SOPRANO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

SOPRANO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 5.2.2007 klo 16.00

SOPRANO JULKISTI OHJELMISTOTUOTTEEN JA HALLITUS ESITTÄÄ OSINGON NOSTAMISTA

Soprano Oyj -konsernin liiketoiminnan kehitys oli myönteistä ja toiminta
huomattavista tuotekehityksen investoinneista huolimatta kannattavaa. Konsernin
suurimmat investoinnit suunnattiin Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston
tuotteistamiseen sekä siihen liittyvän liiketoiminnan ja palvelutarjonnan
kehittämiseen.

Soprano Composer -verkkoliiketoimintaohjelmisto julkistettiin aiemmin julkistetun
aikataulun mukaisesti 2.2.2007 ja samassa tilaisuudessa Elisa Oyj julkisti
aloittavansa ratkaisun myynnin yrittäjäasiakkailleen maaliskuussa 2007.

Hallitus esittää yhtiön osingon nostamista 50% 0.03 euroon osakkeelta.


Tuloskatsaus

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1.1. - 31.12.2006 oli 2,23 (2,55) miljoonaa
euroa ja tilikauden voitto 180 (166) tuhatta euroa. Oman pääoman tuotto oli 20,4
% (33,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 16,6 % (37,3 %).

Kassavirta oli 653 tuhatta euroa positiivinen, kun se vuonna 2005 oli 467 tuhatta
euroa negatiivinen. Kassavirran huomattava positiivisuus johtuu tilikauden aikana
toteutetusta 1,6 miljoonan (832 tuhatta euroa) osakkeen suunnatusta osakeannista
ohjelmistokehityksen rahoittamiseksi.

Investoinnit olivat yhteensä 272 tuhatta euroa. Yhtiö on aktivoinut kehityskulut
IFRS-säännösten mukaisesti. Yhtiö on vähentänyt aktivoinneista TEKESiltä saadun
avustuksen osuuden.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli Suomi 90,5 (92,9)% ja Baltia 9,5
(7,1)%.


                            
  Soprano-konsernin avainluvut             
  Teur               2006     2005   
                            
  LIIKEVAIHTO         2 225,37   2 547,25                            
  LIIKEVOITTO          384,09    334,71                            
  Satunnaiset kulut       -139,85     0,00   
  VOITTO ENNEN VEROJA      186,94    282,38                          
  TILIKAUDEN VOITTO       180,47    165,80  
  Jakautuminen:                                        
  Emoyhtiön           180,46    166,45  
  omistajille                      
  Vähemmistölle          0,01    -0,65                    
                            
  PITKÄAIKAISET VARAT      609,58    376,85                          
  LYHYTAIKAISET VARAT      1356,16    605,90                          
                            
  OMA PÄÄOMA                      
  Osakepääoma           80,00    80,00                           
  Uusmerkintä           16,00     0,00                          
  Vapaan sijoitetun oman pääoman 814,69     0,00   
  rahasto                        
  Kertyneet           458,88    337,73  
  voittovarat                      
  Emoyhtiön omistajille    1 369,57    417,73  
  kuuluva oma pääoma                      
  Vähemmistöosuus         6,07     6,07   
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     1 375,64    423,80  
                            
  VELAT                        
  Pitkäaikainen         402,59    300,00                        
  Lyhytaikainen         187,52    258,95  
                          
  VELAT YHTEENSÄ         590,11    558,95  
                            
  Investoinnit pitkäaikaisiin  272,37    294,52  
  varoihin                       
  Henkilöstön keskimääräinen    24      28    
  lukumäärä                       
  Yhtiön hallussa olleet omat  62400 kpl  197000 kpl 
  osakkeet                      
  Tulos/osake    Eur      0,023    0,021                            
  Oma pääoma/osake  Eur      0,172    0,053   
  Omavaraisuusaste        70,57 %   43,81 %  
  Oman pääoman tuotto       20,38 %   33,92 %                           
  Sijoitetun pääoman tuotto    16,64 %   37,28 %                          
  Kassavarat    Teur     881,28    228,78  

Liiketoiminta eri toimialueilla

Konsernin ydin, Soprano Oyj Communications ja sen liiketoiminta kehittyivät
maltillisesti. Yksikkö markkinoi itseään aktiivisesti ja osallistui erityisesti
viimeisellä vuosipuoliskolla useisiin merkittäviin ja resursseja vaativiin
tarjouskilpailuihin. Sopranon tarjoamaa strategista 
markkinointiviestintäkonseptia kehitettiin edelleen asiakaspalautteen pohjalta.
Liiketoimintayksikön ja koko konsernin suurimmat investoinnit suunnattiin Soprano
Composer -ohjelmistokokonaisuuden tuotteistamiseen markkinoinnin aloittamiseksi
2007. Osallistuminen kilpailuihin ja erityisesti ohjelmistokehitys kuluttivat
liiketoimintayksikön henkilöresursseja asiakastyössä ja siten myös pienensivät
liikevaihtoa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat mainonnan ja viestinnän palvelut
sekä alan ohjelmistot. 
Soprano Oyj Communications -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 1,84 (2,56)
miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 311 (264) tuhatta euroa.

Soprano Oyj Magazines -kustannusliiketoiminnan kehitys ei edelleenkään vastannut
odotuksia. Lehtien ilmoitustilan myynti jäi merkittävästi asetetuista tavoitteista etenkin
Suomessa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat Suomessa ilmestyvät Kampanja ja Uusi
Toimisto sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa ilmestyvä City Paper. Lehdet
julkaistaan konsernin kehittämillä ohjelmistoilla verkossa, sähköisesti
toimitettuina viikkolehtinä sekä kuukausittain painettuina ja näköislehtinä.
Soprano Oyj Magazines -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 417 (516) tuhatta
euroa ja tilikauden tulos -166 (-99) tuhatta euroa.


Tutkimus ja tuotekehitys

Soprano Oyj -konsernin tuotekehityksen kohteena ovat helppokäyttöiset sähköisen
myynnin ja markkinoinnin työkalut. Konsernin merkittävimmät investoinnit ja uudet
henkilöresurssit suunnattiin Soprano Composer -ohjelmistokokonaisuuden
tuotteistamiseen markkinoinnin aloittamiseksi 2007. Tuotetta testattiin ja sen
käytettävyyttä kehitettiin tilikauden aikana ja ohjelmisto on valmis julkistusta
varten aikataulun mukaisesti 2007. Kehitystyöhön sitoutuu konsernin henkilöstöstä
noin kolmannes ja sen lisäksi yhtiö on ulkoistanut mahdollisuuksien mukaan
kehitystehtäviä niihin erikoistuneille yrityksille. Konsernin
tuotekehitysinvestoinnit tarkasteluvuoden aikana olivat 295 tuhatta euroa.


Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstön määrä on 24. Suomalainen Soprano on aktiivinen osakas 46
maassa toimivissa Pinnacle- ja Commworld-markkinointiviestintätoimistojen
ketjuissa, joissa asiakkaita palvelee yli 1000 alan ammattilaista. Konserni tulee
hyödyntämään kansainvälistä ketjuorganisaatiota Soprano Composer -ohjelmiston
markkinointiviestinnässä.


Omistus

Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin ML-
markkinassa. Tarkat tiedot kaupankäynnistä ja kurssikehityksestä ovat saatavilla
Helsingin Pörssistä ja yhtiön verkkopalvelusta.


Hallinnointi ja ohjaus, johto, tilintarkastajat

Soprano soveltaa toimintaansa asianmukaisia yrityksen hallinnointiin liittyviä
sääntöjä ja korkeita eettisiä periaatteita ja noudattaa osakeyhtiölakia,
arvopaperimarkkinalakia sekä muita viranomaisten asettamia julkisten yhtiöiden
hallinnoimiseen liittyviä säännöksiä.


Soprano noudattaa HEX:n (OMX Plc), Suomen Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja
työnantajien keskusliiton (EK) joulukuussa 2003 julkistamia listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia suosituksia.
Sopranolla ei ole hallintoneuvostoa eikä hallituksella ole vakiintuneita
valiokuntia, vaan hallitus käsittelee asiat normaalisti keskuudessaan. Soprano
Oyj:n toimitusjohtajalla ei ole sopimuksia eläkeiästä, eläkkeen
määräytymisperusteista tai irtisanomisen perusteella saatavista korvauksista.
Toimitusjohtajalla ei ole voimassaolevia palkitsemisjärjestelmiä, eikä hän ole
saanut palkkioksi osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia eikä sellaisista ole
sopimuksia. Muuta operatiivista johtoa motivoidaan palkan lisäksi normaaleilla
tulokseen ja saavutuksiin liittyvillä palkitsemis- ja provisiojärjestelmillä,
joista päättää toimitusjohtaja.


Sopranolla ei ole päätoimista hallituksen puheenjohtajaa ja hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan normaali palkkio kokoustyöskentelystä. Soprano Oyj:n
26.4.2006 pidetyssä yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen viisi jäsentä,
joista kaksi on Corporate Governance -suosituksen mukaisesti yhtiöstä
riippumattomia. Hallituksen riippumattomia jäseniä ovat Jarmo Kalliola ja Kari
Ljungberg, puheenjohtaja on Pekka Vennamo ja muut jäsenet Arto Tenhunen ja Riitta
Auvinen.

Soprano Oyj-konsernin toimitusjohtaja on Arto Tenhunen, joka vastaa myös Soprano
Oyj Magazines -liiketoiminnan kehittämisestä. Yhtiön varatoimitusjohtaja Riitta
Auvinen vastaa Soprano Oyj Communications -liiketoiminnan kehittämisestä.

Johtoryhmään kuuluivat 31.12.2006 seuraavat henkilöt: Riitta Auvinen (pj),
Arto Tenhunen, Miia Eloranta, Riina Virtanen ja Jorma Suomi.

Konsernin tilintarkastajana toimii KTT, KHT Markku Koskela ja
varatilintarkastajana KHT Pertti Sundqvist.


Riskienhallinta

Yhtiön sisäisestä valvonnasta, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa. Vastuu yhtiön riskien
hallinnasta on hallituksella. Riskienhallinnan käytännön toteutuksesta vastaavat
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano
Oyj-konsernin palveluksessa olevasta henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä.

sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Riskien hallintaan on pyritty
yhdenmukaisilla työsopimuksilla sekä vaitiolositoumuksilla. Yksittäisen
asiakasmenetyksen riskin minimoimiseen pyritään asiakasmäärää ja volyymiä
kasvattamalla. Asiakkaiden kanssa pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin yleistyvän
projektityöskentelyn sijaan. Sopimusriskejä on eliminoitu yhtiön juristin
valmistelemilla ja päivittämillä sopimuspohjilla ja sopimusriskien hallinnan
organisoinnilla.


Rahoitus

Konsernin rahoitusasema parani toteutetun suunnatun annin vuoksi merkittävästi
tilikauden aikana. Omavaraisuusaste oli 70,6 % (43,8 %). Dun & Bradstreet on
antanut yhtiölle AAA-luokituksen, eli parhaan käyttämänsä luokituksen. Kassavirta
oli 653 tuhatta euroa positiivinen, kun se vuonna 2005 oli 467 tuhatta euroa
negatiivinen. Selittävinä tekijänä kassavirran muutokselle on marraskuussa 2006
toteutetun suunnatun osakeannin tuoma lisärahoitus. Yhtiö sai syyskuussa 2005
myönteisen päätöksen TEKESiltä Soprano Composer - ohjelmiston
tuotekehityshankkeen riskirahoitukselle. Rahoitusta on nostettu tilikauden 2006
aikana 103 tuhatta euroa lainaa ja 53 tuhatta euroa suoraa avustusta.


Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2006 päätti myöntää hallitukselle
valtuudet omien osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi sekä yhtiön optio-
ohjelman laatimiseksi.

Yhtiön omistuksessa oli 31.12.2006 omia osakkeita 62.400 kpl. Optio-ohjelmia ei
ole toistaiseksi käynnistetty.

Soprano Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 31.12.2006 80.000 euroa
ja osakkeiden kokonaismäärä on 8.000.000. Yhtiössä toteutettiin suunnattu
osakeanti marraskuussa 2006, joka on rekisteröity tammikuussa 2007. Anti nosti
osakepääoman 96.000 euroon ja osakemäärään 9.600.000 osakkeeseen.


IFRS-raportointi

Soprano-konserni on julkistanut tilinpäätöstiedot IFRS-standardin mukaisesti
vuosilta 2005 ja 2006. Konserni on myös aiemmin julkistanut vuotta 2004 koskevat
IFRS:n vaikutukset ja vertailutiedot.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Soprano julkisti 2.2.2007 Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston.

Soprano Composer on pk-yrityksille tarkoitettu myynti- ja markkinointiohjelmisto,
joka mahdollistaa verkkokaupan lisäksi muun muassa sähköiset suoramainokset,
ryhmäkirjeet ja tiedotteet, asiakaskyselyt, kotisivut ja oman verkkolehden sekä
asiakasrekisterin ylläpidon.

Helposti käyttöönotettava Soprano Composer -verkkokaupparatkaisu on alusta alkaen
suunniteltu kansainvälisille markkinoille ja toimii seitsemällä eri kielellä.
TEKES on tukenut yhteensä noin puolentoista miljoonan arvoista tuotekehitystyötä.

Elisa Oyj julkisti samassa tilaisuudessa laajentavansa palvelujaan ja
aloittavansa ensimmäisenä operaattorina Suomessa Soprano Composer
-verkkokaupparatkaisun myynnin yrittäjä-asiakkailleen maaliskuusta 2007 alkaen.
Elisa on yrittäjäasiakkaiden markkinajohtaja Suomessa.

Tilaisuuteen osallistuivat Vanhalla Ylioppilastalolla Sopranon ja Elisan lisäksi
Tekesin, Suomen Yrittäjien, Suomen Elektronisen Kaupankäynnin Yhdistys ry:n ja
Sanomalehtien Liiton johtohenkilöt sekä pk-yritysten johtajistoa.


Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2007

Kuluttajien internet-käyttäytymisen muutos seuraavien kolmen vuoden aikana
kiihdyttää uusien verkkokauppojen perustamista ja innostaa suomalaisia pk-
yrityksiä mukaan verkkoliiketoimintaan. Valtakunnallisen verkkokauppatutkimuksen
mukaan jopa 40% suomalaisista pk-yrityksistä aikoo perustaa verkkokaupan, mikäli
sen perustaminen on edullista ja helppoa. Suomeen syntyisi 22 500 uutta
verkkokauppaa.

Tilastotietojen valossa hallitus ennustaa, että vuonna 2007 suomalaisten
kuluttajien verkko-ostosten arvo kasvaa yli 20 prosenttia noin 4 miljardiin
euroon ja verkosta ostavien määrän nousevan yli 30% noin 2 miljoonaan
suomalaiseen. Verkkomedia-, sähköposti- ja mobiilimainonnan hallitus ennustaa
kasvavan Mainosbarometrin 2007 tulosten mukaisesti jopa yli 50%.

Soprano Composerin jakelukanavana aloittaa pitkäaikaisella sopimuksella
maaliskuussa 2007 Elisa Oyj:n yrittäjiin keskittynyt valtakunnallinen
myyntiyksikkö. Soprano Composer -asiantuntijat ovat tammikuun aikana kouluttaneet
Elisan myyjät eri puolilla Suomea järjestetyissä tilaisuuksissa. 

Hallitus uskoo, että Soprano Composer voi saavuttaa nopeasti vahvan aseman
kotimarkkinoilla. Johdon selvitysten perusteella kansainvälinen myynti- ja
markkinointi on mahdollista aloittaa viivytyksettä, yhtiön rahoitustilanteen
salliessa mahdollisesti jo vuoden 2007 aikana. Yhtiö tulee panostamaan vuonna
2007 Soprano Composerin lanseeraukseen markkina-aseman saavuttamiseksi
ja odottaa siksi ohjelmistotuotteen toiminnallisen tuloksen jäävän selvästi
tappiolliseksi. Hallitus kuitenkin uskoo, että oman ohjelmistotuotteen
kotimaisella ja kansainvälisellä lanseerauksella on jatkossa merkittävä
positiivinen vaikutus yhtiön tulevaan toimintaan ja kasvuun.

Yhtiön hallitus uskoo Soprano Oyj Communications -liiketoimintayksikön
viestintäpalveluiden liiketoiminnan koko vuoden toiminnallisen tuloksen paranevan
edellisvuoteen verrattuna. Loppuvuonna 2006 käydyistä tarjouskilpailuista on
tammikuun 2007 aikana saatu kolme merkittävää asiakasvoittoa, yksi niistä on
yhtiön historian suurin viestintäkampanja.

Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Soprano Oyj Magazines -liiketoimintayksikön
toiminnallinen tulos paranee tehtyjen järjestelyjen tuloksena vuonna 2007. Siitä
huolimatta hallitus harkitsee Soprano Oyj Magazines -liiketoimintojen myymistä
alkuvuoden aikana yksinkertaistaakseen konsernirakennetta ja keskittyäkseen
ydinliiketoiminnan kasvuun.

Yhtiön hallitus harkitsee Soprano Composer -ohjelmiston kansainvälisen myynnin ja
markkinoinnin rahoituspohjan vahvistamiseksi sekä listavaihdon mahdollistamiseksi 
yleistä tai suunnattua osakeantia ja -myyntiä. Yhtiön hallitus jatkaa aiemmin 
julkistettua hanketta yhtiön osakkeiden kaupankäynnin siirtämiseksi Helsingin 
Pörssin ML-markkinasta likvidimmälle pörssilistalle.


Osingonjako tilikaudelta 2006

Yhtiön tilikauden voitto on 180 tuhatta euroa ja kertyneet voittovarat 279
tuhatta euroa, mikä tekee yhteensä 459 tuhatta euroa. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,03 euroa/osake mikä tekee yhteensä 288
tuhatta euroa laskettuna koko osakemäärälle. Maksettava osinko on noin 63 %
voittovaroista.


Soprano Oyj
Hallitus

Pekka Vennamo, puheenjohtaja
Jarmo Kalliola
Kari Ljungberg
Riitta Auvinen
Arto Tenhunen