Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2007

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2007

Yhteenveto                                   

Soprano Oyj - konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2007 19,7 % vuoteen 2006   
verrattuna. Merkittävistä Soprano Composer -ohjelmistotuotteeseen kohdistuneista
markkinointi- ja tuotekehityspanostuksista johtuen tulos on ennakoidun     
mukaisesti lievästi negatiivinen. Tilikauden jälkeen konserni vahvisti     
ydinliiketoimintaansa ostamalla verkkokauppaohjelmistoja tarjoavan Asapsoft   
Netsystems Oy:n. Yhtiö liitettiin konserniin 30.1.2008 alkaen.         

(Luvut sisältävät vain yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Kesäkuussa 2007 myydyn  
Magazines-liiketoimintayksikön yhtiöiden City Paper Oü:n ja Kustannus Oy    
Kampanjan ja syyskuussa 2007 myydyn Anolakeskus Tenhunen Oy:n liiketoimintojen 
luvut on esitetty taulukoissa lopetettuna liiketoimintona omalla rivillään)   

*    Liikevaihto 2,11 miljoonaa euroa (vuonna 2006 1,76 miljoonaa euroa)   
*    Liiketulos -0,20 miljoonaa euroa (0,55 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos -9,7 prosenttia (31,3 %)liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja -0,18 miljoonaa euroa (0,49 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,06 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,16 euroa (0,17 euroa)              
*    Koko konsernin tulos -0,02 miljoonaa euroa (0,32 miljoonaa euroa)    

Kvartaaliluvut 10-12 2007                            

*    Liikevaihto 0,68 miljoonaa euroa (vuonna 2006 0,43 miljoonaa euroa)   
*    Liiketulos 0,04 miljoonaa euroa (0,12 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 6,5 prosenttia (28,4 %) liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja 0,04 miljoonaa euroa (0,12 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,02 euroa)              
*    Koko konsernin tulos 0,04 miljoonaa euroa (0,11 miljoonaa euroa)    

Tuloskatsaus                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 2,11 miljoonaa euroa     
(Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2006 1,76 miljoonaa euroa, muutos 19,7 %),
liiketulos -0,20 miljoonaa euroa (0,55 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos   
-0,02 miljoonaa euroa (0,32 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 31.12.2007  
oli 1,72 miljoonaa euroa (1,38 miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 2,44 miljoonaa
euroa (1,97 miljoonaa euroa).                          

Yhtiö kohdensi suunnatulla osakeannilla kerättyjä varoja sekä yhtiön omia    
henkilöstöresursseja hallituksen linjausten mukaisesti Soprano Composer     
-verkkokauppaohjelmiston tuotekehitykseen, jakelutien rakentamiseen sekä    
myyntiin ja markkinointiin. Yhtiö ei ole enää vuonna 2007 aktivoinut ohjelmiston
tuotekehityskustannuksia taseeseen vaan ne on käsitelty kokonaisuudessaan    
kuluina, koska ohjelmiston myynti aloitettiin suunnitelman mukaisesti      
maaliskuussa 2007. Vuonna 2006 aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,23 miljoonaa  
euroa taseeseen.                                

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Sopranolle vuosi 2007 oli yhtiön 
tulevaan kehitykseen panostamisen vuosi. Osakeannilla kerätyt varat sijoitettiin
verkkoliiketoimintaohjelmiston lanseeraukseen, tuotteistettujen         
viestintäpalveluiden markkinointiin ja tunnettuuden nostamiseen.        

Tilikauden aikana yhtiö keskittyi yritysmyynnein ja -ostoin           
ydinliiketoimintaansa, sitoutti avainhenkilöstöään osakeannilla ja nousi    
OMX-pörssin prelistalle. Liiketulos oli odotetusti tappiollinen vaikka     
ydinliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja viimeisen kvartaalin liiketulos nousi 
voitolliseksi.                                 

Verkkokaupasta on tulossa yrityksille jokapäiväisen bisneksen uusi       
käyttöliittymä. Selvitysten mukaan verkkoliiketoiminnan ohjelmistojen ja    
sisältöpalveluiden kysyntä kasvaa lähivuosina sekä Suomessa että        
kansainvälisesti. Vuoden vaihteessa toteutetun yritysoston myötä Sopranosta   
tulee näillä kasvavilla markkinoilla aikaisempaa merkittävämpi toimija.     

Vuodesta 2008 on tulossa positiivisen kasvun vuosi.”              

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Konsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoiminta tarjoaa       
asiakkailleen helppokäyttöisiä verkkoliiketoiminnan ohjelmistoja ja täyden   
palvelun viestintäratkaisuja.                          

Communications-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2007 oli 2,11 miljoonaa euroa 
(vuonna 2006 1,84 miljoonaa euroa, muutos 14,3 %). Liiketulos oli -0,19     
miljoonaa euroa (0,55 miljoonaa euroa).                     

Liiketuloksen heikkeneminen johtui suunnitelluista panostuksista Soprano    
Composer -tuotteen kehitykseen, markkinointiin ja jakelutien luomiseen. Soprano 
Composerin tuotekehitysaktivoinnit taseeseen päättyivät 31.12.2006, koska    
Soprano Composerin myynti aloitettiin maaliskuussa 2007. Vuonna 2006 aktivoitiin
tuotekehitysmenoja 0,23 miljoonaa euroa.                    

Communications-liiketoiminta jaettiin kesäkuussa 2007 kolmeen myyntiyksikköön  
asiakaskoon mukaisesti: suuryritykset ja julkishallinto, yritysasiakkaat sekä  
yrittäjät.                                   

Suuryritykset ja julkishallinto -yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja valmentaa  
räätälöidyt sähköiset ratkaisut sekä viestinnän ja mainonnan          
palvelukokonaisuuden suurille asiakkaille. Yksikön vetäjänä toimii Miia     
Eloranta.                                    
                                        
Yritysasiakkaat-yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja kouluttaa sähköiset ratkaisut
sekä viestinnän ja mainonnan konseptit keskisuurille asiakasyrityksille. Yksikön
vetäjänä toimii Riina Virtanen.                         

Yrittäjät-yksikön päätuote on Soprano Composer -ohjelmistot ja sen kohderyhmänä 
ovat Suomen yli 200.000 alle 20 työntekijän pk-yritykset.            

Konserni jatkoi liiketoiminta-alueen kehittämistä ostamalla Asapsoft Netsystems 
Oy:n 18.12.2007 allekirjoitetulla osakevaihtosopimuksella. Asapsoft Netsystems 
Oy ja Yrittäjät-yksikkö muodostavat Ohjelmistot-yksikön 30.1.2008 lähtien.   
Ostettu yhtiö täydentää yksikön palvelutarjontaa erityisesti suurempien     
verkkokauppa-asiakkaiden osalta. Ohjelmistot-yksikön vetäjänä toimii Riitta   
Auvinen.                                    

Liiketoiminta-alueeseen kuulunut Anolakeskus Tenhunen Oy myytiin syyskuussa 2007
Arto Tenhuselle 0,12 miljoonan euron hintaan. Kauppahinta maksettiin Anola Golf 
Oy:n osakkeina. Soprano Oyj konserni kirjasi kaupasta 0,02 miljoonaa euron   
myyntivoiton vuoden 2007 tulokseen. Anolakeskus Tenhunen Oy harjoittaa     
viininvalmistusta ja ravintolatoimintaa kesäisin, yhtiö toimii Anola Golf Oy:n 
omistamissa tiloissa.                              

Magazines                                    

Lopetettuun Magazinen-liiketoimintaan kuuluivat Suomessa ilmestyvät lehdet   
Kampanja ja Uusi Toimisto (Kustannus Oy Kampanja) sekä Virossa, Latviassa ja  
Liettuassa ilmestyvä City Paper -lehti. (City Paper Oü)             

Liiketoiminta-alueen yhtiöt luokiteltiin osavuosikatsauksessa 1-3 2007 myytävänä
olevaksi. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007. Konserni kirjasi kaupoista yhteensä  
0,14 miljoonan euron voiton vuoden 2007 tulokseen.               

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer - verkkokauppaohjelmiston kehittäminen alkoi vuonna 2005.   
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo  
konsernin taseessa 31.12.2007 on 0,32 miljoonaa euroa (31.12.2006 0,43 miljoonaa
euroa).                                     

Yhtiö on saanut syyskuusta 2005 lähtien TEKES:iltä tuotekehityshankkeeseen   
tuotekehityslainaa ja -tukea. Tilitykset päättyivät vuoden 2007 kolmanteen   
kvartaaliin. Tuotekehityslainaa nostettiin yhteensä 0,16 miljoonaa euroa ja  
tuotekehitystukea saatiin yhteensä 0,16 miljoonaa euroa. Tuki on kirjattu    
vähentämään tuotekehitysaktivointeja.                      

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä vuonna 2007 keskimäärin 23 henkilöä (vuonna 2006 24 
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallituksen ovat vuonna 2007 muodostaneet Pekka Vennamo, Jarmo  
Kalliola, Kari Ljungberg, Riitta Auvinen, Arto Tenhunen ja Kai Mäkelä 26.4.2007 
lähtien. Hallitus kokoontui vuoden 2007 aikana 12 kertaa.            

Soprano Oyj perusti kesäkuussa 2007 kolme myyntiyksikköä: Suurasiakkaat ja   
julkishallinto, Yritykset ja Yrittäjät. Yrittäjät-yksikkö ja ostettu Asapsoft  
Netsystems Oy muodostavat Ohjelmistot-myyntiyksikön 30.1.2008 lähtien.     
Konsernin johtoryhmän muodostavat yksiköiden vetäjät Miia Eloranta, Riina    
Virtanen ja Riitta Auvinen, talousjohtaja Panu Kauppinen ja toimitusjohtaja Arto
Tenhunen.                                    

Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet 26.4.2007 saakka Markku Koskela, KHT ja 
sen jälkeen KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa   
Kailiala, KHT.                                 

Rahoitus                                    

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,71 miljoonaa euroa (31.12.2006 0,88  
miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.12.2007 70,6 % (70,6 %). Dun &
Bradstreet on antanut Soprano Oyj:lle parhaan käyttämänsä AAA-luokituksen ja  
Suomen Asiakastieto Suomen vahvimmat 2008 -sertifikaatin.            

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli vuonna 2007 -0,02 miljoonaa euroa (0,26 
miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,17 miljoonaa euroa (0,65 miljoonaa  
euroa). Korollisten velkojen määrä oli 0,46 miljoonaa euroa (0,40 miljoonaa   
euroa)                                     

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen    
tavoitteisiin. Avainhenkilöille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää   
varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Laina-aika on enintään kolme
vuotta.                                     

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi vuonna 2007 oli 1,38 euroa (vuonna 2006 0,95 euroa),
alin 0,65 euroa (0,35 euroa) ja päätöskurssi 0,98 euroa (0,93 euroa).      
Keskikurssi oli 0,84 euroa (0,61 euroa). Osakkeita vaihdettiin 2 977 350    
kappaletta (705 810 kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 2 486 428 euroa (429 125 
euroa, kasvua 479,4 %). Yhtiön markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä     
31.12.2007 päätöskurssilla oli 10,29 miljoonaa euroa (7,38 miljoonaa euroa).  

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 213 osakkeenomistajaa ja yhtiöllä oli    
hallussaan 62 500 omaa osaketta katsauskauden lopussa, joka on 0,6 prosenttia  
kaikista osakkeista ja äänistä.                         

IFRS-raportointi                                

Soprano Oyj konsernin tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja  
arvostusperiaatteita noudattaen.                        

