Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2012: Konserni kasvamassa yritysostoin, liiketulos edellä viimevuotista

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2012 16.8.2012 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2012: Konserni kasvamassa yritysostoin, liiketulos edellä viimevuotista

YHTEENVETO

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj – konsernin hallitus vahvisti katsauskauden lopulla tuoteviestintään erikoistuneen PR- ja viestintätoimisto Promode Oy:n liittämisen konserniin 1.7.2012 alkaen. Lisäksi konserni nosti katsauskaudella omistustaan Pipfrog AS:ssa 51 prosentista 67 prosenttiin. Puolen vuoden jälkeen konserni on selvästi edellä viimevuotista liikevaihto- ja liiketulostasoa, mutta vuoden 2011 toisen kvartaalin hyvään tulostasoon ei ylletty. Konsernin liikevaihto 1-6 2012 oli 2,76 miljoonaa euroa(1-6 2011 2,57 miljoonaa euroa, kasvua 7,5 %) ja liiketulos 1-6 2012 0,27 miljoonaa euroa (0,14 miljoonaa euroa, kasvua 95,1 %). Liikevaihto 4-6 2012 oli 1,37 miljoonaa euroa(4-6 2011 1,43 miljoonaa euroa, muutos -4,8 %) ja liiketulos 0,08 (0,19 miljoonaa euroa, muutos -56,5 %).

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-kesäkuu, milj.euroa 2012 2011              muutos-%
Liikevaihto 2,76 2,57 7,5
Liiketulos 0,27 0,14 95,1
Liiketulos-% liikevaihdosta 9,9 5,4  
Tulos ennen veroja 0,26 0,15 70,7
Osakekohtainen tulos 0,02 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 20,0 11,8  
Oma pääoma per osake 0,19 0,20  
Omavaraisuusaste-% 58,2 61,3  
Tilikauden tulos 0,20 0,08 151,0
Henkilöstö keskimäärin 52 47 10,6
       
huhti-kesäkuu, milj.euroa 2012 2011              muutos-%
Liikevaihto 1,37 1,43 -4,8
Liiketulos 0,08 0,19 -56,5
Liiketulos-% liikevaihdosta 6,1 13,3  
Tulos ennen veroja 0,08 0,21 -60,6
Osakekohtainen tulos 0,01 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 12,9 29,9  
Tilikauden tulos 0,06 0,16 -61,7
Henkilöstö keskimäärin 54 47 14,9

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Verkkoviestintäyhtiö Sopranon tehtävä on yhdistää viestintä ja teknologia houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Toimialan kysynnän kasvu on EU:n laajuisista taantumapuheista huolimatta vahvaa. Median murros tulee jatkumaan vuosia. Mediayhtiöt ja kansainväliset verkossa palveluita tarjoavat suuryritykset ovatkin jo nousseet Sopranon suurimmaksi asiakasryhmäksi.

Avointa teknologiaa vaivaavan työvoimapulan vuoksi yhtiön henkilökunnan vaihtuvuus on katsauskaudella ollut odottamattoman suurta ja osaavan henkilökunnan rekrytointi ja perehdytys on ollut huomattava kuluerä. Henkilöstön kierto on nyt rauhoittunut, mutta se vaikuttaa vielä kolmannenkin vuosineljänneksen tulokseen. Vahvan asiakaskysynnän ansiosta liikevaihdon kasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan ja koko vuoden liiketuloksen nousevan ennakoidusti viime vuotta paremmaksi.

Heinäkuun alussa saimme Sopranon vahvistukseksi Promode Oy:n ammattilaiset, sen kansainväliset asiakasbrandit ja tuotteistetut viestintäpalvelut sekä tunnetut suomalaiset asiakkaat. Yhteistyö viestintäyksikkömme kanssa toi ensimmäiset yhteiset asiakkaat jo kesän aikana. Asiakastarpeista lähtevä ristiinmyynti ja asiakastyytyväisyys on nostettu kasvun ja kannattavuuden ohella konsernin henkilöstön tärkeimmiksi onnistumisen mittareiksi.

Omistusosuutemme alkuvuonna konserniin liitetystä virolaisesta Pipfrog AS:stä nousi kesäkuussa 67 prosenttiin. Sopranon Magento -alustalle rakennetun verkkokauppatuotteen lanseeraus aloitettiin katsauskauden aikana. Asiakaspalautteen perusteella voidaan arvioida, että tuotteella on hyvä mahdollisuus menestyä Suomen markkinoilla. Ohjelmisto on aktiivisessa käytössä jo 14 maassa.

Soprano on rakentanut viestinnästä ja teknologiasta ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden: viestintä, sosiaalinen media ja sisällöntuotanto, verkkokauppa, verkkopalvelut ja operatiiviset järjestelmät sekä niiden integrointi, ylläpito ja markkinointi.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian.

Strategiansa mukaisesti Soprano-konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Myyntiyksiköt on jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Kommunikoi – Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja mainonnan kokonaisratkaisuja, nykyaikaisia verkkoratkaisuja sekä niiden sisällöntuotantoa. Yksikköön liittyy 1.7.2012 alkaen tuoteviestintään erikoistunut PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, josta on kerrottu lisää kohdassa konsernirakenteen muutokset.

Palvele – Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkkopalveluita ja kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita.

Ansaitse – Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 18.6.2012 tuoteviestintään erikoistuneen PR- ja viestintätoimisto Promode Oy:n koko osakekannan oston. Soprano maksaa Promodesta peruskauppahintana 250 tuhatta euroa käteisellä. Lisäkauppahintana maksetaan vuosien 2012-2014 tuloksien perusteella yhteensä enintään 300 tuhatta euroa käteisellä, mikäli Promoden tulos täyttää sovitut kriteerit. Promode liitetään Soprano-konserniin 1.7.2012 alkaen. Kaupan ei odoteta olennaisesti vaikuttavan tilikauden 2012 taloudelliseen tulokseen. Hankintamenolaskelmat esitetään tulostiedottamisen yhteydessä.

Soprano hankki 11.6.2012 Soprano Commerce AS:n (ent. Pipfrog AS) osakkeita lisää 6.400 kappaletta, yhteensä 16 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kaupan jälkeen Soprano Oyj omistaa 67 prosenttia yhtiöstä. Kauppahintana maksetaan käteisellä yhteensä 41 tuhatta euroa, josta 20 tuhatta euroa maksettiin kesäkuussa 2012, ja 20 tuhatta euroa maksetaan toukokuun 2013 puoleenväliin mennessä.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt erikseen tai selkeänä kokonaisuutena. Pienyrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Drupal kasvattaa nopeasti käyttäjämääräänsä verkkopalveluissa ja Magento on maailmalla nopeimmin kasvava verkkokaupan ohjelmistoalusta. Oikein valittu ohjelmistoalusta nopeuttaa Sopranon tuotteiden lokalisointia eri maihin ja parantaa kansainvälistymiseen tarvittavien investointien tehokkuutta. Palvelu- ja ratkaisutuotteet tuovat kasvavan osan konsernin kolmen myyntiyksikön liikevaihdosta ja tuloksesta.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin avoimen lähdekoodin Drupal-, Magento- ja PHP-alustoilla. Asiakkaalle tarjottavista palveluista on ohjelmistotyön lisäksi tuotteistettu ensivaiheen määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit asiakkaille ja alan osaajille.

Verkkokaupoissa avoimen lähdekoodin Magento-pohjainen tuoteperhe tulee korvaamaan lähivuosina edellisen sukupolven ohjelmistotuotteet. Uuden tuoteperheen ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja käyttäjille haluttuja ominaisuuksia.

– Soprano Commerce on laajan toiminnallisuuden räätälöitävä ja integroitava verkkokauppa- ja liiketoimintaratkaisu keskisuurille ja suurille yrityksille. Tuote korvaa vähitellen Soprano Forte-tuoteperheen.

– Soprano Commerce POS on mobiili kassajärjestelmä. Se mahdollistaa uudenlaisen asiakaskohtaamisen yhdistämällä perinteisen kaupan ja verkkokaupan ominaisuudet.

– Soprano Pipfrog on pienille yrityksille tarkoitettu verkosta tilattava valmiskauppaohjelmisto. Ohjelmisto skaalautuu yrityksen kasvaessa aina suuryhtiön Soprano Commerce –liiketoimintajärjestelmäksi saakka. Ohjelmistoa käytetään jo 14 maassa ja se tulee korvaamaan jatkossa vähitellen myös Composer.fi ja Brain.fi –tuotteet.

Viestintäpalvelut toteuttaa asiakkaalle digitaalisen sisällöntuotannon. Onnistunut visuaalinen ilme, viestinnällinen sisältö ja käytettävyys lisäävät verkon palveluiden houkuttelevuutta. Sisällöntuotannon lisäksi on tuotteistettu markkinointiviestintä, sisäinen viestintä, julkisuusviestintä, tutkimusviestintä, kriisiviestintä sekä esiintymiskoulutus– ja viestintäkoulutuspaketit asiakkaille.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-6 2012 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 52 henkilöä (1-6 2011 47 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi myyntiyksiköiden vetäjät Samuel Sorainen, Tapio Valli sekä József Pap.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,44 miljoonaa euroa (30.6.2011 0,42 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.6.2012 58,2 % (61,3 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-6 2012 0,19 miljoonaa euroa (1-6 2011 0,28 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,33 miljoonaa euroa (0,18 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.6.2012 0,48 miljoonaa euroa (30.6.2011 0,63 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.6.2012 jäljellä 0,41 miljoonaa euroa. (30.6.2011 0,42 miljoonaa euroa)

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 30.6.2012.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11.608.750 kappaletta.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 25 249 omaa osaketta (30.6.2011

3 315 omaa osaketta), joka on 0,2 (0,0 %) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

YHTIÖKOKOUS 2012

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2012.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,02 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 2.5.2012 ja maksupäivä 9.5.2012.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkavat Pekka Vennamo, Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen. Yhtiökokous päätti, että alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten edellytetään lunastavan vuosipalkkiotaan vastaan yhtiön omia osakkeita.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon.Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 3.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 25,84 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,45 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla oli luottotappioita 1-6 2012 0,01 miljoonaa euroa.(vuonna 2011 0,05 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan ennustettavuus on konsernin toimialalla puoli vuotta pidemmällä aikavälillä haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon liiketoiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää kausiluonteisuutta lukuun ottamatta lomakausien vaikutusta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2012

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

Liitteenä taulukko-osa:                                                         

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2012
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2012 2011      muutos 2012 2011      muutos 2011
tuhatta euroa 4-6 4-6                 % 1-6 1-6                 % 1-12
LIIKEVAIHTO 1365 1433 -4,8 2760 2567 7,5 5 302
liiketoiminnan muut tuotot 17 7 145,9 28 32 -12,7 43
alihankintaostot -179 -200 10,8 -341 -392 13,1 -735
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -870 -811 -7,2 -1687 -1601 -5,4 -3 004
poistot ja arvonalentumiset -28 -37 23,3 -56 -70 19,5 -204
liiketoiminnan muut kulut -221 -201 -10,1 -432 -396 -9,0 -856
LIIKETULOS 83 191 -56,5 272 139 95,1 545
rahoitustuotot ja -kulut -5 6 -187,4 -8 3 -347,6 -17
muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset           -224
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 3 9 -66,4 -3 10 -126,0 2
TULOS ENNEN VEROJA 81 206 -60,6 261 153 70,7 307
verot -20 -46 56,5 -64 -74 14,0 -138
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 61 161 -61,7 197 79 151,0 169
tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 0   0 0   0
TILIKAUDEN TULOS 61 161 -61,7 197 79 151,0 169
Muut laajan tuloslaskelman erät       0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 61 161 -61,7 197 79 151,0 169
jakautuminen:              
emoyhteisön omistajille 60 161 -62,6 192 79 143,8 169
määräysvallattomille omistajille 1 0   6 0   0
   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta              
laskettu osakekohtainen tulos   2012 2011      muutos 2012 2011      muutos 2011
  4-6 4-6                 % 1-6 1-6                % 1-12
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,01   0,02 0,01   0,01
tulos/osake, koko konserni,e 0,01 0,01   0,02 0,01   0,01

 

Konsernitase 2012 2011    muutos 2011
tuhatta euroa 30.6 30.6             % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 1 254 987 27,1 1 015
muut aineettomat hyödykkeet 124 205 -39,2 86
aineelliset hyödykkeet 98 68 45,2 77
Osuudet osakkuusyrityksissä 95 145 -34,1 104
muut osakkeet ja osuudet 351 454 -22,7 351
pitkäaikaiset saatavat 407 421 -3,2 418
laskennalliset verosaamiset 61 127 -52,1 56
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 391 2 405 -0,6 2 108
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 1 010 995 1,5 855
rahavarat 445 423 5,1 775
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 1 454 1 418 2,6 1 630
VARAT YHT. 3 846 3 823 0,6 3 738
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 227 2 343 -5,0 2 302
määräysvallattomien omistajien osuus 10 0   0
OMA PÄÄOMA YHT. 2 237 2 343 -4,6 2 302
pitkäaikaiset velat 355 400 -11,1 296
lyhytaikaiset velat 1 254 1 080 16,1 1 140
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 3 846 3 823 0,6 3 738

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma              muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2011 1.1-30.6.2012 30.6.2012
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1949 -267 1682
omat osakkeet** -69 0 -69
edellisten tilikausien voittovarat 326   326
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   192 192
määräysvallattomien omistajien osuus 0 10 10
oma pääoma 2302 -65 2237
       
* pääoman palautus  -232 te, Pipfrog määräysvallattomien omistuksien
hankinta -35 te.      
** Omien osakkeiden hankinta -38 te, kannustepalkkion maksu  
omina osakkeina 38 te      

 

Konsernin rahavirta 2012 2011  muutos 2012 2011    muutos 2011
tuhatta euroa 4-6 4-6             % 1-6 1-6              % 1-12
tilikauden tulos 61 161 -61,7 197 79 151,0 169
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 25 55 -54,5 59 88 -33,0 430
käyttöpääoman muutos, verot ja korot -198 163 -221,5 -71 109 -165,1 361
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -112 379 -129,5 185 276 -32,8 960
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -35 0   -194 0   5
bruttoinvestoinnit -24 -44 45,5 -37 -99 62,6 -245
käyttöomaisuuden myynnit 7 0   7 13 -46,2 13
saadut osingot 6 0   6 0   11
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -46 -44 -4,5 -218 -86 -153,5 -216
pitkäaikaisten saamisten muutos 0 2 -100,0 11 32 -65,6 52
lainojen nostot 0 -136 100,0 80 0   0
lainojen takaisinmaksu -28 -5 -460,0 -115 -62 -85,5 -162
omien osakkeiden myynnit ja ostot 1 42 -97,6 0 42 -100,0 26
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -41 -24 -100,0 -41 -24 -70,8 -14
maksetut osingot/pääoman palautus -232 0 -100,0 -232 0 -100,0 -116
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -300 -121 -147,9 -297 -12 -2375,0 -214
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -458 214 -314,2 -330 178 -285,8 530
rahavarat kauden alussa 903 209 332,1 775 245 216,3 245
rahavarat kauden lopussa 445 423 5,2 445 423 5,2 775

 

Konsernin vastuusitoumukset 2012 2011   muutos 2011
tuhatta euroa 30.6 30.6            % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 550 550 0,0 550
leasingvastuut 15 16 -6,3 19
yhteensä 565 566 -0,2 569

 

Konsernin tunnusluvut 2012 2011   muutos 2012 2011   muutos 2011
  4-6 4-6             % 1-6 1-6             % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 12,9 29,9   20,0 11,8   11,7
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 13,9 37,0   23,0 13,5   13,6
omavaraisuusaste,% 58,2 61,3   58,2 61,3   61,6
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,06 0,04 150,0 0,23 0,10 230,0 0,24
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,01   0,02 0,01   0,01
tulos/osake, koko konserni,e 0,01 0,01   0,02 0,01   0,01
oma pääoma per osake, e 0,19 0,20   0,19 0,20   0,20
henkilöstö keskimäärin 54 47 14,9 52 47 10,6 45

 

Segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2012 2011  muutos 2012 2011    muutos 2011
liikevaihto,1000e 4-6 4-6           % 1-6 1-6             % 1-12
communications 1365 1433 -4,8 2760 2567 7,5 5 302
konsernin liikevaihto 1365 1433 -4,8 2760 2567 7,5 5 302
  2012 2011  muutos 2012 2011   muutos 2011
liiketulos,1000e 4-6 4-6           % 1-6 1-6             % 1-12
communications 83 191 -56,5 272 139 95,1 545
konsernin liikevoitto 83 191 56,5 272 139 95,1 545
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa
konsernierät on kohdistettu segmentille.        

 

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2012:
Osavuosikatsaus 1-9/2012  1.11.2012

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio                       x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa