Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan etukäteen, riskejä hallintaan ja näin ennalta ehkäistään niiden syntyminen sekä mahdollisesti toteutuneet riskit havainnoidaan, niiden vaikutus minimoidaan ja korjataan ja jatkossa vältetään riskin toteutuminen.

Riskienhallinnan vastuut

HallitusHallitus on vastuussa riskienhallinnasta sen järjestämisestä ja riittävyydestä sekä hyväksyy riskienhallinnan periaatteet.
TarkastusvaliokuntaTarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan riittävyyden asianmukaisuuden ja keskeiset riskialueet ja tekee näiltä osin ehdotuksia hallitukselle.
TalousjohtajaTalousjohtaja on vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta sekä toimintasuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta sekä raportoinnista tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Talousjohtaja vastaa myös vuosittaisesta riskiarvioinnnista, riskienhallintaprosessin kehittämisestä, koordinoinnista ja keskeisistä vakuutusratkaisuista.
Toimitusjohtaja ja muu johtoToimitusjohtaja ja muu johto vastaavat siitä, että riskit otetaan huomioon suunnitteluprosesseissa, riskit havainnoidaan ja ennakoidaan sekä hallitaan ja tarvittaessa toteutuneet riskit raportoidaan sovitulla tavalla.
Segmentit ja yksikötSegmenetit ja yksiköt tunnistavat ja arvioivat omien vastuualueidensa olennaiset riskit suunnitteluprosesseissaan, valmistautuvat niihin, ryhtyvät tarpeellisiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja raportoivat riskeistä sovitulla tavalla.

Riskienhallinnan tavoitteet 


Yhtiön tarkoituksena on huolehtia riskienhallinnan avulla riskien tunnistamisesta etukäteen ja näin estää riskien toteutuminen. Riskienhallinta liittyy olennaisesti yhtiön normaaliin liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Se on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa, jolla edistetään ja varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

Riskienhallinnan keskeisin tavoite on tunnistaa ja arvioida ne riskit, uhat ja mahdollisuudet, joilla voi olla merkitystä sekä strategian toteuttamiseen että lyhyemmälle ja pitemmälle aikavälille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä riskit ovat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisia riskejä. Myös merkittävimpiin investointiehdotuksiin liitetään mukaan erillinen riskikartoitus.

Tunnistetuista riskeistä ja niiden hallinnasta raportoidaan johdolle ja hallitukselle vuosittain. Yhtiön riskienhallinnan keskeisiin elementteihin kuuluvat koko liiketoimintaa tukevan kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin toteuttaminen, omaisuuden suojaaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, turvallisuus ja sen jatkuva kehittäminen.

Riskejä on kuvattu tarkemmin 17.11.2022 julkaistussa listalleottoesitteessä.