Soprano Oyj -konserni on julkistanut tilinpäätöstiedot IFRS-standardien     
mukaisesti vuosilta 2005 ja 2006. Konserni on myös aiemmin julkistanut vuotta  
2004 koskevat IFRS:n vaikutukset ja vertailutiedot. Vuonna 2007 Soprano Oyj on 
julkistanut osavuosikatsaukset kvartaaleittain.                 

Aiempia tilikausia koskenut virhe korjattiin vuoden 2006 lukuihin. Korjauksessa 
satunnaisissa kuluissa olleet osakeantiin liittyneet kulut 140 te oikaistiin  
vähentämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa.              

Riskienhallinta                                 

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Henkilöstöön liittyvien riskien    
hallintaan on pyritty yhdenmukaisilla työsopimuksilla joihin liittyy      
salassapitovelvollisuus.                            

Yksittäisen asiakasmenetyksen vaikutuksia pyritään pienentämään asiakasmäärää ja
kokonaisvolyymiä kasvattamalla. Asiakkaiden kanssa pyritään pitkäaikaisiin   
sopimuksiin yleistyvän projektityöskentelyn sijaan. Sopimusriskejä on eliminoitu
yhtiön juristin valmistelemilla ja päivittämillä sopimuspohjilla ja       
sopimusriskien hallinnan organisoinnilla. Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat 
sijoitustoiminnan riskit ja luottoriskit. Konsernilla ei ollut luottotappioita 
vuonna 2007 eikä 2006.                             

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Yhtiökokouksen 2007 päätökset                          

Soprano Oyj:n yhtiökokous 26.4.2007 vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja   
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, 
että 31.12.2006 taseen mukaisista voittovaroista jaetaan osinkoa kolme senttiä 
(0,03 euroa).                                  

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen uudeksi    
jäseneksi valittiin Kai Mäkelä. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Pekka  
Vennamo sekä jäsenet Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Riitta Auvinen ja Arto   
Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy 
Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.            

Yhtiökokous vahvisti kokouskutsussa esitetyt yhtiöjärjestyksen muutokset.    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa
erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa    
osaketta, joka vastaa noin 21 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus 
on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä        
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta.                                  

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai  
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja     
mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.      
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että      
maksuttomasta annista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien  
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen  
syy. Valtuutus on voimassa 5 vuotta valtuutuspäätöksen tekemisestä.       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin   
osakkeenomistajien omistusten suhteessa osana julkista kaupankäyntiä kulloinkin 
vallitsevaan kurssitasoon. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuspäätöksen
tekemisestä.                                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta.      
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osinkoa jaettavan enintään 0,05 euroa 
osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. 

Yhtiökokous 2008                                

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2008 yhtiön toimitiloissa, 
Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Yhtiökokouksesta lähetetään kutsu erikseen.   

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen              

Soprano Oyj sopi 18.12.2007 verkkokaupparatkaisuja tarjoavan Asapsoft Netsystems
Oy:n koko osakekannan hankkimisesta osakevaihtona. Vastikkeena annetaan yhteensä
enintään 850.000 kappaletta uusia Soprano Oyj:n osakkeita. Osakevaihdon     
vahvistivat Asapsoft Netsystems Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ja Soprano Oyj:n 
hallitus 30.1.2008, jolloin Asapsoft Netsystems Oy konsolidoitiin Soprano Oyj  
konserniin. Kauppahinta muodostuu 550.000 kappaleen peruskauppahinnasta ja 3  
vuoden tavoitetulokseen sidotusta 300.000 kappaleen lisäkauppahinnasta.     

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2008                     

Soprano Oyj:n hallitus arvioi Soprano Oyj konsernin liikevaihdon vuonna 2008  
kasvavan noin 50 prosenttia ja liiketuloksen nousevan selvästi voitolliseksi.  

Hallituksen esitys osingonjaosta                        

Hallitus esittää 23.4.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville 
osakkeille 0,03 euroa osaketta kohti.                      

Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314,            
arto.tenhunen@soprano.eu                            

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.            

Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
                                        
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma  | 2007 | 2006 | muutos | 2007 | 2006 | muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e           | 10-12 | 10-12 |   % | 1-12 | 1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |  682 |  425 |  60,8 | 2 106 | 1 760 |  19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot        |   3 |  10 | -70,8 |  31 |  31 |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot      | -216 |  -51 | -323,3 | -572 | -309 | -85,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista    | -233 | -105 | -121,6 | -774 | -414 | -86,9 |
| aiheutuvat kulut      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja         |  -26 |  -7 | -261,3 | -115 |  -36 | -217,6 |
| arvonalentumiset      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut         | -166 | -151 | -10,0 | -880 | -480 | -83,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO        |  44 |  120 | -63,2 | -204 |  551 | -136,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut  |  -7 |   3 | -346,8 |  25 |  -57 | 144,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA     |  38 |  123 | -69,4 | -178 |  494 | -136,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot           |   0 |  -2 | 100,0 |   0 |  -4 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS      |  38 |  121 | -68,9 | -178 |  490 | -136,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| JATKUVISTA TOIMINNOISTA  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos      |   0 |  -16 | 100,5 |  160 | -170 | 194,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista toiminnoista |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS      |  38 |  105 | -64,1 |  -18 |  320 | -105,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille  |  38 |  105 | -64,1 |  -18 |  320 | -105,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle       |   0 |   0 |    |   0 |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta      |    |    |    |    |
| tuloksesta                 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen  | 2007 | 2006 | muutos | 2007 | 2006 | muutos |
| tulos           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 10-12 | 10-12 |   % |  -12 | 1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | 0,00 | 0,02 | -100,0 | -0,02 | 0,06 | -133,3 |
| toiminnot,e        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko     | 0,00 | 0,01 | -100,0 | 0,00 | 0,04 | -100,0 |
| konserni,e         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *Aiempia tilikausia koskenut virhe on korjattu vertailukauden 2006 lukuihin. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuodelle 2006 kirjatut satunnaiset kulut 140 tuhatta euroa olivat      |
| osakeantiin                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liittyneitä kuluja. Ne on korjattu pois vuoden 2006 tilikauden tuloksesta  |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähentämään suoralla tasekirjauksella vapaan sijoitetun pääoman rahastoa.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korjaus on huomioitu        |    |    |    |    |    |
| tunnusluvuissa.          |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase                |   2007 |   2006 |  muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                   |  31.12 |  31.12 |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomat hyödykkeet           |   318 |   450 |   -29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet           |    15 |    14 |    2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut osakkeet ja osuudet          |   267 |   145 |   84,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset saatavat           |   656 |    0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.          |  1 255 |   610 |   105,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |    0 |    63 |  -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset      |   481 |   346 |   39,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut lyhytaikaiset sijoitukset       |    0 |    66 |  -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat                 |   708 |   881 |   -19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.          |  1 189 |  1 356 |   -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.                 |  2 444 |  1 966 |   24,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma    |  1 715 |  1 370 |   25,2 |
| pääoma                   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus              |    6 |    6 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.              |  1 721 |  1 376 |   25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat            |   359 |   403 |   -10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat            |   365 |   188 |   94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.          |  2 444 |  1 966 |   24,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman muutokset | oma pääoma |  muutokset |  oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |  1.1.2007 |  1-12 2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma            |     96 |       |      96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omat osakkeet           |     -43 |     -8 |     -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman rahasto |     675 |     658 |     1332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kertyneet voittovarat       |     642 |     -18 |     624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osingonjako            |       |    -286 |     -286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |      6 |      0 |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma            |    1376 |     346 |     1721 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta            |   2007 |   2006 |  muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                   |   1-12 |   1-12 |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto(tappio)         |   -18 |    320 |  -105,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulosoikaisut               |    -7 |    39 |  -117,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos           |    5 |   -103 |   104,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA         |   -20 |    256 |  -107,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| investoinnit               |    4 |   -272 |   101,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit         |    14 |     0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA          |    19 |   -272 |   106,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman rahasto     |   656 |    691 |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainat henkilöstölle ja hallitukselle   |   -656 |     0 |  -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot              |    56 |    103 |   -45,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden hankinnat ja myynnit   |    -8 |    96 |  -108,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot             |   -286 |   -156 |   -83,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut lyhytaikaiset sijoitukset      |    66 |    -66 |   200,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA           |   -172 |    668 |  -125,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ            |   -173 |    652 |  -126,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa          |   881 |    229 |   284,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa         |   708 |    881 |   -19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset    |    2007 |    2006 |    muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |    31.12 |    31.12 |      % |
--------------------------------------------------------------------------------
| omasta puolesta*         |     300 |     318 |     -5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöiden puolesta      |      0 |     17 |    -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä             |     300 |     335 |    -10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * 300 te yrityskiinnitys samansuuruisen pankkilainan             |
--------------------------------------------------------------------------------
| vakuudeksi            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut   | 2007 | 2006 | muutos | 2007 |  2006 | muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 10-12 | 10-12 |   % | 1-12 |  1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman    | 10,0 | 24,8 | -59,7 | -0,3 |  27,6 | -101,4 |
| tuotto,% (12 kk),     |    |    |    |    |    |    |
| konserni         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% (12 |  8,9 | 37,3 | -76,1 | -1,2 |  35,6 | -103,4 |
| kk), konserni       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%    | 70,6 | 70,6 |  0,0 | 70,6 |  70,6 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj. | 0,00 | 0,11 | -98,3 | 0,12 |  0,27 | -55,9 |
| euroa           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | 0,00 | 0,02 | -100,0 | -0,02 |  0,06 | -130,2 |
| toiminnot,e        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, konserni,e  | 0,00 | 0,01 | -100,0 | 0,00 |  0,04 | -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e  | 0,16 | 0,17 |  -5,9 | 0,16 |  0,17 |  -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin  |  20 |  24 | -16,7 |  23 |   24 |  -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoteen 2006 kohdistunut aiempiin tilikausiin tehty korjaus on huomioitu   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tunnusluvuissa.      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien liikevaihto | 2007 | 2006 | muutos |  2007 |  2006 | muutos |
| ja liiketulos      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e    | 10-12 | 10-12 |   % |  1-12 |  1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications      |  682 |  426 |  60,1 | 2 106 | 1 844 |  14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines        |   0 |  100 | -100,0 |   0 |  417 | -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäiset myynnit     |   0 |  -1 | -100,0 |   0 |  -35 | -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto  |  682 |  525 |  29,9 | 2 106 | 2 225 |  -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 2007 | 2006 | muutos |  2007 |  2006 | muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e     | 10-12 | 10-12 |   % |  1-12 |  1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications      |  44 |  127 | -65,4 |  -188 |  550 | -134,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines        |   0 |  -21 | 100,0 |  144 |  -166 | 186,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto  |  44 |  106 | -58,5 |  -44 |  384 | -111,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications-segmenttiin ovat kuuluneet Soprano Oyj ja Anolakeskus     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tenhunen Oy, Magazines-segmenttiin City Paper Oü ja Kustannus Oy  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kampanja.        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannus Oy Kampanja ja City Paper Oü luokiteltiin 1-3 2007    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osavuosikatsauksessa myytävänä olevaksi ja ne esitettiin lopetettuina    |
--------------------------------------------------------------------------------
| toimintoina. Yhtiöt myytiin kesäkuussa  |    |    |    |    |
| 2007.                  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anolakeskus Tenhunen Oy myytiin syyskuussa 2007. |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketuloksessa konsernierät ja myyntivoitot on kohdistettu     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| segmenteille.      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


SOPRANO OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2008               

Osavuosikatsaus 1-3/2008, 30.04.2008                      
Osavuosikatsaus 1-6/2008, 27.08.2008                      
Osavuosikatsaus 1-9/2008, 24.10.2008