Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2009

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2009 28.4.2009 klo 09.00            

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2009                      

Yhteenveto                                   

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto kasvoi 1-3 2009 8,1 prosenttia 0,89     
miljoonaan euroon (1-3 2008 0,82 miljoonaa euroa). Liiketulos 1-3 2009 oli 0,10 
miljoonaa euroa. (1-3 2008 0,09 miljoonaa euroa, kasvua 20,2 %). Soprano Oyj:n 
hallitus ennakoi vuoden 2009 liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla ja    
liiketuloksen olevan paremman kuin vuonna 2008.                 

1-3 2009                                    

*    Liikevaihto 0,89 miljoonaa euroa (1-3 2008 0,82 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos 0,10 miljoonaa euroa (0,09 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 11,8 prosenttia (10,6 %)liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja 0,10 miljoonaa euroa (0,09 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,01 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,23 euroa (0,24 euroa)              
*    Tilikauden tulos 0,07 miljoonaa euroa (0,09 miljoonaa euroa)      

Tuloskatsaus                                  

Soprano Oyj -konserni kasvatti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla liikevaihtoaan 
ja liiketulostaan.                               

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1-3 2009 oli 0,89 miljoonaa euroa      
(Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3 2009 0,82 miljoonaa euroa, muutos 8,1 %),  
liiketulos 0,10 miljoonaa euroa (0,09 miljoonaa euroa, muutos 20,2 %) ja    
tilikauden tulos 0,07 miljoonaa euroa (0,09 miljoonaa euroa). Konsernin oma   
pääoma 31.3.2009 oli 2,55 miljoonaa euroa (2,66 miljoonaa euroa) ja varat    
yhteensä 3,74 miljoonaa euroa (3,71 miljoonaa euroa).              

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

”Haastavassa markkinatilanteessa Soprano kasvatti liikevaihtoa ja liiketulosta. 
Se on osoitus strategiamme toimivuudesta.                    

Toimialallamme on menossa voimakas kustannusjahti mutta toisaalta myös uusien  
tuottavampien liiketoimintaratkaisujen etsintä. Se on näkynyt Sopranossa    
tarjouspyyntöjen määrän ja tarjouskannan kasvuna, mutta samanaikaisesti myös  
asiakkaiden entistä hitaampana päätöksentekona. Merkkeinä taantumasta ovat   
olleet asiakasmaksujen viivästymiset. Soprano on ensimmäisellä         
vuosineljännekselle tehnyt 0,05 miljoonan euron kulu- ja luottotappiovarauksen, 
joka on poikkeuksellista yhtiöllemme.                      

Johtamassani, Liikenne- ja viestintäministeriön alulla panemassa        
elvytysohjelmassa on ollut selvästi nähtävissä, että yritykset pitävät     
viestintää ja verkkoliiketoimintaa aivan erityisen tärkeänä osana yritysten ja 
yhteiskunnan kilpailukykyä tulevaisuudessa.                   

Katsauskauden aikana ja sen jälkeen olemme vahvistaneet tuotekehitys- ja    
markkinointiyhteistyötä osakkuusyhtiömme Isolta Oy:n kanssa. Tavoitteemme on  
keskittää voimavaroja niin, että Isolta jatkossa huolehtisi erityisesti     
pienyrityksille suunnattujen ohjelmistojen tuotekehityksestä ja markkinoinnista 
sekä jakeluteiden motivoinnista. Yhtiöiden Arkhimedes- ja            
Composer-ohjelmistoilla on tällä hetkellä jo lähes 8000 rekisteröitynyttä    
yrittäjäasiakasta ja määrä kasvaa nopeasti. Yhteistyössä kehittämämme yrittäjän 
sähköinen kokonaisratkaisu on kuukausilaskutukseen perustuva monitoimikone.   
Samassa ohjelmistopaketissa yrittäjä saa työkalut sähköiseen markkinointiin,  
myyntiin, laskutukseen ja taloushallintoon.                   

Soprano on katsauskauden aikana yltänyt ennakoidun mukaiseen kasvuun ja     
parantanut suunnitellusti kannattavuuttaan. Yhtiön tavoitteena on edelleen   
kasvaa nopeasti ja kannattavasti sekä samalla valmistautua mahdollisiin     
yritysostoihin kasvun vauhdittamiseksi. Yleisen taloustilanteen vuoksi     
ennakoimme liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla, mutta liiketuloksen    
parantuvan vuodesta 2008."                           

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Konsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoimintasegmentti tarjoaa  
asiakkailleen viestinnän ja verkkoliiketoiminnan ohjelmistoja sisältöineen sekä 
täyden palvelun viestintäratkaisuja.                      

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-3 2009 oli 0,89 miljoonaa euroa (1-3
2008 0,82 miljoonaa euroa, muutos 8,1 %). Liiketulos oli 0,10 miljoonaa euroa ( 
(0,09 miljoonaa euroa, muutos 20,2 %).                     

Communications-liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen viestinnän palveluja ja   
verkkoratkaisuja. Toiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön sekä yhteen    
tukiyksikköön.                                 

Suuryritykset ja julkishallinto -yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja valmentaa  
räätälöidyt sähköiset ratkaisut sekä viestinnän ja mainonnan          
palvelukokonaisuuden suurille asiakkaille. Yksikön vetäjinä toimivat Hanna   
Komulainen ja Kati Laakso.                           

Yritysasiakkaat-yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja kouluttaa sähköiset ratkaisut
sekä viestinnän ja mainonnan konseptit keskisuurille asiakasyrityksille. Yksikön
vetäjänä toimii oman toimensa ohella Hanna Komulainen.             

Verkkoliiketoiminta-yksikkö koostuu Verkkoprojektit- ja Verkkoratkaisuiden   
ylläpito -tiimeistä. Yksikkö tuottaa viestinnän ja verkkoliiketoiminnan     
ohjelmistot ja sisältöpalvelut asiakaskoon mukaisesti konsernin asiakkaille.  
Yksikön päätuotteet ovat Soprano Forte - ja Soprano Composer -ohjelmistot.   
Yksikön vetäjänä toimii Mika Kansikas.                     

Myynti ja markkinointi -yksikkö kehittää yhtiön viestinnän ja          
verkkoliiketoiminnan kokonaispalveluja ja vastaa koko konsernin markkinoinnista.
Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.                     

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.         

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. 
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo  
konsernin taseessa 31.3.2009 on 0,19 miljoonaa euroa. (31.3.2008 0,29 miljoonaa 
euroa)                                     

Soprano Forte -verkkoliiketoimintaohjelmisto on kehitetty ostetun Asapsoft   
Netsystems Oy:n ohjelmistotuotteen pohjalta ja tuli markkinoille vuoden 2008  
ensimmäisellä puoliskolla.                           

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä 1-3 2009 keskimäärin 28 henkilöä (1-3 2008 29    
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola,
Kari Ljungberg, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen, Arto Tenhunen ja pysyvänä      
neuvonantajana Thomas Hoyer.                          

Soprano Oyj -konsernissa toimii Suurasiakkaat ja julkishallinto -,       
Yritysasiakkaat-, Verkkoprojektit-, Verkkoratkaisuiden ylläpito - sekä Myynti ja
markkinointi -tiimit.                              

Konsernin johtoryhmän muodostavat verkkoliiketoimintayksikön vetäjä Mika    
Kansikas, varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen, talousjohtaja Panu Kauppinen sekä 
toimitusjohtaja Arto Tenhunen.                         

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena    
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.                      

Rahoitus                                    

Kassavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat katsauskauden lopussa 0,76    
miljoonaa euroa (31.3.2008 0,72 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 
31.3.2009 68,6 % (71,7 %).                           

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-3 2009 0,23 miljoonaa euroa (1-3 2008 
-0,07 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,23 miljoonaa euroa (0,00    
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.3.2009 0,68 miljoonaa euroa 
(31.3.2008 0,64 miljoonaa euroa)                        

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen    
tavoitteisiin. Avainhenkilöille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää   
varten yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Soprano Oyj:n hallitus päätti    
katsauskautena pidentää laina-aikaa kolmesta kuuteen vuoteen. Henkilöstöantia  
varten annettua lainaa on 31.3.2009 yhteensä 0,59 miljoonaa euroa (31.3.2008  
0,66 miljoonaa euroa).                             

Liikearvo                                    

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut, huomioiden tulevaisuuden    
näkymät.                                    

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-3 2009 oli 0,74 euroa (1-3 2008 1,00 euroa), alin 
0,41 euroa (0,77 euroa) ja päätöskurssi 0,50 euroa (0,83 euroa). Keskikurssi oli
0,72 euroa (0,85 euroa). Osakkeita vaihdettiin 594 751 kappaletta (202 164 kpl).
Osakkeiden vaihdon arvo oli 427 963 euroa (170 971 euroa). Yhtiön markkina-arvo 
omat osakkeet vähennettynä 31.3.2009 päätöskurssilla oli 5,46 miljoonaa euroa  
(9,17 miljoonaa euroa).                             

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 270 osakkeenomistajaa (31.3.2008 246     
omistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 194 465 omaa osaketta (70 350 omaa    
osaketta) katsauskauden lopussa, joka on 1,7 prosenttia (0,6 prosenttia)    
kaikista osakkeista ja äänistä.                         

Suurimmat osakkeenomistajat ja osakemäärät yhteensä katsauskauden kuukausien  
lopussa ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla.                  

Laadintaperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Osavuosikatsauksen   
laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia ja se noudattaa myös vuoden 2009 
alussa uudistettuja IAS 1- ja IAS 8-standardeja.                
                                        
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Riskit                                     

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.                    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konserni
kirjasi luottotappiovarauksen 0,02 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäiselle  
kvartaalille. Konsernin luottotappiot vuonna 2008 olivat 0,002 miljoonaa euroa. 
Konsernin liiketoimintoihin liittyvä luottotappioriski on kasvanut yleisen   
taloudellisen tilanteen heikentyessä. 

Yleisen taloustilanteen vuoksi liiketoiminnan ennustettavuus on heikentynyt sekä
rahoitusriskit ovat kasvaneet. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut     
olennaisia muutoksia.                              

Yhtiökokous vuonna 2009                             

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.5.2009             

Yhtiökokouksen 2008 päätökset                          

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 taseen 
mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03  
euroa).                                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat  
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja  
Arto Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  
KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi         
puheenjohtajakseen Pekka Vennamon ja pysyväksi neuvonantajakseen Thomas Hoyerin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai      
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 18,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.  
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden 
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden    
luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai  
useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6   
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on 
oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita    
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan   
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja 
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus  
korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan       
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2009                     

Vallitsevassa epävarmassa markkinatilanteessa toimialan kysynnän ja       
investointien ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Vaikka sähköisen     
viestinnän palvelujen tehokas käyttö parantaa yritystoiminnan kannattavuutta,  
saattaa yritysten kiristynyt taloustilanne hidastaa investointeja sähköisen   
viestinnän palveluihin. Taantuma siis sekä lisää että vähentää toimialan    
palvelujen kysyntää, mikä tekee loppuvuoden kehityksen arvioinnista       
poikkeuksellisen haastavan.                           

Yleisien talousnäkymien heikennyttyä yhtiön hallitus on muuttanut ohjeistusta  
koko vuoden liikevaihdon osalta. Soprano Oyj -konsernin liikevaihdon ennakoidaan
nyt pysyvän vuoden 2008 tasolla, kun aikaisemmin sen arvioitiin kasvavan    
vuodesta 2008.                                 

Liiketuloksen arvioidaan olevan paremman kuin vuonna 2008.           


Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, Toimitusjohtaja Arto Tenhunen                   
puh. +358 400 413314, arto.tenhunen@soprano.eu                 
http://www.soprano.eu/                             

Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön  
erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja    
palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen   
sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja     
verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä 
kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.              

Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2009               
Tunnuslukujen laskentakaavat                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin laaja       |  2009 |  2008 | muutos |  2008 |
| tuloslaskelma              |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                  |  1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO               |  888 |  822 |   8,1 | 3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan muut tuotot       |   9 |   9 |   0,0 |   29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot            |  -111 |  -103 |  -7,8 |  -430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  |  -424 |  -351 |  -20,8 | -1 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja arvonalentumiset       |  -29 |  -29 |   0,0 |  -129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan muut kulut        |  -229 |  -261 |  12,3 |  -972 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO               |  105 |   87 |  20,2 |  159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut        |   3 |   5 |  -40,0 |   28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta   |  -12 |   0 |     |   7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA           |   95 |   92 |   3,5 |  194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot                  |  -30 |   0 |     |   92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA       |   65 |   92 |  -29,1 |  286 |
| TOIMINNOISTA              |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos lopetetuista      |   0 |   0 |     |   0 |
| toiminnoista              |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS            |   65 |   92 |  -29,1 |  286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät     |   0 |   0 |     |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS         |   65 |   92 |  -29,1 |  286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:              |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille         |   65 |   92 |  -29,1 |  286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle              |   0 |   0 |     |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    |    |    |     |    |
| tuloksesta               |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos      |  2009 |  2008 | muutos |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e    |  0,01 |  0,01 |     |  0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko konserni,e      |  0,01 |  0,01 |     |  0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase             |  2009 |  2008 | muutos |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa            |  31.3 |  31.3 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikearvo              |   755 |   939 |  -19,6 |   755 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut aineettomat hyödykkeet     |   249 |   292 |  -14,7 |   276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet        |   15 |   20 |  -25,0 |   17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä     |   97 |    0 |     |   110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut osakkeet ja osuudet       |   266 |   266 |   0,0 |   266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset saatavat        |   588 |   656 |  -10,4 |   588 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskennalliset verosaamiset     |   207 |    0 |     |   239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.       |  2 177 |  2 173 |   0,2 |  2 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset   |   801 |   811 |  -1,2 |   797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut lyhytaikaiset sijoitukset    |    0 |   12 | -100,0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat              |   757 |   710 |   6,6 |   523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.       |  1 558 |  1 533 |   1,6 |  1 320 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.              |  3 735 |  3 706 |   0,8 |  3 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma |  2 546 |  2 649 |  -3,9 |  2 466 |
| pääoma                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus           |    6 |    6 |   0,0 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.           |  2 552 |  2 655 |  -3,9 |  2 472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat         |   615 |   544 |  13,1 |   368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat         |   568 |   507 |  12,0 |   730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.       |  3 735 |  3 706 |   0,8 |  3 570 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman muutokset  | oma pääoma |  muutokset | oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                |  1.1.2009 |  1-3 2009 |  31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma             |     96 |      0 |     96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman rahasto  |   2 159 |      0 |    2 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omat osakkeet            |    -147 |      0 |    -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| edellisten tilikausien voittovarat |    358 |     16 |     373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto          |      |     65 |     65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus           |     6 |      0 |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma             |   2 472 |     80 |    2 552 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta           | 2009 |  2008 |  muutos |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                  |  1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto            |  65 |   92 |  -29,3 |  286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet, johon ei liity       |  58 |   50 |   16,0 |  194 |
| kassatapahtumaa             |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos, verot ja korot  |  111 |  -210 |  152,9 |  -262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA        |  234 |  -68 |  444,1 |  218 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryritysten hankinnan kassavaikutus |   0 |  246 |  -100,0 |  246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit           |   0 |  -169 |  100,0 |  -324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit        |   0 |   0 |     |   1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         |   0 |   77 |  -100,0 |  -77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos     |   0 |   0 |     |   68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot             |   0 |   0 |     |   33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden myynnit ja ostot    |   0 |   -7 |  100,0 |  -96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot            |   0 |   0 |     |  -331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA          |   0 |   -7 |  100,0 |  -326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ           |  234 |   2 | 11600,0 |  -185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa         |  523 |  708 |  -26,1 |  708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa        |  757 |  710 |   6,6 |  523 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset      |  2009 |  2008 | muutos |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa             |  31.3 |  31.3 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yrityskiinnitykset omasta puolesta  |  300 |  300 |   0,0 |   300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| leasingvastuut            |   50 |   41 |  22,0 |    57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä               |  350 |  341 |   2,6 |   357 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut       |   2009 |   2008 | muutos |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1-3 |   1-3 |    % |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman tuotto,% (12  |   12,8 |   13,9 |     |   8,1 |
| kk)                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% (12 kk)   |   15,2 |   16,8 |     |   9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%        |   68,6 |   71,7 |     |   69,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj.euroa   |   0,00 |   0,17 | -100,0 |   0,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e |   0,01 |   0,01 |     |   0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko konserni,e   |   0,01 |   0,01 |     |   0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e      |   0,23 |   0,24 |     |   0,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin      |    28 |    29 |  -3,4 |    29 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien liikevaihto ja    |  2009 |  2008 |  muutos |   2008 |
| liiketulos            |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e        |   1-3 |   1-3 |     % |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications          |   888 |   822 |    8,1 |  3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto       |   888 |   822 |    8,1 |  3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  2009 |  2008 |  muutos |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e         |   1-3 |   1-3 |     % |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications          |   105 |   87 |   20,2 |   159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto       |   105 |   87 |   20,2 |   159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications.         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa.         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketuloksessa konsernierät on kohdistettu segmenteille.          |
--------------------------------------------------------------------------------

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2009               

Osavuosikatsaus 1-6/2009, 18.8.2009                       
Osavuosikatsaus 1-9/2009, 28.10.2009                      

Tunnuslukujen laskentakaavat:                          

voitto/tappio+rahoituskulut   x100                      
---------------------------------------------------------------         
                                        
oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)        

Oman pääoman tuotto:                              
voitto/tappio 	x100                               
--------------------------------------------                  
oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)                  

Omavaraisuusaste:                                
oma pääoma                                   
--------------------------------------------                  
taseen loppusumma - saadut ennakot                       

Tulos/osake:                                  
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos                 
--------------------------------------------------------------------      
                                        
ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä      

Oma pääoma per osake:                              
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                    
------------------------------------------------------             
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa