Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin

Soprano Oyj pörssitiedote 14.1.2013 klo 09.00

Toimialajärjestely: Soprano ostaa Tieturi-konsernin

Verkkoviestintäkonserni Soprano Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n ostamisesta pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta. Tieturi-konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding Svenska Ab. Tieturilla on yhtiöt myös Virossa ja Tanskassa.

Tieturi Oy on vuonna 1983 perustettu tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö. Vuonna 2005 toteutetun Informator-kaupan myötä Tieturi-konsernista tuli Pohjoismaiden suurin alan toimija. Tieturi on lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani. Asiakkaina on yli puolet Suomen ja Ruotsin 100 suurimmasta yhtiöstä. Tieturin liikevaihto tilikaudella 1.7.2011-30.6.2012 oli 9,4 miljoonaa euroa ja Informatorin 7,5 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Sopranosta tulee Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayhtiö. Henkilömäärä nousee 180 asiantuntijaan. Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Tallinnassa.

”Sopranosta tulee Tieturin, Informatorin ja joulukuussa konserniin liitetyn Aspectumin myötä uuden kokoluokan pörssiyhtiö. Palvelutarjontamme laajenee ja syntyvän kokonaisuuden synergiahyödyt ovat merkittävät. Esimerkiksi Sopranon erityisosaamisella pystymme digitalisoimaan Tieturin ja Informatorin liiketoiminnan. Tieturin ansiosta voimme tarjota konsernin palvelut laajemmalle asiakaskunnalle ja Aspectumin konsultit auttavat asiakkuuksien johtamisessa”, kiteyttää Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen ja jatkaa: ”Vuonna 2011 meitä oli 40, viime vuoden lopulla 80 ja tämän kaupan toteutuessa 180. Viestinnän ja teknologian yhdistävä kasvustrategiamme toimii tavanomaista paremmin, koska yhteiskuntaa myllertää raju digitaalinen murros. Uudessa digitaalisessa maailmassa menestyminen vaatii entistä enemmän viestinnän ja tietoteknologian osaamista, ja sitä Soprano tarjoaa.”

Sopimuksen mukaan Soprano maksaa Tieturi Oy:n koko osakekannasta sekä pääomalainoista käteisellä neljän miljoonan euron kokonaiskauppahinnan. Soprano rahoittaa yrityskaupan sekä kasvuun tarvittavat investoinnit 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan euron hybridi- tai juniorlainalla sekä 1,0 miljoonan euron osakeannilla. Soprano Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu 15.1.2013 päättämään hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta. Kaupan lopullinen toteutusajankohta on sidoksissa rahoitusjärjestelyiden toteutusaikatauluun. Kaupan arvioidaan toteutuvan 28.2.2013 mennessä. Tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.

Haastavan rahoitusmarkkinatilanteen vuoksi yhtiö on etukäteen neuvotellut lainat ja hankkinut osakeannin kattavat merkintäsitoumukset.

Yrityskauppa liittyy Soprano Oyj:n hallituksen määrittelemään kasvustrategiaan. Soprano hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. On nähtävissä, että digitaalisen murroksen myötä viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalveluiden tarve lisääntyy organisaatioissa. Kaupan toteutuessa Soprano-konserni tarjoaa suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalvelut partneriverkoston avulla globaalisti.

Toteutuessaan toimialajärjestelyllä on merkittävä vaikutus Soprano Oyj konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Tieturi-konsernin liikevaihto päättyneeltä tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 oli 16,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,6 miljoonaa euroa. Tieturi-konsernin taloudelliset luvut on esitetty liitteessä.

CapMan Technology -tiimin vetäjä, senior partner Vesa Walldén: ”Olemme CapManilla tyytyväisiä, että Tieturi löysi Sopranosta strategisen, Tieturin ja Informatorin liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneen ostajan. Tieturi löysi hyvän kodin kasvaa ja kehittyä.”

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Digimurros synnyttää uusia kansainväliseen menestykseen tähtääviä yrityksiä ja vanhoja häviää pois. Vastaavasti käy yritysten omistaja-arvolle, siksi uuteen kannattaa juuri nyt investoida. Yrityskaupan ajoitus on erinomainen.”

Soprano Oyj

 

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

CapMan Technology
Vesa Walldén
+358 207 207 561
vesa.wallden(at)capman.com
www.capman.fi

Tieturi Oy
toimitusjohtaja Christoffer Wasastjerna
+358 10 432 1011
christoffer.wasastjerna(at)tieturi.fi
www.tieturi.fi
 
 

Soprano on verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V

  

liite: Tieturi Oy Konserni taloudelliset luvut  
     
Konsernin tuloslaskelma 1.7.2011-30.6.2012 1.7.2010-30.6.2011
tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu
Liikevaihto 16 851 18 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 303 -2 617
Ulkopuoliset palvelut -3 230 -3 800
Henkilöstökulut -6 724 -6 701
Poistot ja arvonalentumiset -498 -545
Liiketoiminnan muut kulut -4 007 -4 243
Liikevoitto (-tappio) 89 815
Rahoitustuotot ja – kulut -66 -53
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä 23 762
Satunnaiset erät 888  
Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 911 762
Verot -205 -64
Tilikauden voitto (-tappio) 705 698
     
Konsernitase 30.6.2012 30.6.2011
tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu
VASTAAVAA    
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet 53 29
Liikearvo 111 249
Konserniliikearvo 296 536
Muut pitkävaikutteiset menot 177 207
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 637 1 021
Koneet ja kalusto 121 66
Muut aineelliset hyödykkeet 46 29
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 167 94
Osakkeet ja osuudet 11 11
Laskennallinen verosaaminen 319 375
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 135 1 501
Vaihtuvat vastaavat    
Myyntisaamiset 2 406 3 475
Siirtosaamiset 706 859
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 111 4 333
Rahat ja pankkisaamiset 1 386 287
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 497 4 620
Vastaavaa yhteensä 5 632 6 121
     
  30.6.2012 30.6.2011
  tilintarkastettu tilintarkastettu
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
Sidottu oma pääoma    
Osakepääoma 368 368
Ylikurssirahasto 2 356 2 356
Sidottu oma pääomä yhteensä 2 724 2 724
Vapaa oma pääoma    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 198 198
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -4 869 -5 580
Tilikauden voitto (-tappio) 705 698
Vapaa oma pääoma yhteensä -3 966 -4 684
Oma pääoma yhteensä -1 242 -1 960
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen    
Lainat 0 95
Pääomalaina 3 310 3 310
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 310 3 405
Lyhytaikainen    
Lainat 433 635
Saadut ennakot 504 726
Ostovelat 973 1 111
Siirtovelat 1 213 1 651
Muut lyhytaikaiset velat 441 553
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 564 4 676
Vieras pääoma yhteensä 6 874 8 081
Vastattavaa yhteensä 5 632 6 121