Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Yhtiön hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan avustuksella yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista. Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen seurantavelvollisuuden täyttämisessä varmistamalla, että yhtiön valvontatoimenpiteet on suunniteltu ja otettu käyttöön asianmukaisesti.

Yhtiö on päättänyt ottaen huomioon liiketoiminnan laajuuden ja toimialan sekä organisaation koon ettei se perusta erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa vaan sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoitaa yhtiön talouscontroller. 

Sisäisen tarkastuksen tavoitteet, tehtävät ja raportointi

Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen valvontatehtävän hoidossa ja tukee Wetteri yhtiöitä ja sen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 

Sisäinen tarkastus tehtävänä on:

  • varmistaa että hallinnointiprosessit ovat tarkoituksenmukaiset ja tulokselliset
  • parantaa toimintojen tehokkuutta
  • varmistaa taloudellisen tiedon ja raportoinnin oikeellisuus
  • varmistaa lakien, säännösten ja sopimusten noudattaminen
  • parantaa tietoturvaa ja tietosuojaa
  • estää väärinkäytöksiä
  • edistää vastuullisuutta

Lisäksi sisäinen tarkastus vastaa yhtiön whistleblowing-kanavan järjestämisestä ja hoitamisesta.

Sisäinen tarkastus laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman, jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy. Tarkastustyö kohdistetaan riskiperusteisesti ja yhteistyössä yhtiön muiden valvontatoimintojen (riskienvalvonta, tilintarkastajat, compliance) kanssa yhtiön toimintoihin ja yksiköihin, joiden on arvioitu olevan toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä.

Tarkastuksen tuloksista laadittava tarkastusraportti jaetaan konsernin toimitusjohtajalle, talousjohtajalle, tarkastuskohteen johdolle ja vastuuhenkilöille. Tarkastusraportit annetaan tiedoksi tilintarkastajalle. Sisäinen tarkastus laatii tarkastusvaliokunnalle vuosittain yhteenvetoraportin suoritetuista tarkastuksista, merkittävimmistä havainnoista ja suosituksista sekä johdon toimenpidesuunnitelmista ja niiden toteutumisesta. Hallitukselle laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti sisäisen tarkastuksen toiminnasta.