Soprano Oyj osavuosikatsaus 7.5.2014 klo 09.00: Sopranon liikevaihto kolminkertaistui ja liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. MIF liitettiin konserniin 1.4.2014 ja Finpron ostotarjous julkistettiin 30.4.2014.

Soprano Oyj osavuosikatsaus 7.5.2014 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 7.5.2014 klo 09.00: Sopranon liikevaihto kolminkertaistui ja liiketulos oli ennakoidusti tappiollinen. MIF liitettiin konserniin 1.4.2014 ja Finpron ostotarjous julkistettiin 30.4.2014.

Liikevaihdon erittäin merkittävä kasvu johtui pääosin Tieturin ja Informatorin liittämisestä konserniin 1.4.2013. Liiketulos puolestaan oli ennakoidusti tappiollinen (-0,7 m€) johtuen mittavista pörssilistautumiseen ja yrityskauppoihin liittyvistä kertaeristä (-0,4) sekä koulutusliiketoiminnan kausivaihtelusta.

YHTEENVETO      
       
tammi-maaliskuu, miljoonaa euroa 2014 2013 muutos-%
Liikevaihto 4,95 1,66 197,3
Liiketulos -0,73 -0,10 -635,1
Liiketulos-% liikevaihdosta -14,8 -6,0  
Tilikauden tulos -0,66 -0,09 -625,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton -0,04 -0,01  
Henkilöstö keskimäärin 149 72 106,9

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2014

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan 25-30 miljoonaa euroa ja liiketulos on 1-2 miljoonaa euroa (sisältäen kertaluonteiset erät) ilman mahdollista Finpron kaupallisen konsultoinnin liiketoimintakauppaa.

Soprano on varautunut investoimaan Finpron liiketoimintakauppaan, konsernin nykypalveluiden tuotteistukseen sekä myynti- ja palveluverkoston kehittämiseen yhteensä 1,5-2,5 miljoonaa euroa seuraavien 2-3 vuoden aikana. Tavoitteena on, että Finprosta siirtyvä kansainvälistymiskonsultointi nousee kannattavaksi jo vuosien 2014-2015 aikana. Näemme globaalin verkoston tarjoavan jatkossa Sopranon skaalautuville ja monistettaville palveluille erinomaisen myyntikanavan.

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Suomessa käynnissä oleva talouden hitaan kasvun vaihe vaikuttaa erityisesti koulutus- ja valmennuspalveluiden suhdanneherkkään kysyntään. Koulutus siirtyy verkkoon kiihtyvällä vauhdilla ja asiakkaat hakevat kustannussäästöjä. Perinteisen koulutuksen houkuttelevuus ja päivähinta laskevat. Uusien digitaalisten koulutusratkaisuiden avulla Soprano pyrkii kannattavasti tarjoamaan asiakkailleen entistä parempaa palvelua aiempaa edullisemmalla yksikköhinnalla.

Lisäämme resursseja ja nopeutamme digitaalisten koulutuspalveluidemme tuotteistusprosessia yhdistämällä 1.4.2014 konserniin liitetyn MIF:n, Tieturin, Aspectumin ja Informatorin 100 päivän ohjelmassa kesäkuun loppuun mennessä.

Viestintäpalveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden kysyntä on talouden matalasuhdanteessakin ollut trendinomaisesti kasvussa. Yritykset leikkaavat nyt markkinointibudjettejaan ja panostavat kustannustehokkaammaksi koettuihin verkkopalveluihin, viestintään ja PR-työhön. Verkkokauppojen kysyntä on kasvanut tasaisesti jo muutaman vuoden ajan. Siitä huolimatta suomalaiset verkkokauppiaat jäävät kaiken aikaa jälkeen kansainvälistä kilpailijoistaan. Suomalaiset eivät selvästi hallitse kansainvälistymistä. Digitaalisen viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta on toistaiseksi varsin pieni ja sen vaikutus koko konsernin tulokseen on vähäinen. Etsimme kaiken aikaa uusia tukijalkoja kasvun vauhdittamiseksi.

Ruotsissa ja Virossa talouselämän näkymät ovat valoisammat kuin Suomessa. Venäjän tilanteella on ollut vain vähäinen vaikutus konsernin liiketoimintaan.

Julkistimme 30.4.2014, että Finpro ry:n hallitus on päättänyt kilpailutuksen perusteella käynnistää sopimusneuvottelut Finpron kaupallisen kansainvälistymiskonsultointi -liiketoiminnan myynnistä Soprano Oyj:lle. Finpro on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti ja sillä on 10 toimipistettä Suomessa ja 69 toimistoa lähes 50 maassa. Tarkoituksemme on yhdistää omistamamme vientikouluttaja Fintra ja vientikonsultti Finpro. Kaupan toteutuessa pystymme tarjoamaan vientiyrityksille kansainvälistymispalveluiden lisäksi myös johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian palvelut uuden konsulttiverkostomme kautta. Sopimus on tarkoitus neuvotella kesäkuun alkuun mennessä. Kaupan myötä Sopranosta tulee aidosti globaali toimija markkinoille.

Yhtiön hallitus on aiemmin ennakoinut, että konsernin liiketoiminnan kausiluonteisuus lisääntyy yrityskauppojen johdosta. Vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos ovat selvästi alemmalla tasolla kuin toisen ja etenkin neljännen vuosineljänneksen vastaavat luvut. Mahdollisen Finpro-kaupan toteutuessa kausivaihtelun arvioidaan vähenevän.   

Soprano tavoittelee ripeää ja strategian mukaista kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Digitaalinen murros on juuri nyt ajankohtainen megatrendi ja yhtiön kasvun ajuri. Muutostarve luo kysynnän ja Soprano tarjoaa ratkaisut.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Soprano Oyj toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Alkuvuoden aikana Soprano on noussut Nasdaq OMX –päälistalle, olemme onnistuneesti toteuttaneet MIF:n yrityskaupan ja neuvotelleet Finpron liiketoimintakaupan lähes maaliin. Konsernin resurssit ovat olleet tiukoilla, ja siksi kiitän motivoitunutta tiimiämme hienosta venymisestä.

Käynnistimme Soprano Training & Consulting –yksikön johtajaksi nimitetyn KTM Timo Helosuon johdolla ripeästi MIF:in integrointiprosessin sekä 100 päivän ohjelman koulutus- ja konsultointiliiketoimintamme yhdistämiseksi. Etsimme synergiahyötyjä, kulusäästöjä ja uusia tapoja hyödyntää 5000 asiakkaamme merkittävää ristiinmyynnin potentiaalia.

Finpron kaupallisen kansainvälistymiskonsultointi -liiketoiminnan kaupan toteutuminen nostaisi Sopranon globaaliksi toimijaksi. Pystyisimme tarjoamaan vientiyrityksille aikaisempaa monipuolisemmat kansainvälistymispalvelut, kattavan kotimaisen ja laajan 40-50 maan vientikonsulttien verkoston. Rakennamme kasvuhakuisille suomalaisyrityksille tehokkaasti toimivat kansainvälistymispalvelut ja samalla Sopranolle skaalautuvan myyntikanavan.

Sopranon ensimmäinen vuosineljännes Nasdaq OMX Helsingin pörssin päälistalla on osoittanut, että kiinnostus yhtiötä kohtaan on kasvanut. Sijoittajien tilaisuuksissa on ollut hyvin osanottajia, pörssissä päiväkohtainen osakevaihto on kasvanut ja omistaja-arvo on noussut. Yhtiöllä oli täsmäytyspäivänä 24.4.2014 yhteensä 1170 osakasta. Saamamme palautteen mukaan yhtiöltä odotetaan edelleen reipasta kasvua mutta myös sijoittajien tulosodotukset ovat nousseet. Pyrimme vastaamaan toiveisiin. Sopranon keskeiset strategiset menestystekijät vuosille 2014-2016 on julkaistu yhtiön sijoittajasivuilla.

Soprano on ylpeä saadessaan kaksi suomalaista instituutiota osakkeenomistajikseen katsauskauden jälkeen huhtikuun lopulla. Suomen Kulttuurirahasto nousee Sopranon merkittäväksi osakkaaksi ja Työeläkeyhtiö Elo kasvattaa osakkuuttaan vaihtamalla yhteensä 1,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainat osakkeiksi. Järjestely pienentää vastaavasti Sopranon lainoja ja vahvistaa konsernin omaa pääomaa. Yhtiön rahoitustilannetta parantaa myös mahdollisuus operoida tarvittaessa yhtiön hallussa olevilla noin 1.000.000 omalla osakkeella.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Liikevaihto

Vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 4,95 miljoonaa euroa (1,66 miljoonaa euroa, kasvua 197 %). Liikevaihtoa nosti lähinnä Tieturin ja Informatorin liikevaihto 1-3 2014. Tieturi-konserni liitettiin Sopranoon 1.4.2013 alkaen eikä vertailukauden tiedot ole mukana konsernin luvuissa. 

Liiketulos

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,73 miljoonaa euroa (-0,10 miljoonaa euroa) eli -14,8 prosenttia liikevaihdosta (-6,0 %). Ensimmäiseen kvartaaliin kohdistui kertaluonteisia kuluja prelistalta pörssilistalle siirtymiseen liittyen 0,1 miljoonaa euroa, yrityskauppakuluihin liittyen 0,1 miljoonaa euroa sekä henkilöstöjärjestelyihin liittyen 0,2 miljoonaa euroa. Yhteensä kertaluonteisia kuluja oli 0,4 miljoonaa euroa.

Konsernin kokonaiskulut vuonna 2013 kasvoivat 153 % johtuen lähinnä Tieturi-konsernin kuluista 1-3 2014, joita vertailukautena ei ollut.

Liiketoiminnan kehitys myyntiyksiköittäin

Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköihin ja osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Training & Consulting tuottaa johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutus- ja konsultointipalveluita. Myyntiyksikköön liitettiin 1.4.2014 alkaen MIF-konserni (Johtamistaidon opisto, Infor ja Fintra). Yksikön johtajaksi nimitettiin 2.4.2014 alkaen MIF-konsernia aiemmin johtanut KTM Timo Helosuo. Myyntiyksikkö hakee synergiahyötyjä palvelutarjooman ja -mallin virtaviivaistamisella sekä kulusäästöjä karsimalla päällekkäisiä toimintoja. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 76 prosenttia.

Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokauppoja, verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Se kehittää ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja, tilausjärjestelmiä sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä sähköisiä palveluita. Yksikön operatiiviseksi johtajaksi nimitettiin katsauskaudella Jozsef Pap. Myyntiyksikössä on katsauskautena keskitytty erityisesti projektinhallinnan kehittämiseen tuloksen parantamiseksi. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 16 prosenttia.

Soprano Communications tuottaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, verkon palveluita ja sisältöjä sekä toteuttaa tuote- ja PR-viestintää. Yksikössä on katsauskautena tehty korvausrekrytointeja ja panostettu myyntiin. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 8 prosenttia.

Konsernilla oli viime vuonna yhteensä noin 5.000 yritys- ja yhteisöasiakasta sekä yli 60.000 valmennettavaa.

Soprano Oyj tuottaa hallinto- ja markkinointipalvelut konsernin yrityksille. Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

YRITYSKAUPAT

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 31.3.2014 sopimuksen Management Institute of Finland MIF Oy konsernin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINTRAlta.

