Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2010

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2010 18.8.2010 klo 9.00             

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2010                      

Yhteenveto                                   

Sopranon liikevaihto 1-6 2010 kasvoi 31,0 prosenttia 2,22 miljoonaan euroon (1-6
2009 1,69 miljoona euroa). Liiketulos 1-6 2010 oli 0,10 miljoonaa euroa (1-6  
2009 0,12 miljoonaa euroa, muutos -11,4 prosenttia). Soprano Oyj:n hallitus   
ennakoi, että toteutuneiden yrityskauppojen seurauksena Sopranon liikevaihto  
vuonna 2010 tulee olennaisesti kasvamaan ja yhtiön tulos on selvästi parempi  
kuin vuonna 2009.                                

(Luvut sisältävät yhtiön jatkuvat liiketoiminnot)                

tammi-kesäkuu 2010                               

*    Liikevaihto 2,22 miljoonaa euroa (1-6 2009 1,69 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos 0,10 miljoonaa euroa (0,12 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 4,6 prosenttia (6,8 %)liikevaihdosta             
*    Tulos ennen veroja 0,09 miljoonaa euroa (0,10 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,01 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,19 euroa (0,20 euroa)              
*    Tilikauden tulos 0,07 miljoonaa euroa (0,07 miljoonaa euroa)      

huhti-kesäkuu 2010                               

*    Liikevaihto 1,05 miljoonaa euroa (4-6 2009 0,81 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos -0,06 miljoonaa euroa (0,01 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos -5,3 prosenttia (1,3 %) liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja -0,06 miljoonaa euroa (0,00 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,00 euroa)              
*    Tilikauden tulos -0,04 miljoonaa euroa (0,01 miljoonaa euroa)      
                                        
Tuloskatsaus                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1-6 2010 oli 2,22 miljoonaa euroa (1-6 2009 
1,69 miljoonaa euroa, muutos 31,0 %), liiketulos 0,10 miljoonaa euroa (0,12   
miljoonaa euroa, muutos -11,4 %) ja tilikauden tulos 0,07 miljoonaa euroa (0,07 
miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 30.6.2010 oli 2,26 miljoonaa euroa (2,25
miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,75 miljoonaa euroa (3,31 miljoonaa euroa). 

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

"Sopranon liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä kolmanneksen.     
Konsernin strategian mukaisten kehityspanostusten vuoksi toisen neljänneksen  
tulos painui samaan aikaan lievästi tappiolle.                 

Uskomme viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijapalveluiden kysynnän   
kasvuun kansainvälisen talouden kääntyessä nousuun. Kisa osaavasta       
henkilökunnasta on jo kiristynyt. Sopranossa asiantuntijahenkilökunnan määrä  
kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli kaksinkertaiseksi, palkkakulut yli     
2,5-kertaiseksi. Loppuvuoden näkymiä yhtiö kuvaa lupaaviksi.          

Kasvun vauhdittamiseksi Sopranossa aloitettiin katsauskauden aikana keskeisten 
prosessien yhtenäistäminen ja koko liiketoiminnan kattavan           
ERP-ohjausjärjestelmän käyttöönotto. Hanke on yhtiölle kallis investointi ja vie
lisäksi merkittävästi resursseja asiakastyöstä. Yhtiön hallituksen tavoitteena 
on kuitenkin hyötyä kansainvälisen talouden käänteestä ja siksi investointi   
aloitettiin hiljaisempana ajankohtana. Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä. 
Hallitus on antanut operatiiviselle johdolle tehtäväksi valmistella uusia    
yritysostoja kun ohjausjärjestelmät ovat siihen valmiit.            

Yhtiö on valmistellut katsauskaudella Sanoma Digitalin kanssa maaliskuussa   
tehdyn sopimuksen mukaisia digitaalisia palveluita, joista tulevaisuudessa   
mahdollisesti saatava tuotto perustuu revenue share -malliin. Uudet palvelut on 
tarkoitus lanseerata toisen vuosipuoliskon aikana yhdessä Sanoman kanssa. Tekes 
on myöntänyt hankkeeseen liittyvän tuotteen valmisteluun tukea katsauskauden  
jälkeen.                                    

Viestintäyhtiö Sopranon strategian mukainen muutos erityisesti         
verkkoliiketoiminnan asiantuntijayritykseksi on ollut vauhdikas. Myynnistämme jo
kaksi kolmasosaa tulee asiantuntijapalveluista, joissa yhdistävä tekijä on   
verkko. Vuonna 2009 vastaava osuus oli kolmanneksen. Näkemyksemme mukaan    
viestintä ja verkkoliiketoiminta ovat erottamattomia. Onnistunutta viestintää ei
voi enää ajatellakaan ilman sähköistä tiedonvälitystä ja menestyksekäs     
verkkoliiketoiminta vaatii syvällistä käyttöliittymän osaamista ja       
asiantuntevasti laadittua viestinnällistä sisältöä.               

Verkkoliiketoiminnan asiantuntijapalveluiden kysynnän odotamme kasvavan edelleen
vuoden toisella vuosipuoliskolla. Perinteisten viestintäpalveluiden kysyntä   
kasvanee sen sijaan hitaammin, vaikka tarjouspyyntöjä on tullut katsauskauden  
jälkeen aikaisempaa enemmän.                          

Katsauskauden jälkeen on Soprano Oyj -konsernin johtoryhmän jäseneksi ja    
liiketoimintajohtajaksi nimitetty OTM Jaakko Rytilä. VTM Miia Eloranta palasi  
vanhempainvapaalta takaisin johtoryhmätyöhön ja on ottanut uudelleen vetovastuun
viestintäpalveluista. Rytilä ja Eloranta ovat molemmat myyntisuuntautuneita   
johtajia, joilla on näyttöä menestyksekkäästä työstä vastaavissa tehtävissä.  
                                        
Viestintäyhtiö Soprano on verkkoliiketoiminnan asiantuntijayritys. Uskomme,  
että asiakaspotentiaali Suomessa kasvaa voimakkaasti ja Sopranon kilpailuasema 
on toimialalla hyvä.”                              

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Communications-liiketoiminnan erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation 
yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut  
että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu  
useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja   
myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.     

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-6 2010 oli 2,22 miljoonaa euroa (1-6
2009 1,69 miljoonaa euroa, muutos 31,0 %) ja liiketulos oli 0,10 miljoonaa euroa
(0,12 miljoonaa euroa, muutos -11,4 %). Communications on konsernin ainoa    
liiketoimintasegmentti, ja sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön asiakaskoon ja  
ensisijaisen asiakasfokuksen mukaan. Henkilöstö liikkuu eri yksiköiden välillä 
asiakastarpeen mukaan.                             

Viestintä-myyntiyksikön kaksi tiimiä toteuttaa viestinnän ja mainonnan     
palvelukokonaisuudet, nykyaikaiset verkkoratkaisut sekä niiden         
sisällöntuotannon. Yksikön vetäjänä toimii Miia Eloranta.            

Palvelut-myyntiyksikkö kehittää ja ylläpitää dynaamisia verkkopalveluja ja   
kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Yksikön vetäjänä toimii Jukka Hassinen. 

Kauppa-myyntiyksikkö tuottaa verkkokauppaohjelmistot, sisältöpalvelut,     
järjestelmien integraatioratkaisut sekä ylläpitää järjestelmiä. Yksikön vetäjänä
toimii Tapio Valli.                               

Konsernin kokonaistarjooman myynnistä vastaa liiketoimintajohtaja Jaakko Rytilä,
markkinointiviestinnästä varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen ja hallinnosta   
talousjohtaja Panu Kauppinen.                          

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.         

Soprano Brain Alliance Oy                            

Soprano Oyj sopi 12.10.2009 allekirjoitetulla täydennyssopimuksella hankkivansa 
omistukseensa 67 prosenttia uusimman sukupolven verkkoratkaisuihin       
erikoistuneesta Brain Alliance Oy:stä. Sopimuksen mukaisesti vastikkeena    
annettavista osakkeista 400 000 kappaletta lasketaan liikkeeseen        
peruskauppahintana sekä enintään 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan 
lisäkauppahintana vuosina 2010-2014, mikäli Brain Alliance Oy:n tuloksen    
kehitys täyttää sovitut kriteerit. Soprano Oyj:n hallitus vahvisti kaupan   
1.11.2009.                                   

Soprano oli 17.6.2009 kertonut hankkivansa 51 % osuuden Brain Alliance Oy:stä. 
Myöhemmin 30.9.2009 yhtiö kertoi, että päätös Brain Alliance Oy:n liittämisestä 
Soprano Oyj-konserniin viivästyi pääasiassa Due Diligence -vaiheessa esiin   
tulleen keskeisen asiakkaan maksuviivästyksestä johtuen.            

Brain Alliance Oy konsolidoitiin osaksi Soprano Oyj -konsernia 1.11.2009 alkaen.
Konsolidoinnissa peruskauppahinnan 0,22 miljoonaa euroa ja Brain Alliance Oy:n 
hankintahetken oman pääoman erotus 0,19 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvoksi.
Soprano Brain Alliance Oy:ksi nimensä 22.1.2010 alkaen muuttanut yhtiö kuuluu  
Communications-segmenttiin. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty      
taulukko-osassa.                                

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmisto valmistui maaliskuussa 2007.      
Ohjelmiston tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 30.6.2010 on 0,09 
miljoonaa euroa. (30.6.2009 0,17 miljoonaa euroa).               

Sopranon osakkuusyhtiö Isolta Oy vastaa Composer-verkkokauppaohjelmiston ja   
Isolta Oy:n taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston myynnistä, markkinoinnista, 
tuotekehityksestä ja hallinnosta. Ohjelmistojen tuoteoikeudet ovat erillisesti 
molemmilla yhtiöillä. Yhtiöt jakavat verkkokauppaohjelmiston tuloksen      
50/50-periaatteella. Pienyrittäjille tarkoitetuilla ohjelmistoilla on yli 10 000
rekisteröitynyttä käyttäjää.                          

Soprano Forte -verkkoliiketoimintaohjelmisto on kehitetty ostetun Asapsoft   
Netsystems Oy:n ohjelmistotuotteen pohjalta. Ohjelmisto valmistui vuoden 2008  
ensimmäisellä puoliskolla.                           

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä 1-6 2010 keskimäärin 48 henkilöä (1-6 2009 26    
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo sekä jäsenet  
Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Taneli Tikka, Imran Ahmed, Riitta Auvinen ja Arto  
Tenhunen.                                    

Soprano Oyj konsernissa toimii kolme myyntiyksikköä: Viestintä, Palvelut ja   
Kauppa sekä tukiyksikköinä markkinointiviestintä ja hallinto.          

Konsernin johtoryhmän muodostavat Viestintä-myyntiyksikön vetäjä Miia Eloranta, 
Palvelut-myyntiyksikön vetäjä Jukka Hassinen, Kauppa-myyntiyksikön vetäjä Tapio 
Valli, varatoimitusjohtaja ja konsernin markkinoinnista vastaava Riitta Auvinen,
liiketoimintajohtaja Jaakko Rytilä, talousjohtaja Panu Kauppinen sekä      
toimitusjohtaja Arto Tenhunen.                         

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena    
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.                      

Rahoitus                                    

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,27 miljoonaa euroa (30.6.2009 0,47  
miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 60,2 % (67,9 %).         

Konsernin liiketoiminnan rahavirta 1-6 2010 oli -0,06 miljoonaa euroa (1-6 2009 
0,27 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,31 miljoonaa euroa (-0,06    
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.6.2010 0,75 miljoonaa euroa 
(0,68 miljoonaa euroa).                             

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi 
yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen 
annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina.       
Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.6.2010 0,52 miljoonaa euroa.    
(30.6.2009 0,59 miljoonaa euroa)                        

Liikearvo                                    

Liikearvo testataan vuosittain arvonalentumisen varalta ja lisäksi mikäli    
todetaan viitteitä. Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ole todettu    
30.6.2010.                                   

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-6 2010 oli 0,76 euroa (1-6 2009 0,74 euroa), alin 
0,49 euroa (0,41 euroa) ja päätöskurssi 0,50 euroa (0,47 euroa). Keskikurssi oli
0,52 euroa (0,62 euroa). Osakkeita vaihdettiin 962 471 kappaletta (1 073 377  
kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 501 669 euroa (667 420 euroa). Yhtiön     
markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä 30.6.2010 päätöskurssilla oli 5,68   
miljoonaa euroa (5,13 miljoonaa euroa).                     

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 380 osakkeenomistajaa (30.6.2009 291     
osakkeenomistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 154 339 omaa osaketta (30.6.2009 
194 465 omaa osaketta), joka on 1,3 (1,7 %) prosenttia kaikista osakkeista ja  
äänistä.                                    

Laadintaperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksen   
laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia.                 
                                        
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä       

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.                    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit.     
Konsernilla ei ollut luottotappiota 1-6 2010 (vuonna 2009 0,04 miljoonaa euroa).

Yleisen taloustilanteen kääntyessä parempaan liiketoiminnan ennustettavuus on  
jonkin verran parantunut, mutta ennustaminen on edelleen normaalitilannetta   
haastavampaa. Uusien liiketoimintojen integrointi konserniin aiheuttaa myös   
epävarmuutta ennustamiseen. Rahoitusriskit ovat edelleen pysyneet normaalitasoa 
korkeampana. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.   

Yhtiökokouksen 2010 päätökset                          

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.5.2010            

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi     
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että  
31.12.2009 taseen mukaisista jakokelpoisista varoista jaetaan pääoman palautusta
hallituksen esityksen mukaisesti kolme senttiä (0,03 euroa) osakkeelta.     
Hallituksen esityksestä poiketen yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksen  
kahteen erään yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseksi. Pääomaa palautetaan    
täsmäytyspäivällä 11.5.2010, maksupäivällä 19.5.2010 yksi senttiä (0,01     
euroa)osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen toteuttamaan    
pääoman palautuksen toisen erän myöhemmin, määrältään 2 senttiä (0,02 euroa)  
osakkeelta.                                   

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkavat
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.   
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Taneli Tikka ja Imran Ahmed. Yhtiön   
varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena  
tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään     
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon.  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan    
seuraavasti:                                  

”8 § Kokouskutsu                                
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi 
(2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä           
ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.   
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta    
yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä    
tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa     
olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn       
osoitteeseen.                                  

Ennakkoilmoittautuminen                             
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava   
yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.     
Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10)    
päivää ennen kokousta.”                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai      
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 17,37 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa  
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,47 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee  
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään      
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa  
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa  
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.              
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Soprano Oyj -konsernin johtoryhmän jäseneksi ja liiketoimintajohtajaksi     
nimitettiin 3.8.2010 alkaen OTM Jaakko Rytilä. Hän on aiemmin toiminut     
johtotehtävissä mm. HYY-yhtymässä ja Kilroy Travels Internationalissa, Keskon  
käyttötavararyhmässä ja Atea-konsernissa. Rytilä on aiemmin vastannut      
Soprano-konsernin viestinnän ja verkkoliiketoiminnan keskeisten myynti-,    
tuotekehitys-, tuotanto- ja asiakaspalveluprosessien yhtenäistämisestä.     
                                        
Konsernin johtoryhmän jäsen VTM Miia Eloranta palasi vanhempainvapaalta     
takaisin johtoryhmätyöhön ja otti 3.8.2010 alkaen uudelleen myös        
viestintäpalveluiden vetovastuun.                        

Soprano Oyj:n hallitus päätti 11.8.2010 yhtiökokouksen antaman valtuutukseen  
perustuen, että se luovuttaa 57 693 yhtiön omassa hallussa olevaa osaketta   
julkisen kaupankäynnin ulkopuolella.                      

Osakkeet luovutettiin Oy Herttakuutonen Ab:lle. Vastineeksi saatiin Soprano   
Oyj:n tytäryhtiön Soprano Brain Alliance Oy:n 32 osaketta, neljän prosenttia  
yhtiön osakkeista ja äänistä. Soprano Oyj omistaa kaupan jälkeen 71 % Soprano  
Brain Alliance Oy:stä.                             

Luovutuksen jälkeen Soprano Oyj:llä on hallussaan 96 646 omaa osaketta.     

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2010                     

Talouden elpymisen merkit erityisesti verkkoliiketoiminnassa vahvistuivat vuoden
2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, silti toimialan kysynnän ja investointien 
ennakointi on vuonna 2010 edelleen haasteellista.                

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että toteutuneiden yrityskauppojen seurauksena 
Sopranon liikevaihto vuonna 2010 tulee olennaisesti kasvamaan ja yhtiön tulos on
selvästi parempi kuin vuonna 2009.                       


Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
                                        
Soprano Oyj,                                  
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen                          
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu                            
Etusivu
Verkkoliiketoiminnan asiantuntijayritys Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Liitteenä taulukko-osa: Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutokset Konsernin rahavirta Konsernin vastuusitoumukset Konsernin tunnusluvut Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos Soprano Brain Alliance Oy:n alustava hankintamenolaskelma Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2010 Tunnuslukujen laskentakaavat -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhennetty konsernin | 2010 | 2009 | muuto | 2010 | 2009 | muuto | 2009 | | laaja tuloslaskelma | | | s | | | s | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000e | 4-6 | 4-6 | % | 1-6 | 1-6 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 1053 | 805 | 30,8 | 2219 | 1693 | 31,0 | 3 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoiminnan muut | 23 | 13 | 72,4 | 37 | 22 | 67,4 | 50 | | tuotot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | alihankintaostot | -115 | -272 | 57,6 | -209 | -382 | 45,4 | -858 | -------------------------------------------------------------------------------- | työsuhde-etuuksista | -711 | -276 | -158, | -136 | -700 | -95,1 | -1 | | aiheutuvat kulut | | | 0 | 5 | | | 426 | -------------------------------------------------------------------------------- | poistot ja | -31 | -28 | -12,3 | -67 | -57 | -16,3 | -111 | | arvonalentumiset | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoiminnan muut | -273 | -232 | -18,1 | -512 | -460 | -11,4 | -901 | | kulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | -56 | 11 | -613, | 103 | 116 | -11,4 | 46 | | | | | 9 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | rahoitustuotot ja -kulut | -5 | -2 | -106, | -7 | 0 | -1935 | -135 | | | | | 1 | | | ,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyrityksen | 3 | -5 | | -4 | -17 | | -8 | | tuloksesta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | -57 | 4 | -1650 | 91 | 99 | -7,4 | -97 | | | | | ,0 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | verot | 15 | 2 | | -25 | -28 | | -31 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | -42 | 6 | -825, | 67 | 70 | -5,5 | -128 | | JATKUVISTA TOIMINNOISTA | | | 3 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden tulos lopetetuista | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | toiminnoista | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | -42 | 6 | -825, | 67 | 70 | -5,5 | -128 | | | | | 3 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | tuloslaskelman erät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -42 | 6 | -825, | 67 | 70 | -5,5 | -128 | | | | | 3 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | jakautuminen: | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | emoyhteisön omistajille | -27 | 6 | -572, | 38 | 70 | -46,4 | -146 | | | | | 6 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistölle | -15 | 0 | | 29 | 0 | | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | | kuuluvasta tuloksesta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laskettu osakekohtainen | 2010 | 2009 | muuto | 2010 | 2009 | muuto | 2009 | | tulos* | | | s | | | s | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | % | 1-6 | 1-6 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, jatkuvat | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | | toiminnot,e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, koko | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | | konserni,e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | * laimentavia instrumentteja ei | | | | | | | | ole | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernitase | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 30.6 | 30.6 | % | 31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liikearvo | 945 | 755 | 25,2 | 945 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut aineettomat hyödykkeet | 153 | 223 | -31,2 | 194 | -------------------------------------------------------------------------------- | aineelliset hyödykkeet | 84 | 12 | 576,2 | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 110 | 92 | | 113 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut osakkeet ja osuudet | 454 | 266 | 70,8 | 459 | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset saatavat | 520 | 588 | -11,6 | 520 | -------------------------------------------------------------------------------- | laskennalliset verosaamiset | 199 | 209 | -5,1 | 205 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHT. | 2 464 | 2 146 | 14,9 | 2 484 | -------------------------------------------------------------------------------- | lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | myyntisaamiset ja muut saamiset | 1 015 | 695 | 46,1 | 685 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat | 267 | 465 | -42,6 | 580 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHT. | 1 282 | 1 160 | 10,5 | 1 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHT. | 3 746 | 3 306 | 13,3 | 3 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva | 2 190 | 2 240 | -2,2 | 2 266 | | oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistöosuus | 66 | 6 | 982,4 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHT. | 2 256 | 2 246 | 0,5 | 2 303 | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset velat | 334 | 614 | -45,6 | 691 | -------------------------------------------------------------------------------- | lyhytaikaiset velat | 1 156 | 445 | 159,5 | 754 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. | 3 746 | 3 306 | 13,3 | 3 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin oman pääoman muutokset | oma | muutokset | oma pääoma | | | pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 1.1.2010 | 1.1-30.6.2010 | 30.6.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | osakepääoma | 96 | | 96 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitetun vapaan oman pääoman | 2181 | -114 | 2068 | | rahasto* | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omat osakkeet | -125 | | -125 | -------------------------------------------------------------------------------- | edellisten tilikausien voittovarat | 114 | | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden tulos emoyhtiön omistajille | 38 | 38 | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistöosuus | 37 | 29 | 66 | -------------------------------------------------------------------------------- | oma pääoma | 2303 | -47 | 2256 | -------------------------------------------------------------------------------- | *muutos 1-6 2010 pääoman palautus 114 tuhatta euroa | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin rahavirta | 2010 | 200 | muuto | 2010 | 2009 | muuto | 2009 | | | | 9 | s | | | s | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000e | 4-6 | 4-6 | % | 1-6 | 1-6 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden voitto | -42 | 6 | -800, | 67 | 70 | -4,3 | -128 | | | | | 0 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoimet, johon ei | 29 | 48 | -39,6 | 71 | 106 | -33,0 | 300 | | liity kassatapahtumaa | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöpääoman muutos, | -58 | -18 | -222, | -201 | 94 | -313, | 182 | | verot ja korot | | | 2 | | | 8 | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | -71 | 36 | -297, | -63 | 270 | -123, | 354 | | | | | 2 | | | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | tytäryritysten hankinnan kassavaikutus | | | | | -65 | -------------------------------------------------------------------------------- | bruttoinvestoinnit | -12 | 0 | | -62 | 0 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöomaisuuden myynnit | 5 | 0 | | 5 | 0 | | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -7 | 0 | | -57 | 0 | | -63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten saamisten muutos | | | | | | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | lainojen takaisinmaksut | -20 | 0 | | -79 | 0 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | omien osakkeiden myynnit ja ostot | | | | | | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | maksetut osingot/pääoman | -114 | -32 | 65,2 | -114 | -328 | 65,2 | -328 | | palautukset | | 8 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -134 | -32 | 59,1 | -193 | -328 | 41,2 | -234 | | | | 8 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTA YHTEENSÄ | -212 | -29 | 27,4 | -313 | -58 | -439, | 57 | | | | 2 | | | | 7 | | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat kauden alussa | 479 | 757 | -36,7 | 580 | 523 | 10,9 | 523 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat kauden lopussa | 267 | 465 | -42,6 | 267 | 465 | -42,6 | 580 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin vastuusitoumukset | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 30.6 | 30.6 | % | 31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | yrityskiinnitykset omasta puolesta | 550 | 300 | 83,3 | 350 | -------------------------------------------------------------------------------- | leasingvastuut | 13 | 44 | -70,5 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | yhteensä | 563 | 344 | 63,7 | 369 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tunnusluvut | 2010 | 2009 | muut | 2010 | 2009 | muuto | 2009 | | | | | os | | | s | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | % | 1-6 | 1-6 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitetun pääoman | -6,3 | 1,2 | | 6,8 | 7,3 | | -2,4 | | tuotto,% (12 kk) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | oman pääoman tuotto,% | -9,8 | 0,6 | | 8,0 | 8,4 | | -4,0 | | (12 kk) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omavaraisuusaste,% | 60,2 | 67,9 | | 60,2 | 67,9 | | 61,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | bruttoinvestoinnit,milj | 0,01 | 0,00 | 100, | 0,06 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | | .euroa | | | 0 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, jatkuvat | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | | toiminnot,e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, koko | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | | konserni,e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | oma pääoma per osake, e | 0,19 | 0,20 | | 0,19 | 0,20 | | 0,20 | -------------------------------------------------------------------------------- | henkilöstö keskimäärin | 49 | 24 | 104, | 48 | 26 | 84,6 | 28 | | | | | 2 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien | 201 | 200 | muuto | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | | liikevaihto ja | 0 | 9 | s | | | | | | liiketulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liikevaihto, 1000e | 4-6 | 4-6 | % | 1-6 | 1-6 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | communications | 105 | 805 | 30,8 | 2219 | 1693 | 31,0 | 3292 | | | 3 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernin liikevaihto | 105 | 805 | 30,8 | 2219 | 1693 | 31,0 | 3292 | | | 3 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 201 | 200 | muuto | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | | | 0 | 9 | s | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketulos,1000e | 4-6 | 4-6 | % | 1-6 | 1-6 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | communications | -56 | 11 | -613, | 103 | 116 | -11,4 | 46 | | | | | 9 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernin liikevoitto | -56 | 11 | -613, | 103 | 116 | -11,4 | 46 | | | | | 9 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin | -------------------------------------------------------------------------------- | luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa | | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernierät on kohdistettu | | | | | | | segmentille. | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Soprano Brain Alliance Oy:n alustava hankintamenolaskelma Soprano Oyj sopi 12.10.2009 verkkopalveluja tarjoavan Soprano Brain Alliance Oy:n 67 prosentin osakekantaosuuden hankkimisesta osakevaihtona. Vastikkeena annetaan peruskauppahintana yhteensä 400.000 kappaletta uusia Soprano Oyj:n osakkeita sekä enintään 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan lisäkauppahintana vuosina 2010-2014, mikäli Soprano Brain Alliance Oy:n tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit. Osakevaihdon vahvisti Soprano Oyj:n hallitus 1.11.2009, jolloin Soprano Brain Alliance Oy konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin. Osakkeiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 0,51 euroa osakkeelta ja se perustui osakkeiden noteerattuun hintaan kaupan toteuttamispäivänä 1.11.2009. Kauppahinnaksi on kirjattu 400.000 osakekappalemäärän peruskauppahinta, joka on 204 tuhatta euroa. Lisäkauppahinnan toteutumista ja sisällyttämistä kauppahintaan arvioidaan tilinpäätösten yhteydessä vuosina 2010-2014. Hankintamenoon sisällytettiin asianajajien palkkioita, varainsiirtoveroa ja muita hankintaan liittyneitä kuluja yhteensä 13 tuhatta euroa. -------------------------------------------------------------------------------- |   | tuhatta euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo | 204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnasta aiheutuneet menot | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaishankintameno | 217 | -------------------------------------------------------------------------------- Hankinnasta syntyi 190 tuhannen euron liikearvo ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin kirjattiin 23 tuhannen euron tilauskannan arvo. Lisäksi Soprano Brain Alliance Oy:n omistamien toimitilojen ja osakkuusyhtiön käypiä arvoja korotettiin yhteensä 18 tuhatta euroa. Kirjaukset perustuvat Soprano Brain Alliance Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen. Soprano Brain Alliance Oy:n 2 kuukauden tulos ennen veroja, 54 tuhatta euroa, sisältyy konsernin vuoden 2009 tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto olisi ollut 4 534 tuhatta euroa ja tulos ennen veroja -188 tuhatta euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2009 alusta lähtien. Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | Yhdistämisessä kir- | Kirjanpitoarvot | -------------------------------------------------------------------------------- |   | jatut käyvät arvot | ennen yhdistämistä | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 38 | 38 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat oikeudet | 23 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 201 | 184 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 274 | 274 | | saamiset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 20 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 556 | 515 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 13 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 11 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 144 | 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 361 | 361 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 529 | 505 | -------------------------------------------------------------------------------- |   | |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | 27 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 217 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 190 |   | -------------------------------------------------------------------------------- |   | |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu kauppahinta | 0 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun tytäryhtiön | 20 |   | | rahavarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 20 |   | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät. Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti. Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut pääasiassa osaamista sekä tilauskannan. Hankintamenolaskelma on alustava. Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2010 Osavuosikatsaus 1-9/2010, 27.10.2010 Tunnuslukujen laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto: voitto/tappio+rahoituskulut x100 --------------------------------------------------------------- oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona) Oman pääoman tuotto: voitto/tappio x100 -------------------------------------------- oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona) Omavaraisuusaste: oma pääoma -------------------------------------------- taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osake: emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos -------------------------------------------------------------------- ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma per osake: emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------ osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa