Palkitseminen

Palkitsemisperiaatteet


Wetterin palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän
aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon positiivista kehitystä.


Palkitsemispolitiikassa on huomioitu henkilöstön palkitsemisessa noudatettavat periaatteet, jolla
pyritään yhtiön kannalta parhaiden henkilöiden rekrytoimiseen, pitämiseen ja motivoimiseen. Wetterin
henkilöstön palkitseminen perustuu kokonaispalkitsemiseen, joka voi koostua muun muassa kiinteistä
ja muuttuvista palkitsemisen osista sekä henkilöstöeduista.


Toimitusjohtajan palkitsemiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin työntekijöiden palkitsemiseen.
Hallituksen palkitsemiseen ei liitetä mainittuja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimia tai muita
muuttuvia osuuksia. Hallituksen palkkio tai osa siitä voidaan kuitenkin maksaa yhtiön osakkeina.


Yhtiöllä on palkitsemisjärjestelmän hallinnointia varten perustettu hallituksen nimeämä
palkitsemisvaliokunta.


Wetteri Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain
hallituksen valmisteleman ehdotuksen perusteella. Poikkeustilanteessa myös ylimääräinen
yhtiökokous voi päättää hallituksen palkitsemisesta. Yhtiökokous tai yhtiön hallitus yhtiökokouksen
valtuuttamana voi päättää osakeannista, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta palkitsemistarkoituksessa. Yhtiön hallitus valmistelee tätä koskevat
ehdotukset yhtiökokoukselle.


Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkkiosta ja toimisuhteen keskeisistä ehdoista. Mikäli
toimitusjohtaja on myös yhtiön hallituksen jäsen, ei toimitusjohtaja osallistu toimitusjohtajan
palkkion valmisteluun tai päätöksentekoon. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen
tapahtuu palkitsemispolitiikan puitteissa.

Hallituksen palkitseminen
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet
vuosittain yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta on
perustuttava yhtiökokoukselle esitettyyn ja voimassa olevaan palkitsemispolitiikkaan.
Poikkeustilanteessa myös ylimääräinen yhtiökokous voi päättää hallituksen palkitsemisesta.
Hallituksen palkitseminen voi muodostua vuosipalkkiosta tai kuukausipalkkiosta ja mahdollisista
kokouspalkkioista. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa korotettua palkkiota tai
kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voidaan maksaa osin tai kokonaan yhtiön
osakkeina tai rahana. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän
taikka yhtiön optio-ohjelmien tai muiden pitkän aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan puitteissa. Yhtiön hallitus
tai tarvittaessa erillinen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat
päätösehdotukset hallitukselle. Toimitusjohtajan sopimus tehdään kirjallisena.
Toimitusjohtajan palkitseminen voi koostua kiinteästä ja muuttuvasta palkitsemisesta. Kiinteää
palkitsemista ovat vuosipalkka ja luontoisedut. Muuttuvaa palkitsemista ovat kaikki sellaiset palkkiot,
joiden suuruus on riippuvainen henkilön suorituksesta tai jostain ulkoisesti määriteltävästä tekijästä,
kuten yhtiön taloudellisten tai ei-taloudellisten tunnuslukujen kehityksestä tai muusta määriteltävästä
tekijästä. Näitä ovat muun muassa lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät.

Toimitusjohtajan eläketurva on järjestetty lakisääteisellä eläketurvalla, joka tarjoaa palvelusaikaan ja
työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy
työntekijän eläkelain perusteella. Yhtiö voi myöntää toimitusjohtajalle lisäeläkkeitä.
Toimisopimuksessa sovitaan toimitusjohtajaan sovellettavasta irtisanomisajasta. Toimisuhteen
päättymiseen ei liity erillistä erorahaa.

Hallituksen puheenjohtaja arvioi toimitusjohtajan palkitsemista vuosittain sekä tekee tarvittaessa
ehdotuksen hallitukselle palkitsemisen muuttamiseksi.

Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta, palkitsemisvaliokunta valmistelee esityksen hallituksen käsiteltäviksi.

Wetteri Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 9.12.2022 alkaen toimitusjohtaja Aarne Simulan lisäksi  talousjohtaja Panu Kauppinen, HR- ja viestintäjohtaja Sanna Räsänen ja Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Antti Ollikainen.

Muun johtoryhmän jäsenten palkitsemisen valmistelee palkitsemisvaliokunta ja hyväksyy hallitus.  Muun johtoryhmän lyhyen ja pitkän aikavälin palkitseminen on palkitsemisvaliokunnassa valmisteilla. Muun johtoryhmän irtisanomisehdot ovat 2-6 kuukauden mittaiset.

Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2023, tuhatta euroa

Kiinteät vuosipalkat384 551
Luontaisedut22 591
Muuttuvat palkkiot53 449
Lisäeläkemaksut35 500
Muut etuudet240 000
Yhteensä736 091

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisraportti 2022