Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 23.4.2008 klo 14.35

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että
31.12.2007 taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa
kolme senttiä (0,03 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.4.2008 ja
maksupäivä 6.5.2008. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja
Arto Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Pekka Vennamon ja pysyväksi neuvonantajakseen Thomas
Hoyerin. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai 
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 18,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä 
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on
oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus
korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


Soprano Oyj

lisätietoja:
toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu