Soprano Oyj yhtiökokouskutsu

Soprano Oyj pörssitiedote 2.4.2008 klo 12.50

SOPRANO OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 23.4.2008 kello 10:00 alkaen yhtiön toimitiloissa
Helsingissä osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n sekä osakeyhtiölain 5
luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä seuraavat
muut asiat: 

1.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 18,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

2.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

3.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin luovuttaa yhdessä tai useammassa
erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia
yhtiön nykyisistä osakkeista. 

Hallitus ehdottaa, että hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle
osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007
taseen mukaisista jakokelpoisista varoista osinkoa 3 senttiä (0,03 euroa).
Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 28.4.2008 ja maksupäivä 6.5.2008. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. 

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävänä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä
jäljennökset näistä asiakirjoista. 

OSALLISTUMISOIKEUS 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
11.4.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla
voimassa viimeistään 11.4.2008. 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai
asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa. 

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään 18.4.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti
osoitteella Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki, tai sähköpostitse
osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi tai telefaxilla 09 692 3063.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti
ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 18.4.2008 kello 16:00. 

Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2008


SOPRANO OYJ

HALLITUS