Soprano Oyj, Yhtiökokouksen päätökset

SOPRANO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.  Yhtiökokous päätti, että
31.12.2006 taseen mukaisista voittovaroista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03
euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.5.2007 ja maksupäivä 9.5.2007. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi.  Hallituksen uudeksi
jäseneksi valittiin Kai Mäkelä.  Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Pekka
Vennamo sekä jäsenet Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Riitta Auvinen ja Arto
Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. 

Yhtiökokous vahvisti seuraavat yhtiöjärjestyksen muutokset:

- 3 § (Vähimmäis- ja enimmäispääoma) poistetaan.
- 4 § (Osakkeiden lukumäärä ja Arvo-osuusjärjestelmä) muutetaan kuulumaan:
”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.” 
- 7 § (Toiminimenkirjoitusoikeus) muutetaan kuulumaan: ”Yhtiötä edustavat
yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus
voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin.” 
- 8 §:n (Tilintarkastaja) 2. kappale muutetaan kuulumaan: ”Tilintarkastajien
toimikausi on heitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilin¬tarkastajien
tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraa¬van varsinai¬sen
yhtiökokouksen päättyessä.” 
- 9 §:n (Yhtiökokouskutsu) lisätään 2. kappaleeksi uusi kappale:
”Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.” 
- 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 8. kohtaa muutetaan kuulumaan: ”hallituksen
jäsenet.” 
- 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 9. kohta muutetaan kuulumaan: ”yksi
tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä.” 
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen
muutosten takia vastaavasti. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 21 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä
päättää. 

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja
mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen
syy. Valtuutus on voimassa 5 vuotta valtuutuspäätöksen tekemisestä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 4,17 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa osana julkista kaupankäyntiä kulloinkin
vallitsevaan kurssitasoon. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
valtuutuspäätöksen tekemisestä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osinkoa jaettavan enintään 0,05 euroa
osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. 


Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2007

Soprano Oyj

lisätietoja:
toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu