Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 5.5.2009 klo 14.35

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että
31.12.2008 taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa
kolme senttiä (0,03 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.5.2009 ja
maksupäivä 15.5.2009. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkavat
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka
Vennamon. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4 §
muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän
(9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 18 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

Soprano Oyj

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                   
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu  
Etusivu