Soprano Oyj, osavuosikatsaus 1-6 2007

Soprano Oyj, osavuosikatsaus 1-6 2007                      
                                         
YHTEENVETO                                   

Soprano Oyj:n vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 
14,3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Konsernin tilikauden tulos    
ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli lievästi positiivinen ja hiukan odotettua  
parempi, koska yhtiö myi kesäkuussa 2007 julkaisutoimintaa harjoittavat     
tytäryhtiönsä.                                 

Suunnitelman mukaiset panostukset Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston   
tuotekehitykseen, jakelukanaviin sekä markkinointiin heikensivät odotetusti   
ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosta. Markkinointipanostukset tulevat    
edelleen kasvamaan toisen vuosipuoliskon aikana ja vaikuttavat koko vuoden   
tulokseen. Tähän on varauduttu vahvistamalla yhtiön pääomarakennetta      
osakeannilla jo vuonna 2006.                          


Osavuosikatsaus 1-6 2007                            

(Luvut sisältävät vain yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Kesäkuussa 2007 myydyn  
Magazines-liiketoimintayksikön liiketoimintojen luvut on esitetty taulukoissa  
lopetettuna liiketoimintona omalla rivillään)                  

*    Liikevaihto 1,01 milj. euroa (1-6 2006 1,09 milj. euroa)        
*    Liiketulos -0,18 milj. euroa (0,30 milj. euroa)             
*    Liiketulos -17,7 prosenttia (27,5 %) liikevaihdosta          
*    Tulos ennen veroja -0,15 milj. Euroa (0,25 milj. euroa)         
*    Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,03 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,12 euroa (0,06 euroa)              
*    Koko konsernin tulos 0,02 milj. euroa (0,13 milj. euroa)        

Kvartaaliluvut 4-6 2007                             

*    Liikevaihto 0,55 milj. euroa (4-6 2006 0,48 milj. euroa)        
*    Liiketulos -0,17 milj. euroa (0,05 milj. euroa)             
*    Liiketulos -31,1 prosenttia (9,4 %) liikevaihdosta           
*    Tulos ennen veroja -0,17 milj. euroa (0,05 milj. euroa)         
*    Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,01 euroa)              
*    Koko konsernin tulos 0,001 milj. euroa (-0,05 milj. euroa)       

TULOSKATSAUS                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto oli 1-6 2007 1,01 (vertailukelpoinen     
liikevaihto 1-6 2006 1,09 milj. euroa, prosenttimuutos -6,8 %) miljoonaa euroa, 
liikevoitto -0,18 miljoonaa euroa (0,30 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -0,15
miljoonaa euroa (0,25 milj. euroa). Koko konsernin tulos lopetetut       
liiketoiminnot mukaan lukien oli 1-6 2007 0,02 milj. euroa (0,13 milj. euroa,  
-84,8 %). Konsernin oma pääoma 30.6.2007 oli 1,11 milj. euroa (0,46 milj. euroa)
ja varat 1,72 milj. euroa (1,14 milj. euroa).                  

Yhtiö kohdentaa suunnatulla osakeannilla kerättyjä varoja sekä yhtiön omia   
henkilöstöresursseja hallituksen linjausten mukaisesti Soprano Composer     
-tuotteen kehitykseen, jakelutien rakentamiseen sekä markkinointiin. Yhtiö ei  
ole vuonna 2007 aktivoinut ohjelmiston tuotekehityskustannuksia taseeseen vaan 
ne on käsitelty kokonaisuudessaan kuluina, koska ohjelmiston myynti aloitettiin 
suunnitelman mukaisesti maaliskuussa 2007. Vertailukaudelta 1-6 2006 aktivoitiin
tuotekehitysmenoja 0,11 milj. euroa taseeseen.                 

