Soprano Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 21.4.2016 klo 16.30

Soprano Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat päätoimisena puheenjohtajana Arto Tenhunen sekä lisäksi Pekka Vennamo ja uusina jäseninä Irmeli Rytkönen, Antti Palola, Mika Aaltonen ja Harri Koponen.

Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Irmeli Rytkösen.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki.

Yhtiökokous päätti, että päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 200.000 euroa joka maksetaan rahavastikkeena kuukausittain yhtiön normaalin palkanmaksun aikataulun mukaisesti.

Kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna lokakuussa 2016 1.6.2016–30.9.2016 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2016, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 5.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Soprano Oyj

Lisätietoja:

Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi, www.soprano.fi
 

Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Strategiansa mukaisesti konserni keskittyy nyt koulutus- ja konsultointitoimialojen rakennemuutoksen toteutukseen. Soprano on Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Konsernin tavoitteena on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä ja kansainvälisessä kasvussa. Tarjoamme asiakkaalle parhaan kurssitarjonnan, halutuimmat opettajat ja valmentajat sekä asiakastarpeita vastaavat nykyaikaiset koulutusmetodit ja oppimisympäristöt. Digimurros ja palveluistaminen ovat megatrendejä jotka aiheuttavat muutostarpeen ja kysynnän, johon Sopranolla on ratkaisut.

Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group  Tieturi | Johtamistaidon Opisto | Infor | Aspectum | MIF | Fintra | Informator