Sopranon tilinpäätöstiedote: Tilikauden tulos ylitti ennakoidun, tulevaisuuden näkymät aiempaa vahvemmat

Soprano Oyj Tilinpäätöstiedote 2.3.2017 klo 9:00 (Tilintarkastamaton)

Sopranon tilikauden tulos ylitti ennakoidun, tulevaisuuden näkymät aiempaa vahvemmat 

Heinä-joulukuu 2016                                                

– Konsernin katsauskauden tulos oli 208 (2015: -239) tuhatta euroa.
– Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 24,1 % ja oli 7 079 (9 330) tuhatta euroa.
– Jatkuvien toimintojen operatiivinen liiketulos oli -410 (-287) tuhatta euroa. Tulokseen sisältyy tulosta heikentäviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -57 (557) tuhatta euroa.
– Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 313 (-1 449) tuhatta euroa.
– Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,01) euroa

Tammi-joulukuu 2016

– Konsernin tilikauden tulos oli 467 (-364) tuhatta euroa.
– Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 17,8 % ja oli 16 661 (20 273) tuhatta euroa.
– Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -649 (-89) tuhatta euroa. Lukuun sisältyy -510 (941) tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Operatiivinen tulosparannus edellisvuodesta oli 891 tuhatta euroa.
– Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -895 (-850) tuhatta euroa.
– Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,03 (-0,02) euroa.

Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Strategiansa mukaisesti Soprano keskittyy nyt koulutusalan rakennemuutoksen toteutukseen. Yhtiöstä on kasvanut Pohjoismaiden johtava yksityinen yritysten ja organisaatioiden kouluttaja. Tavoitteemme on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä sekä tarjota asiakkaalle paras kurssitarjonta, halutuimmat valmentajat sekä uusimmat oppimisympäristöt. 

Näkyvyys tulevan kysynnän, myynnin ja kannattavuuden kehitykseen on parantunut. Perinteisten palveluiden kysyntä edelleen laskee, mutta kysyntä kohdistuu nyt uusiin innovatiivisiin palveluihin, joiden myyntikate on aikaisempaa parempi. Käytössä olevan liiketoimintamallin ansiosta liiketoiminta on aikaisempaa joustavampaa ja liiketoimintariski on siten aikaisempaa vähäisempi. Muutosohjelman ansiosta kiinteiden kulujen osuus on pienempi kuin ennen. Parantuneet seurantajärjestelmät tuottavat viikkotasolla entistä ajantasaisempaa ja luotettavampaa tietoa yritysjohdolle päätöksenteon tueksi.

Koko konsernin tilauskanta kuluvalle vuodelle helmikuussa 2017 on noin 36 prosenttia yhtiön budjetoidusta liikevaihdosta. Yhtiö pitää sitä hyvänä, koska keskimäärin koulutuspalveluiden tilausajat ovat lyhentyneet. 

Vuosien 2017-2018 aikana Soprano uskoo pystyvänsä lanseeraamaan uusia ja houkuttelevia innovatiivisia oppimisympäristöjä yksin tai yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Uudet pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden laajemman asiakaskunnan tavoittamiseen. Pohjoismaiden hyvä maine koulutusosaamisen edelläkävijänä tukee yhtiön kansainvälisiä pyrkimyksiä.

Venäjän poliittinen tilanne voi toimia konsernin liiketoimintaa heikentävästi tai sitä lisäävästi. Kotimaassa yhtiö pitää riskinä valtion uutta koulutuspolitiikkaa ja tulevia muutoksia tutkintotoiminnassa. Sen sijaan yhtiö ei pidä todennäköisenä, että yksityisen koulutustarjonnan kilpailuedellytyksiä rajoitettaisiin.

Kehitysyhtiö Soprano hakee uusia sijoituskohteita palveluliiketoiminnasta toimialoilta, joilla on rakennemuutoksen ja konsolidaation mahdollisuuksia. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti yhtiöt, joissa uusilla digitaalisilla palveluilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Soprano konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti ja liiketuloksen kääntyvän positiiviseksi vuonna 2017.

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkulan katsaus:

”Konsernin tilikauden tulos parani yritysjärjestelyiden ansiosta edellisvuotisesta 0,8 miljoonaa euroa ja nousi 467 tuhanteen euroon. Tytäryhtiömme tekivät viime vuonna positiiviset liiketulokset, mutta emo vei konsernin liiketuloksen tappiolliseksi. Perinteisten koulutusten myynti laski, mutta loppuvuonna jo kysyntä kohdistui paremmin kannattaviin uusiin palveluihin. Tilikauden aikana konsernin velat 7,3 (10,7) miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat 2,2 (4,6) miljoonaa euroa ja liikearvo 5,4 (6,0) miljoonaa euroa pienenivät. Kassavarat 0,8 (0,2) miljoonaa euroa, nettovelkaisuusaste 46 (146) prosenttia ja omavaraisuus 41,2 (24,6) prosenttia puolestaan paranivat. 

Vuosi 2016 oli Sopranolle tulosparannuksen ja uuden liiketoiminnan ja oppimisympäristöjen kehittämisvuosi. Veimme läpi onnistuneesti kolmen miljoonan euron kiinteiden kulujen leikkausohjelman. Koko määrällään säästöt näkyvät vuoden 2017 tuloksessa.

Viime vuonna fokusoimme koulutustoimintaamme ja karsimme heikosti kannattavia toimintoja, mikä näkyi liikevaihdon ja henkilöstömäärän laskuna. Kehityshankkeissa kuvasimme prosessimme ja automatisoimme toimintaamme. Määrittelimme visiomme ja loimme asiakaslupauksemme Competence Codriver. Autamme asiakkaittamme oppimaan entistä nopeammin ja hyödyntämään oppimistuloksia omassa työssään. Saamme aikaan halutut ja mitattavissa olevat tulokset kulkemalla asiakkaan rinnalla koko oppimispolun ajan. Oppimisympäristömme ja -ratkaisumme pohjautuvat tutkittuun pedagogiseen tietoon. Tavoitteenamme on olla työelämän vaikuttavin osaamisen kehittäjä.

Toimme Ruotsissa markkinoille Training Cloudin, jossa asiakkaalle räätälöidään henkilökohtainen oppimispolku digitaaliseen oppimisympäristöön. Henkilökohtainen valmentaja ja oma mentori tukevat oppimistavoitteiden saavuttamista. Kaikki avoimessa tarjonnassa olevat kurssit vietiin tälle alustalle. Palvelu otettiin vuoden vaihteessa käyttöön myös Suomessa. Pilvipalveluiden avulla koulutukset, oppimateriaali ja oppimisympäristö ovat asiakkaan saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Vuonna 2017 jatkamme koulutuspalveluiden digitalisointia ja uusien sisältöjen tuottamista. Tähtäämme kasvuun. Tutkimme mahdollisuutta investoida EdTech oppimisalustaan ja hyödyntää hankkeessa joukkorahoitusta.”                    

Avainluvut, jatkuvat toiminnot 7-12/2016 7-12/2015 2016 2015 2014
Liikevaihto, jatkuvat 7 079 9 330 16 661 20 273 22 639
Käyttökate, jatkuvat -280 4 -294 440 -968
Liiketulos, jatkuvat -410 -287 -649 -89 -1 503
Tilikauden tulos, jatkuvat 208 -521 -122 -224 -2 012
Tilikauden tulos* 208 -239 467 -364 -2 474
Tulos/osake* 0,01 -0,01 0,03 -0,02 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta* 313 -1 449 -895 -850 -1 243
Sijoitetun pääoman tuotto %* 8,7 -3,1  10,4 -0,8  -21,7
Oman pääoman tuotto %* 8,4 -11,6 10,9 -12,6 -58,9
Omavaraisuusaste %* 41,2 24,6 41,2 24,6 24,1
Nettovelkaisuusaste 45,6 145,8 45,6 145,8 85
Henkilöstö katsauskauden lopussa 91 120 91 120 134
– josta Suomen ulkopuolella 29 31 29 31 30
* koko konserni (sis. lopetetut toiminnot)    

Soprano myi Finnish Trade Organisation Fintra Oy:n kesäkuussa 2016. Lopetettuihin liiketoimintoihin vuonna 2015 kirjattu Soprano Commerce myytiin kesäkuussa 2016.

Uuden segmenttijaon esittely

Läpinäkyvyyden lisäämiseksi Soprano Oyj konserni raportoi 1.1.2017 alkaen erikseen kaksi liiketoimintasegmenttiä sekä yhteiset erät –segmentin johon kuuluvat emoyhtiön lisäksi osakkuusyhtiöt. Vuosien 2014-2015 luvut ovat karkeita arvioita, koska vastaavia liiketoimintoja ei ole aiemmin ollut tai niitä ei ole käsitelty erillisinä tulosyksikköinä.

Informator Tieturi Group –liiketoimintasegmentti
Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Tieturi Groupin emoyhtiö. Informator Tieturi Group on noin 10 miljoonan euron liikevaihdolla johtava yksityinen koulutusyritys Pohjoismaissa. Myynnistä tulee noin 70 prosenttia Ruotsista ja 30 prosenttia Suomesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasian-tuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Kiinteät koulutuskeskukset sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Liiketoimintasegmentin taloudelliset FAS vertailuluvut 2014-2016 (tilintarkastamaton arvio)

IT GROUP (FAS) 2014 2015 2016          2017 tavoite
Liikevaihto / Revenue 13,7 12 10          Kasvaa maltillisesti
Käyttökate / EBITDA -0,5 -0,1 0,1          Paranee
Liiketulos / EBIT -0,9 -0,2 0,1          Paranee

Informator Tieturi Group –liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle helmikuussa 2017 vastaa noin 24 prosenttia liiketoimintasegmentin budjetoidusta liikevaihdosta. Yhtiö pitää tilauskannan tasoa normaalina, sillä erityisesti ICT-alan koulutuskysynnän tilausajat ovat lyhentyneet. Muutos on ollut nähtävillä aiemmin jo Ruotsissa ja nyt myös Suomessa.

Vuosina 2017-2018 yhtiö näkee liiketoiminnassaan kolme kannattavuusdraiveria. Yksi on perinteisen koulutuksen uudistaminen uudella teknologialla paremmin kannattavaksi, toinen on kuukausimaksullinen koulutus ja kolmantena ovat koulutusalan mullistavat AirBnB-tyyppiset EdTech alustat, joiden avulla on mahdollista kasvaa selvästi nopeammin.

Investoinnit vuonna 2017
Yhtiö panostaa voimakkaasti uusiin digitaalisiin oppimisratkaisuihin, kuten Training Cloud, Remote Cloud Access ja Continuous Learning. Kehitteillä olevan EdTech alustan tavoitteena on yhdistää halutuimmat kouluttajat ja koulutusta tarvitsevat helppokäyttöisten pilvipalveluiden käyttäjiksi.

Parhaillaan yhtiön Pohjoismaista koulutustarjontaa kootaan yhteen verkkoportaaliin, jossa koulutukset ovat jatkossa saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Monistettavien ja maantieteellisesti skaalautuvien pilvipalveluiden avulla yhtiö pyrkii vuosien 2017-2018 aikana laajentamaan toimintaansa erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Management Institute of Finland MIF –liiketoimintasegmentti
Sopranon kokonaan omistama Management Institute of Finland MIF Oy on noin 6 miljoonan euron liikevaihdolla Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja. MIFin koulutusyksiköt ovat Johtamistaidon Opisto JTO, Infor ja MIF tutkinnot. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta. Uusien pilvipalveluiden, lähes 40 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Pietarissa.

Liiketoimintasegmentin taloudelliset FAS vertailuluvut 2014-2016 (tilintarkastamaton arvio)

MIF (FAS) 2014 2015 2016      2017 tavoite
Liikevaihto / Revenue 9,8 5,5 5,9      Kasvaa maltillisesti
Käyttökate / EBITDA -0,7 0,1 0,3      Paranee
Liiketulos / EBIT -0,8 0 0,1      Paranee

Tilauskanta 2017 ja näkymät 2018
Management Institute of Finland MIF –liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle helmikuussa 2017 vastaa noin 55 prosenttia liiketoimintasegmentin budjetoidusta liikevaihdosta. Yhtiö pitää tilauskannan tasoa normaalina. Erityisesti yhtiön pitkien koulutusten kysyntä on ollut hyvä.

Liiketoimintasegmentille jo vuosi 2016 oli kasvava ja kasvun oletetaan jatkuvan myös tänä vuonna. Vuosina 2017-2018 yhtiö uskoo pystyvänsä lanseeraamaan uusia innovatiivisia oppimisympäristöjä ja kilpailukykyisiä koulutusratkaisuja.

Tilikaudelle 2018 näkee riskinä yksityisen koulutuskilpailun mahdollisen rajoittamisen valtion tulevien koulutusuudistusten yhteydessä, vaikka valtioneuvosto on korostanut kilpailun merkitystä vastaavasti myös sote-uudistuksessa. Yhtiö uskoo, että yksityisen kilpailun avulla yhteiskunta pystyy parantamaan työelämän koulutuksen kustannustehokkuutta ja kehittämään yhä uusia motivoivia oppimistapoja.

Investoinnit vuonna 2017
Yhtiön tavoitteena on tukea asiakkaan strategiaa kasvattamalla osaamista ja tuottamalla mitattavia oppimistuloksia. Hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi MIF panostaa yksilölliseen oppimispolkuun sekä tehokkaisiin oppimismetodeihin ja -ympäristöihin. Yhtiö kehittää Koulutus palveluna (TaaS) -konseptia yhdessä asiakkaiden kanssa.

Yhteiset erät –segmentti
Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa yhteiset erät -segmentissä raportoidaan osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy konserni ja Brain Alliance Oy. Yhteiset erät -segmentin käyttökatteen ja liiketuloksen arvioidaan 2017 olevan normaalisti negatiivinen, mutta emon hallintokulujen pienenevän edellisvuodesta.

Sopranon 40 prosenttisesti omistama Ambientia E-commerce syntyi yritysjärjestelyssä 1.7.2016, kun Sopranon ja Ambientian verkkoliiketoiminnan palvelukehitys yhdistettiin samaan konserniin. Osakkuusyhtiö ei ole toistaiseksi julkaissut vuoden 2016 lukujaan johtuen tuoreesta järjestelystä, jossa kuusi alan pientä yksikköä, neljällä paikkakunnalla ja kahdessa maassa liitettiin yhteen.

Sopranon 49 prosenttisesti omistama Brain Alliance Oy tarjoaa verkon kehityspalveluita. Yhtiö liikevaihto 2016 oli 0,4 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaan euroa. Osakkuusyhtiön liikevaihdon odotetaan maltillisesti kasvavan ja tuloksen edelleen paranevan tilikaudella 2017. 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017
Soprano konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti ja liiketuloksen kääntyvän positiiviseksi vuonna 2017.

Voitonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen raportointi
Soprano julkaisee osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2017 keskiviikkona 23.8.2017.

Soprano Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, 040 548 3554, kaisa.vikkula@soprano.fi
Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2016 kokonaisuudessaan sekä Hallituksen toimintakertomus 2016 ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Ne julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi

   

_______________________ 

Soprano Oyj
Soprano on kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Soprano konserni koostuu 1.1.2017 alkaen kahdesta täysin omistetusta liiketoimintasegmentistä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group ja suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF. Kolmantena raportoidaan Soprano Oyj ja sen osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy konserni ja Brain Alliance Oy.

Koulutustoimialalla Sopranosta on kasvanut Pohjoismaiden johtava yksityinen yritysten ja organisaatioiden kouluttaja. Juuri nyt koulutus digitalisoituu, siirtyy pilveen ja toimialajärjestelyt ovat alkaneet. Tavoitteemme on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä sekä tarjota asiakkaalle paras kurssitarjonta, halutuimmat valmentajat sekä uusimmat oppimisympäristöt.

Kehitysyhtiö Soprano Oyj hakee uusia sijoituskohteita palveluliiketoiminnasta toimialoilta, joissa näemme rakennemuutoksen ja konsolidaation mahdollisuuksia. Erityisesti olemme kiinnostuneet yhtiöistä, joissa uusilla digitaalisilla palveluilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa.

Asiantuntijamme palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
 

Informator Tieturi Group
Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Tieturi Groupin emoyhtiö. Informator Tieturi Group on noin 10 miljoonan euron liikevaihtoinen, johtava yksityinen koulutusyritys Pohjoismaissa. Sen liikevaihdosta tulee tällä hetkellä noin 70 prosenttia Ruotsista ja 30 prosenttia Suomesta.

Yhtiö panostaa voimakkaasti uusiin digitaalisiin oppimisratkaisuihin, kuten Training Cloud, Remote Cloud Access ja Continuous Learning. Kehitteillä olevan EdTech-alustan tavoitteena on yhdistää halutuimmat kouluttajat ja koulutusta tarvitsevat helppokäyttöisten pilvipalveluiden käyttäjiksi.

Tällä hetkellä yhtiö kouluttaa pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaittensa työntekijöitä kymmenissä maissa ympäri maailman. Yhtiöllä on koulutuskeskukset Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Parhaillaan yhtiön Pohjoismaista koulutustarjontaa kootaan yhteen verkkoportaaliin, jossa koulutukset ovat jatkossa saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Helposti monistettavien ja maantieteellisesti skaalautuvien pilvipalveluiden avulla yhtiö pyrkii vuosien 2017-2018 aikana laajentamaan toimintaansa erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Suomessa Tieturi hakee lyhyellä tähtäimellä lisämyyntiä lisäämällä Ruotsissa testattua kansainvälistä kurssitarjontaa sekä EdTech-koulutustarjontaa äidinkielellä myös suomenruotsalaisille asiakkaille. 
 

Management Institute of Finland MIF
Management Institute of Finland MIF Oy on noin 6 miljoonan euron liikevaihdolla Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja. MIFin koulutusyksiköt, johtamis-, esimies-, kansainvälistymiskouluttaja Johtamistaidon Opisto JTO, viestintäkouluttaja Infor sekä organisaatioiden kehittämisratkaisuja tarjoava MIF ovat alansa tunnetuimpia brändejä Suomessa. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta, loput asiakaskohtaisesta koulutuksesta ja avoimesta kurssitarjonnasta.

MIF tarjontaan kuuluvat myös EU-hyväksytyt näyttötutkinnot sekä Leadership Evolution EMBA, jossa osa jaksoista suoritetaan vierailuilla London School of Economicsissa, Haas School of Business, UC Berkeley Silicon Valleyssa ja IMD Singaporessa. 

Koulutusyhtiö tukee asiakkaan strategiaa kasvattamalla osaamista ja tuottamalla mitattavia oppimistuloksia. Hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi MIF panostaa yksilölliseen oppimispolkuun sekä tehokkaisiin oppimismetodeihin ja
-ympäristöihin. Yhtiö kehittää Koulutus palveluna (TaaS) -konseptia yhdessä asiakkaiden kanssa.

Uusien pilvipalveluiden, lähes 40 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Yhtiöllä on koulutuskeskukset Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa sekä Pietarissa.
 

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj
www.soprano.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi

 

 

wkr0006.pdf httpswww.globenewswire.comAttachmentDownloadAttachment