Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 5.5.2011 15.45

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkavat Pekka Vennamo, Kai Mäkelä, Taneli Tikka, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Anne Berner ja Timo Tiihonen. Yhtiökokous päätti, että alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten edellytetään lunastavan vuosipalkkiotaan vastaan yhtiön omia osakkeita. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta. Valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,03 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 17,37 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,47 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Soprano Oyj

Lisätietoja:

Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

 

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.