SOPRANO OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU

Soprano Oyj pörssitiedote 15.4.2009 klo 15.40

SOPRANO OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 5.5.2009 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä
osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

A.KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Ääniluettelon vahvistaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus 
8. Tilivuoden 2008 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle
10.Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
11.Osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiö jakaa 31.12.2008 taseen mukaisista  
jakokelpoisista varoista osinkoa 3 senttiä (0,03 euroa) osakkeelta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä olisi 8.5.2009 ja maksupäivä 15.5.2009. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. 

12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen
hallitusta koskeva 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti; 
- 4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 
15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
16. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokouksen
hyväksyttäväksi esitetään, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin viisi. Hallituksen jäseniksi esitetään valittaviksi nykyisistä
hallituksen jäsenistä Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Riitta Auvinen, Jarmo
Kalliola sekä Kai Mäkelä uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

17. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. 

18. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita
voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään
2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 18
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin
kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
19. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita
voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000
osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki.
Lisäksi asiakirjat ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
18.5.2009 alkaen. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
24.4.2009 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla
voimassa viimeistään 24.4.2009. 

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään 29.4.2009 kello 16.00 mennessä joko 

- kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki; 
- sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi; tai 
- telefaxilla numeroon 09 692 3063. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa nimen.
Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Soprano
Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä
29.4.2009 klo 16.00. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.4.2009 yhteensä 11.115.000 osaketta
ja ääntä. 

Soprano Oyj:n vuosikertomus on julkaistu. Vuosikertomuksen saa sen yhtiön
internet-sivuilta www.soprano.fi. 

Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 2009


SOPRANO OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                   
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu  
Etusivu