Tulos parantui ja viimeisen neljänneksen liiketulos oli positiivinen

Lisäys Soprano Oyj:n 3.3.klo 9.00 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Liitteenä taulukko-osa.

Soprano konsernin tilinpäätöstiedote 2015

Soprano Oyj
Tilinpäätöstiedote 3.3.2016 klo 9:00

Tulos parantui ja viimeisen neljänneksen liiketulos oli positiivinen

Loka-joulukuu 2015

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 25,7 % ja oli 5 887 (2014: 7 927) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen operatiivinen liiketulos heikkeni, mutta nousi 279 tuhannen euron kertaluonteisten erien ansiosta viime vuoden tasolle ja oli 493 (511) tuhatta euroa.
  • Koko konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -686 (-826) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa

Tammi-joulukuu 2015

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 10,5 % ja oli 20 273 (22 639) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -72 (-1 503) tuhatta euroa.
  • Koko konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -436 (-1 243) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,11) euroa.

Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Strategiansa mukaisesti Soprano keskittyy nyt koulutus- ja konsultointitoimialojen rakennemuutoksen toteutukseen. Yhtiö myi Soprano Digitalin joulukuussa 2015 ja tavoitteena on luopua Soprano Commercen liiketoiminnasta, joka on kirjattu myytävissä oleviin omaisuuseriin ja on esitetty lopetettavana toimintona vuonna 2015. Vuosien 2014 ja 2015 luvut eivät ole konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi vertailukelpoisia. Management Institute of Finland MIF liitettiin osaksi Sopranoa huhtikuussa 2014. Finnish Trade Organisation Fintra hankittiin kesäkuussa, mutta liiketoiminta siirtyi Sopranolle 1.9.2014 alkaen. Soprano Communications myytiin syyskuussa 2014 ja Promode tammikuussa 2015.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2016

Soprano hakee merkittävää tulosparannusta ja voitollista tulosta sisäisen muutosohjelman kautta. Tavoitteena on leikata kolme miljoonaa euroa kuluja vuositasolla ja kehittää uutta liiketoimintaa. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan edelleen hieman laskevan ja liiketuloksen nousevan selvästi positiiviseksi.

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkulan katsaus

“Koulutuksen ja konsultoinnin markkinatilanne oli vuonna 2015 haastava ja hintakilpailu laski keskihintoja. Talouskasvu oli heikkoa tai negatiivista kaikilla markkinoilla. Sopranon jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto supistui 10,5 prosenttia ja oli  20,3 miljoonaa euroa. Erityisesti viimeinen neljännes oli pettymys, jolloin liikevaihto pieneni neljänneksen 5,9 miljoonaan euroon. Suurin pudotus tuli kotimaan koulutusmarkkinoilta. Kysyntä pysähtyi marraskuussa, asiakasyritykset siirsivät päätöksiä seuraavalle vuodelle ja voitetut Team Finland -kasvuohjelmien kilpailutukset käynnistyivät ennakoitua hitaammin. 

Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos parani edellisvuotisesta lähes 1,5 miljoonaa euroa, mutta jäi edelleen tappiolliseksi -72 tuhanteen euroon. Viimeisen neljänneksen liiketulos pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 493 tuhatta euroa. Lukuun sisältyy tulosta parantavia kertaluontoisia eriä.  Koko Soprano konsernin tulos verojen jälkeen parani lähes kaksi miljoonaa euroa, mutta oli -513 tuhatta euroa tappiollinen. Lukuun sisältyy lopetetuista liiketoiminnoista kirjattu myyntivoitto.

Aiemmin toteutettu muutos markkinoida kaikki koulutustuotteet MIF-brandin alla osoittautui virheeksi. Asiakkaat eivät löytäneet etsimäänsä tarjontaa. Marraskuussa vanhat tuotebrandit Tieturi, JTO ja Infor tuotiin takaisin Fintran ja Ruotsissa toimivan Informatorin rinnalle. Muutos otettiin markkinoilla hyvin vastaan.

Sopranon tytäryhtiö Informator toi Ruotsissa ensimmäisenä markkinoille pilvipohjaisen Training Cloud -palvelun, jonka avulla asiakas pääsee sisälle koulutusportaaliin ja osallistumaan koulutukseen minkä tahansa verkkoselaimen tai mobiililaitteen kautta.

Vuoden aikana koulutimme yli 30 000 henkilöä. Kurssitarjonta vaihteli yhden päivän kursseista 1,5 vuotta kestäviin näyttötutkintoihin ja eMBA-tutkintoihin. Kansainvälisessä konsultoinnissa toteutimme yli sadalle asiakkaalle lähes 200 kansainväliseen liiketoimintaan liittyvää toimeksiantoja 52 maassa 75 yhteistyökumppanin kanssa.

Vuonna 2016 Sopranon tavoitteena on viime vuoden lopussa käydyn YT-menettelyn tuloksena keventää kiinteää kulurakennetta noin 3 miljoonalla eurolla. Kulusäästöt näkyvät täysimääräisesti vuoden loppupuolella kun irtisanotuista toimitiloista ja laitevuokrista päästään eroon. Kustannustehokkuuden parantamisen lisäksi Soprano käynnisti ohjelman koulutuksen ja konsultoinnin sisältöjen, tuotetarjooman ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä virtuaalisten ajasta ja paikasta riippumattomien oppimisratkaisujen tuottamiseksi.”

 

Avainluvut 10-12/2015 10-12/2014 2015 2014
Liikevaihto (jatkuvat toiminnot) 5 887 7 927 20 273 22 639
Liiketulos (jatkuvat) 493 511 -72 -1 503
Liiketulos, % (jatkuvat) 8,4 6,4 -0,4 -6,6
Tilikauden voitto (jatkuvat) 98 225 -209 -2 012
Tilikauden voitto* 239 186 -513 – 2 474
Tulos/osake * 0,01 0,01 -0,03 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta * -686 -826 -436 -1 243
Sij. pääoman tuotto, % * 28,0 26,8 -20,3 -21,7
Omavaraisuusaste, % * 23,7 24,1 23,7 24,1
Henkilöstö kauden lopussa 120 140 120 140
– josta Suomen ulkopuolella 32 30 32 30
* koko konserni (sis. lopetetut toiminnot)        

 

Tulevaisuuden näkymät

Soprano hakee merkittävää tulosparannusta ja voitollista tulosta sisäisen muutosohjelman kautta. Tavoitteena on leikata kolme miljoonaa euroa kuluja vuositasolla ja kehittää uutta liiketoimintaa. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan edelleen hieman laskevan ja liiketuloksen nousevan selvästi positiiviseksi.

Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen raportointi

Soprano julkaisee osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 torstaina 25.8.2016.

Soprano Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, 040 548 3554, kaisa.vikkula@soprano.fi
Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi

Sopranon tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

 

  

Liitteenä taulukko-osa:

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Lyhennetty konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Käyvän arvon arvioiminen
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2015 2014 2015 2014
tuhatta euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
LIIKEVAIHTO 5 887 7 927 20 273 22 639
liiketoiminnan muut tuotot 110 229 608 1 598
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2 726 -3 322 -8 522 -8 637
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 793 -2 758 -8 134 -10 952
poistot ja arvonalentumiset -202 -159 -529 -535
liiketoiminnan muut kulut -783 -1 406 -3 767 -5 616
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 493 511 -72 -1 503
rahoitustuotot ja -kulut -93 -149 -355 -508
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -36 23 136 21
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 364 384 -291 -1 990
verot -265 -160 82 -21
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) JATKUVISTA TOIMINNOISTA 98 225 -209 -2 012
lopetetut toiminnot        
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 140 -39 -304 -462
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 239 186 -513 -2 474
Muut laajan tuloslaskelman erät        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      
Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 0   -4  
Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -15 -39 -15 -56
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 224 147 -532 -2 530
         
Tilikauden voiton jakautuminen        
emoyrityksen omistajille 239 186 -513 -2 474
määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
emoyrityksen omistajille 224 147 -532 -2530
määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 2015
10-12
2014
10-12
2015
1-12
2014
1-12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 -0,01 -0,11
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 -0,01 -0,11
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut  toiminnot 0,00 0,00 -0,02 -0,03
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot 0,00 0,00 -0,02 -0,02
laimentamaton osakekohtainen tulos(euroa), tilikauden voitto 0,01 0,01 -0,03 -0,15
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,01 0,01 -0,03 -0,15

 

 

Konsernitase 2015 2014 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
VARAT      
pitkäaikaiset varat      
liikearvo* 6 001 7 351 -18,4
muut aineettomat hyödykkeet 320 553 -42,2
aineelliset hyödykkeet 473 470 0,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 654 677 -3,4
muut osakkeet ja osuudet 44 45 -1,9
pitkäaikaiset saatavat 431 0 -100,0
laskennalliset verosaamiset 611 553 10,5
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 8 534 9 649 -11,6
lyhytaikaiset varat      
myyntisaamiset ja muut saamiset 4 121 5 497 -25,0
rahavarat 245 1 158 -78,8
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 4 366 6 655 -34,4
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät* 1 315 83 1482,6
VARAT YHT. 14 215 16 386 -13,3
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 219 3 737 -13,9
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 -100,0
OMA PÄÄOMA YHT. 3 219 3 737 -13,9
pitkäaikaiset velat 2 449 2 792 -12,3
lyhytaikaiset velat 8 178 9 804 -16,6
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 369 53 594,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 14 215 16 386 -13,3
* Myytävänä olevien pitkäaikaisiin omaisuuseriin on korjattu niihin sisältyvä liikearvo

 

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2014 1.1-31.12.2015 31.12.2015
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4952 47 5000
omat osakkeet 34 -34 0
muuntoerot -77 -15 -92
Rahavirran suojaus 0 -4 -4
edellisten tilikausien voittovarat -1268 0 -1268
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille 0 -512 -512
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3737 -518 3219
Oman pääoman ehtoinen laina 0 0 0
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 3737 -518 3219

 

 

Konsernin rahavirta 2015 2014 2015 2014
tuhatta euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
tilikauden tulos 239 169 -512 -2 474
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 770 150 939 454
käyttöpääoman muutos, verot ja korot -1695 -1145 -863 777
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -686 -826 -436 -1 243
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 1341 0 -757
tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0 -32 -154 -25
bruttoinvestoinnit 0 307 -118 -205
käyttöomaisuuden myynnit 0 -3 84 194
saadut osingot 0 0 9 14
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0 1613 -179 -779
Osakeannista saadut maksut 0 -2272 0 126
pitkäaikaisten saamisten muutos 0 68 0 285
lainojen nostot 766 -112 2502 1 096
lainojen takaisinmaksu 0 1390 -2 600 -999
omien osakkeiden myynnit ja ostot 0 42 0 108
lähipiirin sijoitus yhtiön osakkeisiin 0 472 0 472
rahoitusleasingvelkojen maksut -26 -53 -200 -203
muut oman pääoman muutokset 0 -39 0 -56
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 740 -504 -298 828
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 54 283 -913 -1 194
rahavarat kauden alussa 0 875 1158 2 352
rahavarat kauden lopussa 54 1158 245 1 158

 

 

Konsernin vastuusitoumukset 2015 2014
tuhatta euroa 31.12 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 800 3 950
takaukset omasta puolesta 100 175
takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta 6  
leasingvastuut 366 207
yhteensä 4 272 4 332
     
Toimitilojen vuokravastuut 2 570 2 540
yhteensä  6 842 6 873

 

 

Konsernin tunnusluvut 2015 2014 2015 2014
  10-12 10-12 1-12 1-12
sijoitetun pääoman tuotto % (12 kk) 28,0 26,8 -2,3 -21,7
oman pääoman tuotto % (12 kk) 50,3 38,5 -17,1 -58,9
omavaraisuusaste % 23,7 24,1 23,7 24,1
tulos/osake, laimentamaton,e 0,01 0,01 -0,03 -0,15
tulos/osake, laimennettu,e 0,01 0,01 -0,03 -0,15
oma pääoma per osake, e 0,18 0,21 0,18 0,21
henkilöstö keskimäärin 136 178 148 179

 

 

Käyvän arvon arvioiminen

Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen osalta kirjanpitoarvot eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja. Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaan seuraavasti:

Taso1                   Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat markkinahintanoteeraukset. Markkinahinnat ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään sen hetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat korkoarvopapereita ja osakkeita, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.

Taso 2                  Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla. Näissä menetelmissä käytetään syöttötietona markkinahintanoteerauksia, jotka ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentit ovat:
• Ei-pörssinoteerattuja (OTC) johdannaisia, jotka on luokiteltu joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi tai suojauslaskettaviksi..
• Korkoarvopapereita, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.
• Käyvän arvon suojauslaskennassa olevat velat.

Taso 3                  Rahoitusinstrumentti on luokiteltu tasolle 3, jos käyvän arvon laskenta ei voi perustua todettavissa oleviin markkinahintanoteerauksiin. Sopranolla ei ollut tällaisia rahoitusinstrumentteja.

Alla olevassa taulukossa esitetään Sopranon käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat

31.12.2015      
Tuhatta euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Velat      
Suojauslaskennassa olevat johdannaiset 5
Velat yhteensä 5

 

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa
Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet,
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä heidän kontrolloimansa yhtiöt. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä:
         
2015, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 88 39 1 079 80
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 11 7 0 0
         
2014, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 29 37 2 2
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 35 111 2 0
         
Johdon työsuhde-etuudet:        
tuhatta euroa 2015 2014    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 581 668    
Osakeperusteiset etuudet 15 36    
Yhteensä 596 704    

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut x 100
_________________________

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio x 100
_________________________

oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma
_________________________

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
_________________________

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
_________________________

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa

 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperusta

Yhtiön konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2015 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuunottamatta johdannaissopimuksia, jotka on arvostettu käypään arvoon.

 

Oletus toiminnan jatkuvuudesta

Tilinpäätös tilikaudelta 2015 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut yhtiön päivitetyn liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvät ennusteet sekä käytettävissä olevat rahoituslähteet ja uudelleenrahoitukseen sekä likviditeettiin liittyvät riskit.

Yhtiö on päättänyt toteuttaa muutosohjelman, jolla säästetään kolme miljoonaa euroa kuluista, vahvistetaan yrityksen nettokäyttöpääomaa myymällä omaisuuseriä ja vahvistetaan omaa pääomaa.

Yhtiön lainajärjestelyissä on kovenanttiehtoja. Yhtiö ei saavuttanut lainasopimuksen mukaista omavaraisuusasetta 31.12.2015 ja pankki on myöntänyt lisäaikaa asian järjestämiseen. Kovenattiehtojen rikkoutuessa osapuolet neuvottelevat uudet lainaehdot. Muutosohjelman tarkoituksena on nettokäyttöpääoman lisäys ennen kolmatta vuosineljännestä, jotta maksuvalmius olisi riittävällä tasolla ja lainan lyhennykset voidaan hoitaa. Omaan pääomaan sisältyy 611 tuhatta euroa laskennallisia verosaamisia.

Yhtiön maksuvalmiustilanteeseen sekä edellä kuvattujen liiketoiminnan uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja rahoitusjärjestelyjen onnistumiseen liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön johto on huomioinut tehdessään arviota toiminnan jatkuvuudesta. Ennen edellä kuvattujen järjestelyjen toteutumista yhtiöllä ei ole riittävää käyttöpääomaa seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiön näkemyksen mukaan muutosohjelman toteutuminen on kuitenkin todennäköistä ja tähän liittyvät epävarmuustekijät normaaleja rahoitukseen liittyviä epävarmuustekijöitä.