Yrityskaupan ansiosta Soprano nousee Pohjoismaiden suurimmaksi johtamisen, viestinnän, vientikaupan ja tietoteknologian koulutus- ja konsulttiyhtiöksi. Yhtiön 220 ammattilaista palvelevat asiakkaita 10 kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernilla oli viime vuonna noin 5.000 yritys- ja yhteisöasiakasta sekä yli 60.000 valmennettavaa. Vuonna 2013 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa.

MIF konsernilla on 60 työntekijää ja 8 miljoonan euron liikevaihto. Konserni perustettiin 2012 yhdistämällä JTO-Palvelut, FINTRA ja Infor. MIF Academy tarjoaa käytännönläheisen koulutuksen, konsultoinnin ja valmennuskurssien lisäksi ammattitutkintoja ja koulutusohjelmia. Arvostettujen kansainvälisten yliopistojen IMD:n ja UC Berkeleyn kanssa MIF järjestää EMBA Creative Leadership tutkintoja ja virtuaalista valmennusta yhdessä Ashridge Business Schoolin kanssa.

Soprano Oyj arvioi valmennusyhtiöiden yhdistymisestä koituvien synergiahyötyjen olevan 0,5 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Lisäksi yhtiö arvioi, että laajentuvan tuotevalikoiman ristiinmyynti kasvavalle asiakaskunnalle luo mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen konsernin kotimarkkina-alueella Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä. Kaupasta ja yhdistymisestä aiheutuu merkittävät kertakustannukset tilikaudelle 2014.

Soprano maksaa MIF konsernin koko osakekannasta 200.000 euron käteisvastikkeen sekä 300.000 euron arvosta Soprano Oyj:n uusia osakkeita arvostettuna tammi-maaliskuun myyntimäärillä painotetun keskikurssin mukaan. Sopimuksen mukainen osakkeen hinta on 1,38 euroa. Soprano Oyj suuntasi kauppahintavastikkeena 217 392 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta myyjille ja sai kaupassa 1000 Management Institute of Finland MIF Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % yhtiön koko osakekannasta. MIF konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2014 alkaen, hankintamenolaskelma on osavuosikatsauksen liitteenä.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-3 2014 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 149 henkilöä (1-3 2013 72 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Anne Berner sekä Christina Dahlblom.  

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, Päivi Hietanen, Marko Malinen ja Ilkka Kurki sekä 2.4.2014 alkaen Timo Helosuo.

Soprano Oyj konsernissa toimii Training&Consulting-, Digital&Commerce- ja Communications-myyntiyksiköt sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 1,33 miljoonaa euroa (31.3.2013 0,67 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.3.2014 32,4 % (56,8 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-3 2014 –0,72 miljoonaa euroa (1-3 2013 -0,40 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -1,02 miljoonaa euroa (-0,39 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.3.2014 5,43 miljoonaa euroa (31.3.2013 0,94 miljoonaa euroa).

Soprano rahoitti Tieturi Oy konsernin kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. Katsauskauden jälkeen Suomen Kulttuurirahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ilmoittivat yhtiölle vaihtavansa yhteensä 1.500.000 euron arvoiset vaihtovelkakirjalainat Soprano Oyj:n osakkeiksi sopimusehtojen mukaisesti. Järjestely pienentää Soprano Oy konsernin lainoja 1.500.000 eurolla ja vahvistaa vastaavasti konsernin omaa pääomaa. Suomen Kulttuurirahaston oman pääoman ehtoinen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiön vieraan pääoman ehtoinen laina kirjataan omaan pääomaan.

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.3.2014 jäljellä 0,13 miljoonaa euroa (31.3.2013 0,38 miljoonaa euroa). Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka. Lainoja lyhennetään kolmasosin viimeistään eräpäivinä 31.12.2013, 31.3.2014 ja 30.6.2014.

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 31.3.2014.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 15 472 772 kappaletta.

Soprano Oyj:n 31.3.2014 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt, Management Institute of Finland MIF Oy:n osakkeiden kauppahintaan liittyneet yhteensä 217.392 uutta osaketta rekisteröitiin 22.4.2014. Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä oli yhteensä 15.690.164 kappaletta osakkeita.

Soprano Oyj:n 24.4.2014 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 2.307.691 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2014. Osakeanti liittyy Suomen Kulttuurirahaston 1.000.000 euron ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 500.000 euron vaihtovelkakirjalainojen vaihtoon Soprano Oyj:n uusiksi osakkeiksi. Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 17.997.855 kappaletta osakkeita.

Yhtiö julkisti 5.3.2014 vastaanottaneensa 1.000.000 kappaletta omia osakkeitaan vastikkeetta Allocation Point Oy:ltä. Osakkeiden vastaanottaminen liittyi 10.9.2012 allekirjoitettuun Aspectum Oy:n osakkeita koskevan osakevaihtosopimukseen.  Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 1 045 057 omaa osaketta (31.3.2013 114 270 omaa osaketta), joka on 6,8 (0,8) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013. Osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2014 lukuihin.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä, tai mikäli konserni ei pysty palkkaamaan riittävän päteviä henkilöitä, voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Konsernin toimialalla tilauskanta ja sopimukset ovat lyhyitä ja suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti. Teknologiset muutokset ovat nopeita. Kilpailu- ja tarjontatilanne voi muuttua nopeasti. Minkä tahansa liiketoimintariskin toteutuminen voi vaikuttaa konsernin liiketoimintaan.

Konsernirakenteen muuttuminen on lisännyt toiminnallisia riskejä. Muutoksiin liittyvät sopimus- ja muut oikeudelliset riskit ovat integraatioprosessien ajan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista.

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2012-2014 aikana merkittäviä yrityskauppoja. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen ja MIF-konserni 1.4.2014 alkaen. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut. Yrityskauppojen myötä myös konsernin toimitilojen vuokravastuut ovat kasvaneet.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat voivat jatkossa olla keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski, luottoriskit ja valuuttariski. Konsernin luottotappiot 1-3 2014 olivat 0,02 miljoonaa euroa. (vuonna 2013 0,01 miljoonaa euroa).

Tieturi-kaupan rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat. Rahoittajille on vaihtoehtoisesti myös oikeus eräännyttää luotot kovenanttien rikkoutumisen perusteella. Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan. Konsernilla kertyy muuntoeroa pääosin Ruotsin kruunusta, muuntoero ei toistaiseksi ole ollut merkittävä eikä konserni ole suojautunut siltä.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon Ruotsin tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska Ab:n entinen toimitusjohtaja on esittänyt yhtiölle noin 215 tuhannen euron korvausvaatimuksen liittyen päättyneeseen toimitusjohtajan sopimukseen. Todennäköisesti välimiesmenettelyllä ratkaistavan asian kustannukset ovat lisäksi noin 115 tuhatta euroa sekä osapuolten lakimiespalkkiot. Yhtiö pitää entisen toimitusjohtajan vaatimuksia perusteettomina eikä ole kirjannut kuluvarausta vaatimuksesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö julkisti 30.4.2014, että Finpro ry:n hallitus on päättänyt kilpailutuksen perusteella käynnistää sopimusneuvottelut Finpron kaupallisen kansainvälistymiskonsultointi-liiketoiminnan myynnistä Soprano Oyj:lle. Lopullisen sopimuksen liiketoiminnan myynnistä hyväksyy Finpro ry:n jäsenkokous ja Soprano Oyj:n hallitus. Finpro on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti ja sillä on 69 toimipistettä lähes 50 maassa.

Finpron kaupallisen konsultointiliiketoiminnan eriyttämisen taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön päätös kohdentaa koko Finpro ry:n yleisavustus julkiseen palvelutoimintaan, tarve selkeyttää Finpro ry:n toimintaa sekä kilpailulainsäädännön muutokset.

Soprano Oyj on valmistautunut noin 1,5-2,5 miljoonan euron kertakustannuksiin kotimaisen ja kansainvälisen vientikonsulttiverkoston rakentamisessa. Toteutuessaan liiketoimintakaupasta ja yhdistymisestä tulisi aiheutumaan merkittävät kertakustannukset erityisesti tilikaudelle 2014.

Neuvottelut tähtäävät lopullisen kauppakirjan viimeistelyyn ja allekirjoittamiseen. Tämän jälkeen Soprano Oyj tiedottaa kaupan ehdoista tarkemmin. Tämän jälkeen kaupan kohteeseen suoritetaan normaalit Due Diligence –tarkastukset. Kauppa vaatii due diligence –tarkastuksen jälkeen Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän. Osapuolet ovat asettaneet tavoitteeksi, että kauppa pantaisiin täytäntöön kesäkuun alkuun mennessä.

Suomen Kulttuurirahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ilmoittivat katsauskauden jälkeen yhtiölle vaihtavansa yhteensä 1.500.000 euron arvoiset vaihtovelkakirjalainat Soprano Oyj:n osakkeiksi sopimusehtojen mukaisesti.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 24.4.2014 suunnata Suomen Kulttuurirahastolle 1.538.461 ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle 769.230 Soprano Oyj:n uutta osaketta, yhteensä 2.307.691 osaketta, joilla Suomen Kulttuurirahaston 1.000.000 euron ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 500.000 euron vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan Soprano Oyj:n uusiksi osakkeiksi sopimuksen mukaisella 0,65 euron osakekohtaisella vaihtohinnalla. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2014 ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi 2.5.2014.

Järjestely pienentää Soprano Oy konsernin lainoja 1.500.000 eurolla ja vahvistaa vastaavasti konsernin omaa pääomaa. Suomen Kulttuurirahaston oman pääoman ehtoinen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiön vieraan pääoman ehtoinen laina kirjataan omaan pääomaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2014

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan 25-30 miljoonaa euroa ja liiketulos on 1-2 miljoonaa euroa (sisältäen kertaluonteiset erät) ilman mahdollista Finpron kaupallisen konsultoinnin liiketoimintakauppaa.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

 

Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Liitteenä taulukko-osa:
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Lyhennetty konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä

Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Management Institute of Finland Oy hankintamenolaskelma
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
LIIKEVAIHTO 4 947 1 664 197,3 17 004
liiketoiminnan muut tuotot 3 17 -82,7 619
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 694 -203 -733,2 -4 934
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 379 -1 047 -127,1 -7 517
poistot ja arvonalentumiset -100 -22 -345,0 -410
liiketoiminnan muut kulut -1 508 -507 -197,2 -3 998
LIIKEVOITTO (TAPPIO) -731 -99 -635,1 764
rahoitustuotot ja -kulut -104 -8 -1133,7 -299
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 9 8 10,7 22
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -826 -100 -726,1 487
verot 164 9 1765,1 36
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -662 -91 -625,9 524
Muut laajan tuloslaskelman erät        
Muuntoerot -3 0   -22
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -665 -91 -628,9 502
         
Tilikauden voiton jakautuminen        
emoyrityksen omistajille -662 -86 -671,7 524
määräysvallattomille omistajille 0 -5 99,7 0
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
emoyrityksen omistajille -665 -86 -674,8 502
määräysvallattomille omistajille 0 -5 99,7 0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 2014 2013   2013
laskettu osakekohtainen tulos: 1-3 1-3   1-12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) -0,04 -0,01   0,04
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) -0,04 -0,01   0,04

 

Lyhennetty konsernitase 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 5 630 2 478 127,2 5 630
muut aineettomat hyödykkeet 457 118 286,2 464
aineelliset hyödykkeet 510 111 361,4 594
Osuudet osakkuusyrityksissä 133 110 20,4 124
muut osakkeet ja osuudet 160 354 -54,7 164
pitkäaikaiset saatavat 134 377 -64,4 285
laskennalliset verosaamiset 727 96 655,8 541
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 7 751 3 645 112,7 7 801
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 3 909 1 520 157,2 4 632
rahavarat 1 327 670 98,0 2 352
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 5 236 2 190 139,1 6 984
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 190 0   190
VARAT YHT. 13 177 5 835 125,8 14 974
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 052 3 292 -7,3 3 760
määräysvallattomien omistajien osuus 0 20 -99,8 0
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 0   1 000
OMA PÄÄOMA YHT. 4 052 3 312 22,3 4 760
pitkäaikaiset velat 2 959 848 248,8 3 161
lyhytaikaiset velat 6 103 1 675 264,4 6 986
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 64 0   67
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 13 177 5 835 125,8 14 974

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2013 1.1-31.3.2014 31.3.2014
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2554   2554
omat osakkeet** -74   -74
muuntoerot -22 -3 -24
edellisten tilikausien voittovarat 1205 -43 1162
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -662 -662
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3760 -708 3052
Oman pääoman ehtoinen laina 1000   1000
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 4760 -708 4052

 

Konsernin rahavirta 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
tilikauden voitto -662 -91 -625,7 524
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 91 15 506,7 -150
käyttöpääoman muutos, verot ja korot -151 -319 52,7 -1 041
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -722 -395 -82,7 -667
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 20 -100,0 -1 681
bruttoinvestoinnit -9 0   -1 215
käyttöomaisuuden myynnit 3 3 0,0 1
saadut osingot 0 0   5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -6 23 -126,1 -2 890
Osakeannista saadut maksut 0 0   404
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 0 0   1 000
pitkäaikaisten saamisten muutos 150 30 400,0 123
lainojen nostot 9 168 -94,6 4 265
lainojen takaisinmaksu -381 -91 -318,7 -673
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta saadut maksut 0 0   500
omien osakkeiden myynnit ja ostot 0 -35 100,0 11
rahoitusleasingvelkojen maksut -29 0   -126
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 0   -43
maksetut osingot/pääoman palautus 0 0   -610
muut oman pääoman muutokset -46 -88 47,7 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -297 -16 -1756,3 4 851
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -1 025 -388 -164,0 1 294
rahavarat kauden alussa 2 352 1 058 122,3 1 058
rahavarat kauden lopussa 1 327 670 98,1 2 352

 

Konsernin vastuusitoumukset 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 950 315,8 3 950
takaukset omasta puolesta* 175 50 250,9 175
leasingvastuut 201 36 458,3 280
yhteensä 4 326 1 036 317,6 4 406
* korjaus 31.12.13 pankkitakaus vuokravakuus 175 te.  
  2014 2013 muutos 2013
  31.3 31.3 % 31.12
Toimitilojen vuokravastuut 6 987 126 5445 7 120

 

Konsernin tunnusluvut 2014 2013 muutos 2013
  1-3 1-3 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) -31,6 -9,6   12,3
oman pääoman tuotto,% (12 kk) -75,0 -9,7   13,6
omavaraisuusaste,% 32,4 56,8   33,2
tulos/osake, laimentamaton,e -0,04 -0,01   0,04
tulos/osake, laimennettu,e -0,04 -0,01   0,04
oma pääoma per osake, e 0,26 0,23   0,31
henkilöstö keskimäärin 149 72 106,9 130

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-3 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 594 117
Lisäykset 9 322
Liiketoimintojen yhdistäminen   377
Vähennykset -27 -1
Poistot -66 -221
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 510 594
     
  510  
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-3 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 094 2 584
Lisäykset* 27 3 212
Liiketoimintojen yhdistäminen   487
Vähennykset   0
Poistot -34 -189
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 087 6 094

 

Konsernin rahoitusinstrumentit Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
  arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 31.3.2014 31.3.2014 2013 2013
Rahoitusvarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 909 3 909 4 632 4 632
Rahavarat 1 327 1 327 2 352 2 352
Rahoitusvelat        
Pankkilainat 2 978 2 683 3 191 2 854
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 1 000 1 000 1 000
Vaihtovelkakirjalaina 500 426 500 421
Factoring-lainat 736 736 903 903
Rahoitusleasingit 216 216 236 236
Ostovelat ja muut velat 4 478 4 473 5 183 5 175
Luotolliset tilit 0 0 0 0
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman kustannusta 5,64 %. Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien vuokrasopimusten korkoa.

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa        
         
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.  Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
         
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernissa:
         
1-3 2014, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 12 2 6 1
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 6 13 8 5
         
2013, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 57 14 3  
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 52 224 21 52
         
Johdon työsuhde-etuudet:        
tuhatta euroa 1-3 2014 2013    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 174 554    
Osakeperusteiset etuudet 0 90    
Yhteensä 174 644    

Management Institute of Finland Oy hankintamenolaskelma

Kauppahintana tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Management Institute of Finland Oy -konsernista maksettiin Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lle, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lle ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINTRAlle 500.000 euroa.

Soprano maksoi Management Institute of Finland Oy:n koko osakekannasta 200.000 euron käteisvastikkeen sekä 300.000 euron arvosta Soprano Oyj:n uusia osakkeita. Sopimuksen mukainen osakkeen hinta on 1,38 euroa. Soprano Oyj suuntasi kauppahintavastikkeena käteisvastikkeen lisäksi 217 392 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta myyjille ja sai kaupassa 1000 Management Institute of Finland MIF Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % yhtiön koko osakekannasta.

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti kaupan 31.3.2014. Management Institute of Finland Oy –konserni konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2014 alkaen.

Kauppahinnaksi on kirjattu 500.001 euroa, josta 200.000 euroa maksettiin käteisellä ja Soprano Oyj:n uusia osakkeita annettiin 300.001 euron arvosta. Kauppahinnassa on käytetty Soprano Oyj:n osakkeen hankinta-ajankohdan päätöskurssia 1,38 euroa.

Hankinnasta syntyi 1.502 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Management Institute of Finland Oy -konsernin hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin ja ulkopuolisiin arvioihin. Synergiahyödyt perustuvat johdon arvion mukaisesti 80 % yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen sekä 20 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

tuhatta euroa Yhdistämisessä kir-
  jatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 259
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 169
Muut osakkeet ja osuudet 7
Pitkäaikaiset lainasaamiset 69
Myyntisaamiset ja muut saamiset 906
Rahavarat 71
Varat yhteensä 1480
Pitkäaikaiset velat 44
lyhytaikaiset velat 2396
laskennallinen verovelka 43
Velat yhteensä 2482
   
Nettovarat -1002
Osakkeiden hankintameno 500
Liikearvo 1502
   
   
Rahana maksettava kauppahinta 200
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 71
Rahavirtavaikutus -129

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti.

Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut tuotemerkin ja asiakaslistan. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvän tuotemerkin käypä arvo on määritelty perustuen diskontattuihin rojaltimaksuihin joilta on vältytty omistettaessa kyseiset tuotemerkit. Käyvän arvon määrityksessä on markkinaperusteisesti arvioitu kohtuullinen rojaltiprosentti, jonka ulkopuolinen taho olisi valmis maksamaan lisenssisopimuksista. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvän asiakaslistan käypä arvo on määritelty perustuen asiakassopimusten tuottamiin diskontattuihin liiketuloksiin.

Management Institute of Finland Oy -konsernin tulos ei sisälly Soprano Oyj konsernin 1-3 2014 tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto 1-3 2014 olisi ollut 6,8 miljoonaa euroa ja tulos -1,4 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty Soprano Oyj konsernin tulokseen ja taseeseen tilikauden 2014 alusta lähtien.

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014

Osavuosikatsaus 1-6/2014                    13.8.2014
Osavuosikatsaus 1-9/2014                   30.10.2014

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa