Hallituksen valiokunnat

Wetteri Oyj:n 8.5. pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajaksi Markku Kankaalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Pärssisen. Hallituksen muut jäsenet ovat Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Aarne Simula.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Markku Kankaala sekä Hannu Pärssinen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Satu Mehtälä. Tarkastusvaliokunnan sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Samuli Koskela.

Palkitsemisvaliokunnan valiokunnan jäseniksi valittiin Mikael Malmsten, Martti Haapala sekä Aarne Simula, valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pärssinen.

Osakkeen omistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Aarne Simula, Markku Kankaala sekä Martti Haapala. Nimitystoimikunnan kokoonpano on muodostettu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista 31.12.2022 tilanteen mukaan (Simula Invest Oy, PM Ruukki Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd).

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

Hallituksen tarkastusvaliokunnan päätarkoitus on:

• avustaa hallitusta yhtiön taloudellisten raportointiprosessien valvontaan liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä ja yhtiön tilintarkastuksen seurannassa ja

• avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa.

Valiokunnan tehtävänä on:

• seurata ja arvioida taloudellisia raportointiprosesseja

• seurata tilinpäätöksen ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja luotettavuutta

• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta

• seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta

• arvioida sisäisen tarkastuksen suoriutumista

• arvioida tilintarkastajan pätevyyttä ja suoriutumista

• seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita

• valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus ja seurata lakien ja määräysten ja yhtiön politiikoiden noudattamista ja yhtiön vaatimustenmukaisuusjärjestelmän tehokkuutta.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on täytettävä Hallinnointikoodin tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat riippumattomuus- ja asiantuntemusvaatimukset. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan.

Valiokunnan puheenjohtaja päättää yhdessä valiokunnan jäsenten kanssa valiokunnan kokousten lukumäärän ja aikataulun ja laatii yhdessä johdon ja muiden asianmukaisten tahojen kanssa valiokunnan kokousten asialistat. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan jäsenten nimittämistä seuraavassa ensimmäisessä kokouksessa vahvistetun aikataulun mukaisesti. Valiokunta kokoontuu erikseen johdon edustajien sekä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi valiokunnan jäsenet kokoontuvat säännöllisesti ilman että johdon edustajia on läsnä.

Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa hallitukselle valiokunnan kokousten pöytäkirjat.

Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätarkoitus on:

  • auttaa hallitusta yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa;
  • auttaa hallitusta palkitsemispolitiikan ja vuosittaisten palkitsemisraporttien valmistelussa ja käsittelyssä;
  • auttaa hallitusta toimitusjohtajan ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten (ylimmät johtajat) suoriutumiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa; ja
  • käsitellä ylimmälle johdolle soveltuvia seuraajasuunnittelumenetelmiä.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on täytettävä Hallinnointikoodin valiokuntien jäseniä koskevat riippumattomuusvaatimukset. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan.

Valiokunta laatii itse oman aikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen tämän työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa hallitukselle valiokunnan kokousten pöytäkirjat. Valiokunta arvioi työjärjestyksensä asianmukaisuutta säännöllisin väliajoin ja ehdottaa tarpeellisina pitämiään muutoksia hallituksen hyväksyttäväksi. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätehtävä on valmistella ja esittää yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenistä, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkitsemisesta.

Wetteri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevien ehdotusten valmistelusta yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että yhtiön hallituksella yhdessä ja sen jäsenillä erikseen on riittävä ja yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen, ja kokemus ottaen huomioon yhtiön kehitysvaihe sekä sen toimintaan liittyvät riskit. Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämistä ja nimitystoimikunnan kokoonpanoa sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat periaatteet määritellään nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.