Sisäpiirihallinto

Wetteri Oyj:n sisäpiiriohjeen tarkoituksena on esittää yhteenveto tärkeimmistä sisäpiiritiedon käyttöön ja hallinnointiin sovellettavista säännöistä ja menettelytavoista yhtiössä. Sisäpiiriohje sisältää sääntöjä ja määräyksiä sisäpiiritiedon käytöstä, yhtiön sisäpiiriluetteloista, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja lykkäämismenettelystä sekä yhtiön johdon ja johdon lähipiirin liiketoimien ilmoittamisesta. 

Sisäpiiriohje perustuu Suomen ja EU:n säännöksiin ja määräyksiin. Tärkeimpiä sisäpiiriasioita koskevia säännöksiä ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (596/2014/EU, “MAR”), MAR:n nojalla annetut EU:n komission 2-tason asetukset ja ESMAn (European Securities and Markets Authority) antamat MAR:iin liittyvät standardit, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (89/1889, muutoksineen) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje. 

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessaan ja -hallinnossaan sekä viestinnässään edellä mainittuja sääntöjä ja määräyksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä. Lisäksi yhtiö noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää tiedonantopolitiikkaa. 

Kielto käyttää ja ilmaista sisäpiiritietoa 

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja laiton ilmaiseminen on kielletty. Sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei saa: 

  • tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja; 
  • suositella toiselle henkilölle sisäpiirikauppojen tekemistä tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja; tai 
  • ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti 

Sisäpiirikaupoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa: 

  • henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa, ja hän käyttää kyseistä tietoa hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälineitä, joihin kyseinen tieto liittyy; tai 
  • henkilö käyttää sisäpiiritietoa peruuttamalla tai muuttamalla toimeksiannon, joka koskee rahoitusvälinettä, johon kyseinen tieto liittyy, kun toimeksianto annettiin ennen kuin asianomaisella henkilöllä oli hallussaan kyseinen sisäpiiritieto. 

Sisäpiiriluettelo, sisäpiiritiedon julkistaminen ja lykkääminen 

Yhtiö ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiöllä on pysyvien sisäpiiriläisten osalta voimassa pysyvä sisäpiiriluettelo. Yksittäisen sisäpiiritiedon osalta ylläpidetään hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, näitä voi samanaikaisesti yhtiöllä olla useampia. 

Yhtiön velvollisuutena on arvioida kaikissa tiedottamista vaativissa tilanteissa, muodostaako hanke tai muu tapahtuma sisäpiiritietoa. Jos yhtiö arvioi, että kyseessä on sisäpiiritieto tulee yhtiön arvioida, onko sillä velvollisuus julkistaa tieto välittömästi vai onko olemassa sääntelyn mukaisia perusteita lykätä tiedon julkistamista, jolloin asiassa perustetaan välittömästi hankekohtainen sisäpiiriluettelo. 

Yhtiöllä on liikkeeseenlaskijana velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sitä tai sen rahoitusvälineitä koskeva sisäpiiritieto. Julkistettavat tiedot julkistetaan pörssitiedotteella. 

Mikäli sisäpiiritieto liittyy valmisteilla olevaan asiaan tai se ei ole muutoin valmista julkistettavaksi, yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista omalla vastuullaan seuraavien edellytysten täyttyessä: 

  1. sisäpiiritiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut 
  1. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johda yleisöä harhaan;  
  1. yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena 

Lykkäämispäätöksen jälkeen yhtiön tulee varmistaa kaikkien lykkäämisedellytysten täyttyminen koko lykkäämismenettelyn ajan, eli kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai kyseinen hanke on rauennut. Yhtiön sisäpiirivastaava seuraa lykkäämisedellytysten täyttymistä. 

Johdon ja johdon lähipiirin liiketoimista ilmoittaminen (MAR) 

Yhtiössä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan johtohenkilöiden ja lähipiiriläisten on tehtävä liiketoimia koskevat ilmoitukset viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen yhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteella viipymättä. Yhtiö julkaisee ja säilyttää internetsivuillaan kaikki annetut ilmoitukset vähintään viiden (5) vuoden ajan. 

Jotta yhtiölle varattaisiin riittävästi aikaa julkistaa liiketoimia koskevat pörssitiedotteet, johtohenkilöiden ja lähipiiriläisten tulisi ilmoittaa liiketoimet yhtiölle viipymättä kuitenkin viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa. Yhtiön velvollisuutena on julkistaa tiedot kahden (2) työpäivän kuluessa saatuaan liiketoimesta tiedon. Yhtiö suosittelee, että tulevista liiketoimista annetaan myös ennakkotieto ennen liiketoimen suorittamista, jos tämä on mahdollista. 

Liiketoimia koskeva ilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta ja yhtiölle osoitteeseen johdonkaupat@wetteri.fi.  
 
Finanssivalvonnan sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi  

Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/

Suljettu ajanjakso

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivä. 

Yhtiö on laajentanut suljetun ajanjakson aikana kaupankäyntikiellossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin johtohenkilöihin kuulumattomiin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa yhtiön osavuosikatsauksesta tai tilinpäätöstiedotteesta asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista  

Sisäpiiriasioiden hallinnointi 

Yhtiö valvoo sen sisäpiiriläisten, johtohenkilöiden ja lähipiiriläisten sekä suljetun ajanjakson työntekijöiden kaupankäyntiä. Yhtiö myös tarkistaa sisäpiiriluettelonsa tietoja.  

Yhtiöllä on käytössä ns. “whistle blowing” -yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta yrityksen työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä.