Soprano Oyj yhtiökokouskutsu

KUTSU SOPRANO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 26.4.2007 kello 14:00 alkaen yhtiön toimitiloissa
Helsingissä osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n sekä osakeyhtiölain 5
luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä seuraavat
muut asiat: 

1. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle uuden osakeyhtiölain
voimaantulon johdosta yhtiöjärjestykseen muutoksia, joiden pääasiallinen
sisältö on seuraava: 

- 3 § (Vähimmäis- ja enimmäispääoma) poistetaan.
- 4 § (Osakkeiden lukumäärä ja Arvo-osuusjärjestelmä) muutetaan kuulumaan:
”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.” 
- 7 § (Toiminimenkirjoitusoikeus) muutetaan kuulumaan: ”Yhtiötä edustavat
yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus
voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin.” 
- 8 §:n (Tilintarkastaja) 2. kappale muutetaan kuulumaan: ”Tilintarkastajien
toimikausi on heitä valit¬taessa kulumassa oleva tilikausi. Tilin¬tarkastajien
tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraa¬van varsinai¬sen
yhtiökokouksen päättyessä.” 
- 9 §:n (Yhtiökokouskutsu) lisätään 2. kappaleeksi uusi kappale:
”Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.” 
- 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 8. kohtaa muutetaan kuulumaan: ”hallituksen
jäsenet.” 
- 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 9. kohta muutetaan kuulumaan: ”yksi
tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä.” 
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen
muutosten takia vastaavasti. 

2. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 21 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä
päättää. 

Hallitus esittää valtuutusta käytettävän muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai
sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi
päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Hallitus ehdottaa myös,
että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen
syy.  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5 vuotta valtuutuspäätöksen
tekemisestä. 

3. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 4,17 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. 

Hallitus ehdottaa, että osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa osana julkista kaupankäyntiä kulloinkin vallitsevaan
kurssitasoon. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta valtuutuspäätöksen
tekemisestä. 

4. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lisäosingonjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään lisäosingon jakamisesta. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osinkoa jaettavan enintään 0,05 euroa
osakkeelta. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun. 

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2006
taseen mukaisista voittovaroista osinkoa kolme senttiä (0,03 euroa).
Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 2.5.2007 ja maksupäivä 9.5.2007. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallituksen jäsenten
lukumäärä nostetaan kuuteen.  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten Pekka Vennamon, Jarmo Kalliolan, Kari Ljungbergin, Arto Tenhusen ja
Riitta Auvisen valitsemista uudelleen sekä Kai Mäkelän valitsemista uutena
hallituksen jäsenenä toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. 
 
TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävänä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Lisäksi dokumentit ovat esillä viikkoa ennen
yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi.
Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. 

OSALLISTUMISOIKEUS 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
16.4.2007 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla
voimassa viimeistään 16.4.2007. 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai
asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa. 

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen
kokousjärjestelyiden helpottamiseksi. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
talousjohtaja Panu Kauppinen (panu.kauppinen@soprano.fi, p. 041 533 4014). 

Helsingissä 5. päivänä huhtikuuta 2007

SOPRANO OYJ 

HALLITUS