoPalin tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 1.6.2023 alkaen 
 • Suur-Savon autoliiketoiminta tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä tilikauden jälkeen 1.1.2024 alkaen
 • Suvanto Trucks Oy tuli osakevaihdolla osaksi Wetteriä tilikauden jälkeen 29.2.2024

Taloudellinen ohjeistus

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Yhtiö pitää taloudellisen ohjeistuksen sisällöllisesti samana vuodelle 2024, mutta ilmaisee ohjeistuksen tiedonantopolitiikan mukaisella vaihteluvälillä:

 • Liikevaihto 660 – 800 miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto 19 – 23 miljoonaa euroa

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto.

Aikaisempi muotoilu:

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

 • Liikevaihto 730 miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto 21 miljoonaa euroa

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto.

Taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut

EUR tuhatta Q4 2023 Q4 20221) Pro forma Q4 2022 Muutos2) 2023 20221) Pro forma 2022 Muutos2)
Liikevaihto 131 089 74 781 77 519 69 % 443 287 191 825 291 042 52 %
Käyttökate (EBITDA) 4 662 758 847 451 % 21 009 6 172 9 125 130 %
Käyttökate liikevaihdosta, % 4 % 1 % 1 % 5 % 3 % 3 %
Oikaistu käyttökate 3) 6 783 2 257 2 346 189 % 24 918 9 788 13 804 81 %
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % 5 % 3 % 3 % 6 % 5 % 5 %
Liikevoitto (-tappio) (EBIT) 702 -2 446 -2 447 n/a 5 351 -2 279 -3 954 n/a
Liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, % 1 % -3 % -3 % 1 % -1 % -1 %
Oikaistu liikevoitto 3) 3 343 -196 -164 n/a 12 030 3 322 3 860 212 %
Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, % 3 % 0 % 0 % 3 % 2 % 1 %
Voitto (tappio) ennen veroja -2 775 -3 377 -3 800 n/a -3 824 -4 367 -7 255 n/a
Voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, % -2 % -5 % -5 % -1 % -2 % -2 %
Tilikauden voitto (tappio) -2 963 -2 798 -3 358 n/a -4 049 -3 834 -6 545 n/a
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % -2 % -4 % -4 % -1 % -2 % -2 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) -0,02 -0,03 -0,03 -0,05
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) -0,02 -0,03 -0,03 -0,05
Oman pääoman tuotto (ROE), % -35 % -47 % -13 % -25 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -15 % -15 % -9 % -11 %
Omavaraisuusaste, % 16 % 20 % 16 % 20 %
Maksuvalmius, % 83 % 85 % 83 % 85 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 4) 1 007 632 926 622
Uusien henkilöautojen laskutus (kpl) 848 549 3 322 1 394
Uusien kuorma-autojen laskutus (kpl) 43 55 181 143
Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl) 1 553 1 169 5 764 3 280
Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl) 699 636 2 862 1 916
Uusien kuorma-autojen tilaukset (kpl) 17 26 127 89
Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa 57 343 82 700 57 343 82 700
Kuorma-autojen tilauskanta tilikauden lopussa 13 655 20 100 13 655 20 100
Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit 83 908 57 054 319 562 109 342
Kuorma-autokorjaamon myydyt tunnit 30 295 31 173 110 759 74 514

1)  Q4 2022 viittaa kauteen 1.10.-31.12.2022 ja 2022 kauteen 24.2.-31.12.2022. Vertailukauden taloudelliset tiedot eivät ole vertailukelpoisia tilikauden taloudellisten tietojen kanssa, koska yhtiöllä on ollut liiketoimintaa vertailukaudella vasta 11.5.2022 alkaen.

2) Muutos viittaa muutokseen kausien Q4 2023 ja pro forma Q4 2022 välillä ja muutokseen kausien 2023 ja pro forma 2022 välillä.

3) Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa ei huomioida konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kuten merkittäviä kertaluonteisia tuotto- ja kulueriä sekä hankintalaskelmilla tehdyistä omaisuuserien käyvän arvon taseeseen merkitsemisistä kirjattuja poistoja. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton tarkoitus on parantaa konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuutta kausien välillä. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton täsmäytyslaskelmat ovat tilinpäätöstiedotteen sivulla 20.

4) Henkilöstön lukumäärän laskentaa on tarkennettu tilikaudella siten, että henkilöstön lukumäärä kunkin kuukauden lopussa on laskettu yhteen ja näin saatu summa on jaettu tilikauden kuukausien lukumäärällä. Myös vertailutiedot on oikaistu tätä laskentatapaa vastaaviksi.

Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus 

Wetterin kasvustrategian käynnistämisen vuosi

Vuosi 2023 oli Wetterille kokonaisuutena väkevän kasvun aikaa ja käynnistimme kasvustrategiamme mukaiset toimenpiteet. Vuoden aikana toteutettiin kaksi liiketoimintakauppaa ja avattiin neljä uutta vaihtoautokeskusta. Tiedotimme myös tulevista ja vuoden 2024 alussa toteutuneista yrityskaupoista.

Yhtiön taloudellinen kehitys oli toimintaympäristöä tarkastellen melko suotuisaa. Konsernin liikevaihto oli 443,3 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate nousi 24,9 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto oli 12,0 miljoonaa euroa. Korkotason nousu vaikutti Wetterin liiketoiminnan tuloksellisuuteen, ja vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä autoalan toimintaympäristössä oli myös haasteita: ahtaajien lakko tiputti loppuvuoden uusien autojen luovutuksia, huoltotoimintaa taas rasittivat joulukuisten juhlapyhien osuminen arkipäiville.

Wetterin liiketoimintasegmenteissä liikevaihdon kasvu oli suurinta henkilöautot-segmentissä ja liikevaihto nousi 284,5 miljoonaan euroon. Uusia autoja laskutettiin n. 61 prosenttia edellisvuotta enemmän ja uusien autojen tilauskanta tilikauden lopussa oli hyvällä 57,3 miljoonaa euron tasolla, vaikka uusien autojen kauppaa alalla yleisesti tehtiin vähemmän talouden epävarmuudesta johtuen. Raskaan kaluston liikevaihto nousi 14 prosenttia edellisvuodesta, oikaistu liikevoitto kasvoi 49 prosenttia ja oli lähes 3,7 miljoonaa euroa. Huoltopalveluiden oikaistu liikevoitto asettui liki 5,7 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuoteen kertyi 200 prosenttia. 

Wetterin tavoitteena on olla autoalan suurin ja kannattavin toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterin kasvustrategia on yrityskauppavetoinen, ja tämän strategisen valinnan taustalla on autoalalla käynnissä oleva historiallinen murros. Autokaupan hakeutuminen suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin on megatrendi, jonka taustalla on lukuisia pienempiä muutoksia niin teknologiassa, alan toimintamalleissa kuin kuluttajakäyttäytymisessäkin. Autokauppa liiketoimintana on yhä selvemmin volyymilaji: suuruus tuo synergiahyötyjä ja parantaa liiketoiminnan operatiivista tehokkuutta, mutta antaa myös muskeleita luovia toimintaympäristön murroksessa. Wetterin yrityskauppavetoinen kasvustrategia perustuu juuri volyymikasvuun ja synergiahyötyjen myötä keveneviin kuluihin sekä paranevaan katteeseen. Suomessa on tarjolla useita hyvin johdettuja autoalan yrityksiä, jotka yksin eivät pärjää murroksen paineessa, mutta jotka saavat menestyksekästä jatkuvuutta osana isompaa kokonaisuutta. Arvonluonnin matkallaan Wetteri on vasta alussa.

Wetterin erottaa monista muista autoalan toimijoista sen kokonaisvaltainen liiketoimintamalli ja laaja tarjoama. Wetterin liiketoimintamalli kattaa uusien ja käytettyjen henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin. Lisäksi Wetteri tarjoaa laajalti huoltopalveluita ja vauriokorjaamopalveluita sekä varaosa- ja rengaspalveluita kaikissa ajoneuvoluokissa. Vuonna 2023 toteutuneiden Autotalo Hartikaisen ja AutoPalinin kauppojen myötä Wetteri on vahvistunut entisestään, mm. laajemman palveluverkoston, uusien merkkiedustusten ja merkkikohtaisen osaamisen myötä. Wetterin liiketoimintamalli ja Suomen laajin automerkkiedustus ovat vahvuuksia, jotka kantavat myös haastavassa toimintaympäristössä. Wetterin erittäin ammattitaitoisella, koulutetulla ja sitoutuneella henkilöstöllä on suuri merkitys yhtiön kasvutarinassa, ja joulukuussa 2023 tiedotimmekin maksuttomasta osakeannista koko autoliiketoiminnan henkilöstöllemme.

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 80 000 autoon, mikä reilusti alle pitkän aikavälin keskiarvon. Suomalainen autokanta on Euroopan vanhinta, keski-iältään jo 13,2 vuotta. Autokannan uudistumiselle on kova tarve: liikenteen päästövähennystavoitteita ei nykyisellä autokannalla saavuteta, mutta myös liikenneturvallisuuden parantamiseksi teille tarvitaan tuoretta kalustoa. Tämä tarkoittaa, että autoalalla on lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja selvä orgaanisen kasvun potentiaali. Inflaation taittuminen ja vakiintunut korkotaso tukevat uusien autojen kysynnän kasvua. Wetterin monimerkkiedustus ja valtakunnallinen läsnäolo antavat oivan lähtökohdan vastata kysyntään.

Vuonna 2024 me jatkamme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista, ja alkuvuodesta 2024 Suur-Savon Auto sekä Suvanto Trucks Oy tulivat osaksi Wetteriä. Suvanto Trucksin myötä saimme Wetterille vahvaa vaihtokuoma-autojen osto-osaamista sekä hankintakanavat, ja suunnitelmissamme on rakentaa valtakunnallinen vaihtokuorma-autojen myyntiverkosto ja hyödyntää tehokkaammin jo olemassa olevia jakelukanaviamme. Loppukeväästä 2024 avaamme Vantaalle Wetteri Premium-konseptin mukaisen vaihtoautokaupan suurmyymälän, jonka myötä voimme vastata pääkaupunkiseudun kasvavaan laadukkaiden vaihtoautojen kysyntään. Kuluvan vuoden aikana tutkimme myös mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.” 

Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiö Wetteri Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 64,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos on -0,6 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Arvio vuoden 2024 kehityksestä

Uusien autojen saatavuuskapeikot ovat pääosin poistuneet, ja vuonna 2023 käynnistynyt tilauskannan purku toimituksiin jatkuu vuoden 2024 aikana. Talouden epävarmuus voi painaa uusien autojen kysyntää kaikissa ajoneuvoluokissa ja alalla ensirekisteröintien ennakoidaan jäävän vuoden 2023 tasoa matalammalle. Viimeaikaiset signaalit korkojen vakautumisesta ja inflaation kääntymisestä laskuun voivat lisätä uusien autojen kysyntää kaikissa ajoneuvoluokissa, ja vaihtoautokaupan odotetaan jatkavan kasvuaan. Huoltotoiminnan odotetaan jatkavan vahvana.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Wetteri Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22.5.2024, kutsu yhtiökokoukseen tullaan julkistamaan myöhemmin pörssitiedotteena.

Wetterin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Wetteri julkistaa vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin 18.4.2023.

30.5.2024       Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024

28.8.2024       Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024

21.11.2024     Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2024

Webcast 14.3.2024 klo 15.00

Wetteri järjestää osakkeenomistajille ja analyytikoille sekä medialle suunnatun webcastin 14.3.2024 klo 15.00 alkaen. Lähetyksessä Wetteri Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Simula esittelee vuoden 2023 tuloksen ja kertoo yhtiön strategian etenemisestä sekä avaa autoalan markkinan tilannetta. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://wetteri.videosync.fi/q4-2023

Oulussa 14.3.2024

Wetteri Oyj

Hallitus

Lisätietoja:  

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj 

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi 

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj 

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

Wetteri_tilinpäätöstiedote_2023_final.pdf