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

”Yhtiön panostukset Soprano Composer -ohjelmiston tulevaisuuteen näkyivät    
alkuvuonna 2007 kulujen ja poistojen merkittävänä kasvuna. Erityisesti yhtiö  
panosti Elisa Oyj:n valtakunnallisen myyntiorganisaation tuotekoulutukseen sekä 
solmi uusia myynti- ja yhteistyösopimuksia syksyllä aloitettavaa ohjelmiston  
markkinointikampanjointia varten. Vaikka myytyjen ohjelmistojen määrä oli    
kesäkuun lopussa odotuksia hieman suurempi, oli alkuvaiheen myynti ennakoidusti 
vielä vähäistä. Todellinen markkinoinnin haaste on edessä syksyllä. Myynnin   
toteutuessa suunnitellulla tavalla, on sillä merkittävä vaikutus yhtiön     
menestykseen jo vuonna 2008.”                          

LIIKETOIMINTAKATSAUS                              

Communications                                 

Viestintäkonsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoiminta muodostuu 
viestinnän ja mainonnan palveluista sekä alan ohjelmistoista.          

Soprano Oyj -konsernin Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-6 2007 oli  
1,01 miljoonaa euroa (1-6 2006 1,11 milj. euroa, muutos -8,6 %). Liiketulos oli 
-0,19 miljoonaa euroa (0,28 milj. euroa) IFRS-raportoinnin mukaiset jatkuvat  
liiketoiminnot muodostuvat kokonaisuudessaan                  
Communications-liiketoimintayksiköstä.                     

Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat panostukset Soprano          
Composer -tuotteen kehitykseen, markkinointiin ja jakelutien 
luomiseen. Soprano Composerin tuotekehitysaktivoinnit taseeseen päättyivät   
31.12.2006, koska Soprano Composerin myynti aloitettiin maaliskuussa 2007.   
Vertailukaudelta 1-6 2006 aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,11 milj.euroa    
taseeseen.                                   

Communications-liiketoiminta organisoitiin uudelleen asiakaslähtöisesti ja   
yksiköille rekrytoitiin johtajat talon sisältä. Jako kolmeen myyntiyksikköön  
toteutettiin asiakaskoon mukaisesti: suurasiakkaat ja julkishallinto,      
yritysasiakkaat sekä yrittäjät. Uuteen konsernin johtoryhmään kuuluvat     
yksiköiden johtajien lisäksi toimitusjohtaja ja talousjohtaja.         

Suurasiakkaat ja julkishallinto -yksikkö voitti katsauskautena mm. sosiaali- ja 
terveysministeriön järjestämän perhevapaa-kampanjan sekä naisten urakehitykseen 
keskittyvän kampanjan. ESR-rahoitteinen perhevapaa-hanke on ministeriön     
historian suurin yksittäinen viestintäkampanja, sen rahallinen arvo on noin 0,7 
miljoonaa euroa. Yritysasiakkaat-yksikkö voitti katsauskautena mm. TEKES:in   
järjestämän kilpailun Verso - Vertical Software Solutions -teknologiaohjelman  
viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjelmassa on mukana kymmeniä    
yrityksiä, joiden tavoitteena on kansainvälinen markkinointi ja viestintä.   
Yrittäjät-yksikön päätuote on Soprano Composer -ohjelmisto ja se tavoittelee  
merkittävää markkinaosuutta ensivaiheessa Suomen yli 200.000 alle 20 työntekijän
PK-yrityksissä.                                 

Magazines                                    

Lopetettuun Magazines-liiketoimintaan kuuluivat Suomessa ilmestyvät lehdet   
Kampanja ja Uusi Toimisto (Kustannus Oy Kampanja) sekä Virossa, Latviassa ja  
Liettuassa ilmestyvä City Paper -lehti.                     

Magazines-segmentin yhtiöt luokiteltiin vuonna 2007 myytävänä olevaksi. Yhtiöt 
myytiin kesäkuussa 2007. City Paper Oü myytiin ulkomaiselle sijoittajataholle 50
tuhannen euron kauppahinnalla. Konserni kirjasi myynnistä 0,11 miljoonan euron 
myyntivoiton vuoden 2007 toiselle neljännekselle. Kustannus Oy Kampanja myytiin
1 euron hintaan Novia Finland Oy:lle. Konserni kirjasi myynnistä 0,07 miljoonan 
euron myyntivoiton vuoden 2007 toiselle neljännekselle.             
				                                      
HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO 
                          
Konsernin henkilöstön määrä keskimäärin on 25 (1-6 2006 24). Konsernin     
henkilöstömäärä väheni 5 henkilöllä kesäkuussa 2007, kun Magazines-segmentin  
yhtiöt Kustannus Oy Kampanja ja City Paper Oü myytiin.             

Soprano Oyj on aktiivinen osakas 46 maassa toimivissa Pinnacle- ja       
Commworld-markkinointiviestintätoimistojen ketjuissa, joissa asiakkaita palvelee
yli 1000 alan ammattilaista. Konserni tulee hyödyntämään kansainvälistä     
ketjuorganisaatiota Soprano Composer -ohjelmiston markkinointiviestinnässä.   
OSAKE                                      

Yhtiön osakkeen ylin kurssi ajanjaksolla 1-6 2007 oli 0,97 euroa (1-6 2006 0,70 
euroa), alin 0,65 euroa (0,64 euroa) ja päätöskurssi 0,81 euroa (0,64 euroa).  
Katsauskauden keskikurssi oli 0,78 euroa (0,69 euroa). Katsauskauden aikana   
osakkeita vaihdettiin 481 902 kappaletta (40 000 kpl). Yhtiön markkina-arvo   
päätöskurssilla oli 7 776 000 euroa (5 120 000 euroa). Markkina-arvossa     
30.6.2007 on huomioitu 15.1.2007 kaupparekisteriin merkitty osakeanti.     

Alkuvuoden aikana yhtiön osakkeeseen on kohdistunut Helsingin Pörssissä selvästi
aikaisempaa enemmän kiinnostusta ja sen vaihto on kaksitoistakertaistunut.   
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 151 osakkeenomistajaa ja yhtiöllä oli    
hallussaan 62 500 omaa osaketta katsauskauden lopussa.             

RAHOITUS                                    

Rahoitusasema pysyi katsauskaudella hyvänä, jatkuvien toimintojen kassavarat  
olivat katsauskauden lopussa 0,27 milj. euroa (30.6.2006 0,16 milj. euroa) ja  
konsernin omavaraisuusaste 64,7 % (42,6 %). Dun & Bradstreet on antanut yhtiölle
parhaan käyttämänsä luokituksen (AAA).                     

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -0,31 milj. euroa (0,14   
milj. euroa), ja koko rahavirta oli -0,62 milj. euroa (-0,03 milj. euroa).   
Rahavirta heikkeni tuloskehityksen, käyttöpääoman muutoksen ja suuremman    
osingonmaksun vuoksi. Korollisten velkojen määrä oli 0,43 miljoonaa euroa (0,40
milj. euroa)                                  

Yhtiö on saanut syyskuusta 2005 lähtien TEKES:iltä Soprano Composer -      
ohjelmiston tuotekehityshankkeeseen tuotekehityslainaa ja suoraa avustusta.   
Tuotekehityslainaa on nostettu 30.06.2007 mennessä 132 tuhatta euroa ja suoraa 
avustusta on saatu 108 tuhatta euroa. Nostamatta on vielä 33 tuhatta euroa   
tuotekehityslainaa ja 48 tuhatta euroa suoraa avustusta.            

IFRS-RAPORTOINTI                                

Soprano-konserni on julkistanut tilinpäätöstiedot IFRS-standardin mukaisesti  
vuosilta 2005 ja 2006. Konserni on myös aiemmin julkistanut vuotta 2004 koskevat
IFRS:n vaikutukset ja vertailutiedot. Osavuosikatsauksessa 1-6 2007 ja     
vertailukauden tiedoissa 1-6 2006 on käytetty samoja laadintaperiaatteita ja  
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Soprano Oyj julkisti 
vuonna 2006 osavuosikatsauksen 1-6 2006. Vuonna 2007 Soprano Oyj julkistaa   
osavuosikatsaukset kvartaaleittain. Tämän osavuosikatsauksen yhteydessä     
julkaistaan myös vertailukauden 1-6 2006 tiedot.                

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Soprano Oyj:n hallitus korotti 15.11.2006 Yhtiön osakepääomaa suunnatulla    
maksullisella osakeannilla enintään 16.000,00 eurolla (1.600.000 osakkeella).  
Yhtiö ilmoitti tuolloin, että se tulee laatimaan esitteen uusien osakkeiden   
listalleottoa varten.                              

Rahoitustarkastus hyväksyi 7.8.2007 Soprano Oyj:n suomenkielisen esitteen.   
Esite on saatavilla Soprano Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä, yhtiön      
internet-sivuilla ja Helsingin Pörssin OMX Way -palvelupisteessä.        

Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.8.2007.             

Julkistettu listalleottoesite koostuu perusesitteestä, arvopaperiliitteestä ja 
tiivistelmästä. Hyväksyttyä perusesitettä voidaan käyttää seuraavan 12 kuukauden
ajan mahdollisissa osakeanneissa ja/tai listanvaihtohankkeissa.         

TILIKAUDEN 2007 NÄKYMÄT                             

Yhtiö tulee toisella vuosipuoliskolla edelleen panostamaan erityisesti Soprano 
Composer -ohjelmiston markkinointiin riittävän markkina-aseman saavuttamiseksi. 
Markkinointi- ja tuotekehityskulut rasittavat voimakkaasti yhtiön koko vuoden  
2007 tulosta. Hallitus arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta, 
mutta vuoden 2007 tuloksen jäävän selvästi vuoden 2006 tasosta.         

Hallitus uskoo, että oman ohjelmistotuotteen lanseerauksella on vuoden 2007   
jälkeen merkittävä positiivinen vaikutus yhtiön tulevaan toimintaan ja kasvuun. 

Rahoitustarkastuksen hyväksyttyä listalleottoesitteen 7.8.2007 hallitus     
harkitsee yleistä tai suunnattua osakeantia Soprano Composer -ohjelmiston    
myynnin ja markkinoinnin rahoituspohjan vahvistamiseksi sekä listanvaihdon   
mahdollistamiseksi.                               

Soprano Oyj                                   
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314,            
arto.tenhunen@soprano.eu                            


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
                                        
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2007               

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin       | 2007 | 2006 | muuto | 2007 | 2006 | muuto | 2006 |
| tuloslaskelma     |   |    |   s |    |    |   s |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e         | 4-6 |  4-6 |   % |  1-6 |  1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      | 550 |  481 | 14,3 | 1013 | 1087 | -6,8 | 1821 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot      |  11 |   7 | 57,1 |  22 |  13 | 69,2 |  31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot   | -251 |  -86 | (..) | -289 | -217 | 33,2 | -338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos   |  24 |   2 | (..) |  21 |   2 | (..) |  21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista  | -211 | -144 | 46,5 | -367 | -238 | 54,2 | -435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aiheutuvat kulut   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja      | -40 |  -2 | (..) |  -71 |  -19 | (..) |  -38 |
| arvonalentumiset   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut      | -254 | -213 | 19,2 | -509 | -329 | 54,7 | -521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      | -171 |  45 | (..) | -180 |  299 | (..) |  541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja   |  -2 |   2 | (..) |  32 |  -46 | (..) | -197 |
| -kulut        |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA  | -173 |  47 | (..) | -148 |  253 | (..) |  344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot         |  0 |   0 |    |   0 |   0 |    |  -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS   | -173 |  47 | (..) | -148 |  253 | (..) |  338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| JATKUVISTA      |   |    |    |    |    |    |    |
| TOIMINNOISTA     |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos   | 174 |  -92 | (..) |  168 | -121 | (..) | -158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista     |   |    |    |    |    |    |    |
| toiminnoista*     |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS   |  1 |  -45 | -102, |  20 |  132 | -84,8 |  180 |
|            |   |    |   2 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:     |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön      |  1 |  -45 | (..) |  20 |  132 | -84,8 |  180 |
| omistajille      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle     |  0 |   0 |    |   0 |   0 |    |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta ja    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| erotettu taulukoissa omille riveilleen. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100% |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu       | 2007 | 2006 | muuto | 2007 | 2006 | muuto | 2006 |
| osakekohtainen tulos |   |    |   s |    |    |   s |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 4-6 |  4-6 |   % |  1-6 |  1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat | -0,0 | 0,01 | (..) | -0,02 | 0,03 | (..) | 0,04 |
| toiminnot,e      |  2 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko   | 0,00 | -0,01 | -100, | 0,00 | 0,02 | -100, | 0,02 |
| konserni,e      |   |    |   0 |    |    |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase            |  2007 |  2006 |  muutos |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |  30.6 |  30.6 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomat hyödykkeet       |   427 |   376 |   13,6 |   450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet       |   18 |   14 |   28,6 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset            |   145 |   145 |   0,0 |   145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.      |   590 |   535 |   10,3 |   607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto-omaisuus          |   265 |   45 |  488,9 |   129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset  |   595 |   304 |   95,7 |   282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat             |   266 |   159 |   67,3 |   868 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytävänä olevat pitkäaikaiset   |    0 |   92 |  -100,0 |    80 |
| varat*               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.      |  1126 |   600 |   87,7 |   1359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.             |  1716 |  1135 |   51,2 |   1966 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma             |  1105 |   457 |   (..) |   1370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |    6 |    6 |   0,0 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.          |  1111 |   463 |   (..) |   1376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat        |   432 |   403 |   7,2 |   403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat        |   173 |   165 |   4,8 |   135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytäväksi luokitellut velat*   |    0 |   104 |  -100,0 |    52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.      |  1716 |  1135 |   51,2 |   1966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta ja        |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja      |
--------------------------------------------------------------------------------
| erotettu taulukoissa omille riveilleen. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Poiketen julkistetusta tuloksesta ja taseesta vertailukauden osalta     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tiedoista on arvopaperikaupan vaikutus liikevaihdosta ja ostoista      |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistettu ja niiden tuotto siirretty rahoituseriin.  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniaktiiva on poistettu. Ko. muutokset tehtiin vuoden 2005       |
--------------------------------------------------------------------------------
| uusittuun IFRS-tilinpäätökseen, joka julkistettiin 8.1.2007.   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman     |   oma pääoma | kauden tulos | oma pääoma |
| muutokset            |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e              |    1.1.2007 |   1-6 2007 | 30.6.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma ja uusmerkintä   |       96 |       |     96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman    |      816 |       |    816 |
| rahasto             |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kertyneet voittovarat      |      459 |      20 |    479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osingonjako           |        |     -286 |    -286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus         |       6 |       |     6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma           |      1377 |     -266 |    1111 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta    | 200 | 200 | muuto | 2007 | 2006 | muutos | 2006 |
|              |  7 |  6 |   s |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e           | 4-6 | 4-6 |   % | 1-6 | 1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos ennen veroja     | -17 | 47 | (..) | -148 | 253 |  (..) | 344 |
|              |  3 |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulosoikaisut       | 41 |  6 | (..) |  71 |  19 |  (..) |  31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos    | -17 | 111 | (..) | -398 | -63 |  (..) | -154 |
|              |  9 |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot*    | 163 | -77 | (..) | 168 | -71 |  (..) | -170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  | -14 | 87 | (..) | -307 | 138 |  (..) |  51 |
|              |  8 |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit     | -45 | -14 | (..) | -53 | -108 | -50,9 | -272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit  |  2 |   |    |  2 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot*    |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  | -43 | -14 | (..) | -51 | -108 | -52,8 | -272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| uusmerkintä        |   |   |    |   |   |    |  16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman |   |   |    |   |   |    | 815 |
| rahasto          |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot      | 29 | -60 | (..) |  29 | 103 | -71,8 | 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden hankinnat |  0 | -1 | -100, |  0 |  -8 | -100,0 |  96 |
| ja myynnit         |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot      | -28 | -15 | 83,3 | -286 | -156 |  83,3 | -156 |
|              |  6 |  6 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot*    |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   | -25 | -21 | 18,4 | -257 | -61 |  (..) | 874 |
|              |  7 |  7 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ     | -44 | -14 | (..) | -615 | -31 |  (..) | 653 |
|              |  8 |  4 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa  | 714 | 342 | (..) | 881 | 229 |  (..) | 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa  | 266 | 198 | 34,3 | 266 | 198 |  34,3 | 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta ja    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja      |
--------------------------------------------------------------------------------
| erotettu taulukoissa omille riveilleen. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%    |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset |   2007 |   2006 |  muutos |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e            |   30.6 |   30.6 |     % |   31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omasta puolesta       |    318 |    318 |    0,0 |    318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöiden puolesta   |    17 |    17 |    0,0 |     17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä          |    335 |    335 |    0,0 |    335 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut   | 2007 | 2006 | muuto | 2007 | 200 | muutos | 2006 |
|              |   |   |   s |   |  6 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 4-6 | 4-6 |   % | 1-6 | 1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman    | 1,0 | -24, | (..) | 3,1 | 35, | -91,1 | 16,6 |
| tuotto,% (12 kk)     |   |  4 |    |   |  0 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% (12 | 0,4 | -34, | (..) | 3,2 | 59, | -94,6 | 20,4 |
| kk)            |   |  5 |    |   |  5 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%    | 64,7 | 42,6 | 51,9 | 64,7 | 42, |  51,9 | 70,6 |
|              |   |   |    |   |  6 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj.e | 0,04 | 0,02 | 100,0 | 0,05 | 0,1 |  (..) | 0,27 |
| uroa           |   |   |    |   |  1 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | -0,0 | 0,01 | (..) | -0,0 | 0,0 |  (..) | 0,04 |
| toiminnot,e        |  2 |   |    |  2 |  3 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko     | 0,00 | -0,0 | -100, | 0,00 | 0,0 | -100,0 | 0,02 |
| konserni,e        |   |  1 |   0 |   |  2 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e* | 0,12 | 0,06 | 100,0 | 0,12 | 0,0 |  (..) | 0,14 |
|              |   |   |    |   |  6 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin  |  26 |  24 |  8,3 |  25 | 24 |  4,2 |  24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%   |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin segmenttien   | 200 | 200 | muutos | 2007 | 2006 | muutos | 2006 |
| liikevaihto ja liiketulos |  7 |  6 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e    | 4-6 | 4-6 |   % | 1-6 | 1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications (jatkuvat | 550 | 497 |  10,7 | 1013 | 1108 |  -8,6 | 1844 |
| toiminnot)        |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines* (lopetut    |  0 | 75 | -100,0 |  0 | 221 | -100,0 | 417 |
| toiminnot)        |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäiset myynnit     |  0 | -22 |  (..) |  0 | -28 |  (..) | -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto   | 550 | 550 |  0,0 | 1013 | 1301 | -22,1 | 2226 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 200 | 200 | muutos | 2007 | 2006 | muutos | 2006 |
|              |  7 |  6 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e     | 1-6 | 1-6 |   % | 1-6 | 1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications (jatkuvat | -17 | 36 |  (..) | -188 | 282 |  (..) | 515 |
| toiminnot)        |  1 |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines* (lopetut    | 175 | -95 | -284,2 | 168 | -121 | -238,8 | -166 |
| toiminnot)        |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernierät       |  0 |  9 | -100,0 |  9 |  17 | -47,1 |  35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto   |  4 | -50 |  (..) | -11 | 178 |  (..) | 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta ja        |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| erotettu taulukoissa omille riveilleen. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%   |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------


SOPRANO OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2007               

Osavuosikatsaus 1-9/2007, 15.11.2007