Soprano Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

SOPRANO OYJ PÖRSSITIEDOTE

Soprano Oyj:n 17.9.2007 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa
merkityt yhteensä 965.000 osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.
Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 10.565.000 kappaletta osakkeita.
Yhtiön osakepääoma ei muuttunut osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma
on 96.000,00 euroa. 

Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin Prelistalla 29.11.2007
alkaen. 

Osakeannin ehdot olivat seuraavat:

Merkintäoikeus 

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin uusia osakkeita Yhtiön henkilökunnalle
merkittäväksi yhteensä enintään 965.000 kappaletta. 

Merkintähinta ja sen maksaminen

Merkintähinta oli kaikkien merkittäväksi tarjottavien osakkeiden osalta 0,68
euroa (68 senttiä) osakkeelta. Merkintähinta pyrittiin määrittelemään niin,
että merkintähinta tukisi avainhenkilöiden ja muun henkilökunnan sitoutumista
omistaja-arvon kasvattamiseen kuitenkin niin, että osakeanti olisi omiaan
kannustamaan Yhtiön kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvia henkilöitä.
Merkintähinnaksi määritettiin näin ollen kymmenen (10) prosenttia yhtiön
osakkeiden käypää arvoa alempi hinta. Osakkeiden käypänä arvona käytettiin
osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettua keskimääräistä
hintaa. 

Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta oli 656.200,00 euroa. Merkintähinta
maksettiin yhden (1) viikon kuluttua hallituksen osakeantipäätöksestä Yhtiön
osoittamalle pankkitilille tai vaihtoehtoisesti merkinnän yhteydessä oli
tehtävä velkakirja. 

Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. 

Suunnatun osakeannin perusteet

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikettiin, koska osakeanti oli
tarkoitettu osaksi Yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmää. 

Osakasoikeudet

Uusien osakkeiden osakasoikeudet alkoivat osakkeiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin, ja ne kirjataan merkitsijöiden ilmoittamille
arvo-osuustileille. 

Uudet osakkeet ovat kaikilta oikeuksiltaan samanlajisia Yhtiön muiden
osakkeiden kanssa. Ne tuottavat osakasoikeudet 28.11.2007 lukien. Ne
oikeuttavat mahdolliseen osinkoon 31.12.2007 päättyvältä tilikaudelta. 

Luovutus- ja panttauskielto

Merkitsijä ei saa luovuttaa tässä suunnatussa osakeannissa merkitsemiään
osakkeita kolmannelle tai pantata niitä ilman Yhtiön lupaa ennen kuin kaksi
vuotta on kulunut osakeannista. Luvan antamisesta päättää hallitus. 

Tarjoamisvelvollisuus

Mikäli merkitsijän työ- tai toimisuhde tai hallituksen tai johtoryhmän jäsenyys
Soprano Oyj:hin päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisestä tai
työntekijän kuoleman johdosta, on hänen viipymättä tarjottava Yhtiölle tai
tämän määräämälle ostettavaksi tässä osakeannissa merkitsemänsä osakkeet
alkuperäiseen merkintähintaan. 

Yhtiöllä on oikeus mutta ei velvollisuutta ostaa osakkeet edellä mainitussa
tilanteessa. 

Laina

Yhtiö tarjosi avainhenkilöille lainaa osakkeiden merkitsemiseksi. Lainaksi
tarjottiin kullekin merkitsijälle tämä merkitsemien osakkeiden merkintähintaa
vastaava määrä. Merkitsijä sai ottaa lainaksi myös summan, joka vastaa
suuruudeltaan vain osaa merkintähinnasta. 

Laina-aika on kolme (3) vuotta, jonka päätyttyä laina maksetaan
kokonaisuudessaan takaisin. Lainan korko on valtiovarainministeriön
puolivuosittain vahvistama peruskorko. Korko tulee maksaa vuosittain Yhtiölle.
Merkitsijällä on oikeus maksaa laina kokonaisuudessaan takaisin Yhtiölle ennen
laina ajan päättymistä. 

Mikäli merkitsijä myy osakkeensa ennen kuin kolme vuotta on kulunut
merkinnästä, tulee merkitsijän maksaa Yhtiöltä näiden osakkeiden hankkimista
varten saamansa laina välittömästi kokonaisuudessaan takaisin. 

Yhtiöstä kiinnostuneita pyydetään tutustumaan Soprano Oyj:n 8.8.2007
julkaisemaan listalleottoesitteeseen sekä sen jälkeen julkaistuihin
pörssitiedotteisiin. 


SOPRANO OYJ

Hallitus


Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi