Soprano Oyj, osavuosikatsaus 1-3 2007

Soprano Oyj, osavuosikatsaus 1-3 2007                      
                                         
YHTEENVETO                                   

Sopranon palveluliiketoiminta kehittyi vakaasti. Voimakkaat panostukset Soprano
Composer-verkkokauppaohjelmiston tuotekehitykseen ja jakelukanavien luomiseen  
heikensivät ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja tulosta. Tähän oli  
varauduttu vahvistamalla yhtiön pääomarakennetta vuoden 2006 lopulla      
toteutetulla suunnatulla osakeannilla.                     

Osavuosikatsaus 1-3 2007                            
(Luvut sisältävät vain yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Myytävänä olevien    
Magazines-liiketoimintayksikön liiketoimintojen luvut on esitetty jäljempänä  
oman otsikkonsa alla erikseen.)                         

*    Liikevaihto 0,46 milj.euroa (1-3 2006 0,61 milj. euroa)         
*    Liikevoitto -0,009 milj. euroa (0,25 milj. euroa)            
*    Liikevoitto -1,9 prosenttia (41,9 %)liikevaihdosta           
*    Tulos ennen veroja 0,025 milj. Euroa (0,21 milj. euroa)         
*    Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,03 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,15 euroa (0,07 euroa)              

TULOSKATSAUS                                  
                                         
Soprano Oyj konsernin liikevaihto oli 1-3 2007 0,46 (vertailukelpoinen     
liikevaihto 1-3 2006 0,61 milj.euroa, prosenttimuutos -23,6%) miljoonaa euroa, 
liikevoitto -0,01 (0,25 milj.euroa) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,03 
miljoonaa euroa (0,21 milj. euroa, -87,9%). Koko konsernin tulos myytävänä   
olevat toiminnot mukaan lukien oli 1-3 2007 oli 0,02 miljoonaan euroa (0,18   
milj.euroa, -89,3%) Samaan aikaan konsernin oma pääoma yli kaksinkertaistui  
1,39 miljoonaan euroon (0,59 milj.euroa) ja varat kasvoivat 41,9 prosenttia 2,04
miljoonaan euroon (1,44 milj.euroa).                      

Yhtiö kohdentaa suunnatulla osakeannilla kerättyjä varoja ja yhtiön omia    
henkilöresursseja hallituksen linjausten mukaisesti Soprano Composer      
-ohjelmiston tuotekehitykseen ja jakelutien rakentamiseen. Yhtiö ei ole vuonna 
2007 aktivoinut ohjelmiston tuotekehityskustannuksia taseeseen vaan ne on    
käsitelty kokonaisuudessaan kuluina, koska ohjelmiston myynti aloitettiin    
suunnitelman mukaisesti maaliskuussa 2007. Konsernin tuotekehityskulut 1-3 2007 
olivat 0,15 miljoonaa euroa. Vertailukaudelta 1-3 2006 aktivoitiin       
tuotekehityskuluja taseeseen 0,11 miljoonaa euroa.               
Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  
”Soprano keräsi vuoden 2006 lopulla suunnatulla osakeannilla varoja Soprano   
Composer -ohjelmistotuotteen lanseerausta varten. Alkuvuoden aikana yhtiö on  
käyttänyt näitä varoja määrätietoisesti investointina tulevaan kasvuun.     

Soprano Oyj -konsernin ja Communications -liiketoimintayksikön kannattavuutta  
rasittavat katsauskautena merkittävät panostukset Soprano Composer -ohjelmiston 
tuotekehitykseen, jakelukanavien luomiseen ja kouluttamiseen sekä markkinoinnin 
aloittamiseen. Työhön on sitoutunut rahallisen panostuksen lisäksi kolmasosa  
yhtiön henkilöstöstä ja siten merkittävä osa sen asiakastyössä tarvittavista  
resursseista.                                  

Yhtiö on solminut valtakunnallisen myyntiyhteistyösopimuksen Elisa Oyj:n kanssa 
ja sopinut yhteistyöstä Sampo Pankin, Tapiola Pankin sekä yrittäjäjärjestöjen  
kanssa. Soprano Composer on saavuttanut positiivista julkisuutta mediassa ja  
pk-yrittäjien keskuudessa. Ensimmäiset ohjelmistolisenssit myytiin laaditun   
aikataulun mukaisesti maaliskuussa, juuri ennen katsauskauden päättymistä. Yhtiö
uskoo kotimaan myynnin käynnistyvän ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.     

Markkinoiden kiinnostus Sopranon palveluita ja ohjelmistoja kohtaan on     
lisääntynyt ja se on näkynyt myös Sopranon osakkeiden vaihdon lisääntymisenä  
Helsingin Pörssissä alkuvuoden aikana.”                     

LIIKETOIMINTAKATSAUS                              

Communications                                 

Konsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoimintayksikkö muodostuu  
mainonnan ja viestinnän palveluista sekä alan ohjelmistoista.          

Soprano Oyj konsernin Communications-liiketoimintayksikön liikevaihto 1-3 2007 
oli 0,46 miljoonaa euroa(1-3 2006 0,61 milj. euroa, muutos -24,2%). Liiketulos 
oli -0,02 miljoonaa euroa ( 0,25 milj euroa) IFRS -raportoinnin mukaiset    
”jatkuvat toiminnot” muodostuvat kokonaisuudessaan Communications        
-liiketoimintayksiköstä.                            

Liikevaihdon laskuun ja liiketuloksen heikkemiseen vaikuttivat merkittävät   
panostukset Soprano Composer-tuotekehitykseen, markkinointiin ja jakelutien   
luomiseen.                                   

Viestinnän ja mainonnan palvelut voittivat katsauskautena Sosiaali- ja     
terveysministeriön järjestämän isyys-kampanjan. ESR-rahoitteinen hanke on    
ministeriön historian suurin yksittäinen viestintäkampanja, sen rahallinen arvo 
on noin 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi katsauskautena Soprano Oyj ja Tekes ovat  
solmineet yhteistyösopimuksen Verso - Vertical Software Solutions        
-teknologiaohjelman viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Viestintätyö  
alkaa toukokuussa 2007.                             

Magazines                                    

Magazines-liiketoimintayksikköön kuuluvat Suomessa ilmestyvät Kampanja ja Uusi 
Toimisto sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa ilmestyvä City Paper.      

Magazines-liiketoimintayksikön liikevaihto 1-3 2007 oli 0,10 miljoonaa euroa(1-3
2006 0,15 milj. euroa, muutos -28,8%). Liikevoitto oli -0,01 miljoonaa euroa ( 
-0,03 milj euroa, 78,8%).                            

Soprano Oyj Magazines -liiketoiminnan kannattavuus on lievästi parantunut    
tehtyjen toimien seurauksena, mutta ei edelleenkään ole tyydyttävällä tasolla. 
Yhtiön hallitus on aikaisemmin ilmoittanut harkitsevansa            
julkaisuliiketoiminnasta luopumista. Aloitettuaan neuvottelut yhtiöiden     
myynnistä yhtiön hallitus on päättänyt käsitellä liiketoimintayksikön molempia 
yhtiöitä, Kustannus Oy Kampanjaa sekä City Paper Oü:ta lopetettuina toimintoina.
HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO                           
Konsernin henkilöstön määrä keskimäärin on 25 (1-3 2006 24). Lopetetuissa    
toiminnoissa työskentelee 5 henkilöä. Soprano Oyj on aktiivinen osakas 46 maassa
toimivissa Pinnacle- ja Commworld-markkinointiviestintätoimistojen ketjuissa,  
joissa asiakkaita palvelee yli 1000 alan ammattilaista. Konserni tulee     
hyödyntämään kansainvälistä ketjuorganisaatiota Soprano Composer -ohjelmiston  
markkinointiviestinnässä.
                            
OSAKE                                      

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,97 euroa  
(1-3 2006 0,70 euroa), alin 0,65 euroa (0,68 euroa) ja päätöskurssi 0,80 euroa 
(0,69 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 0,80 euroa (0,70 euroa).      
Katsauskauden aikana osakkeita vaihdettiin 197 450 kappaletta (32 000 kpl).   
Yhtiön markkina-arvo päätöskurssilla oli 7 680 000 euroa (5 520 000 euroa).   
Markkina-arvossa 31.3.2007 on huomioitu 15.1.2007 kaupparekisteriin merkitty  
osakeanti. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 147 osakkeenomistajaa. Soprano  
Oyj:llä oli hallussaan 62400 omaa osaketta katsauskauden lopussa.        

RAHOITUS                                    

Rahoitusasema pysyi katsauskaudella hyvänä, konsernin kassavarat olivat     
katsauskauden lopussa 0,69 miljoonaa euroa (31.3.2006 0,31 miljoonaa euroa) ja 
omavaraisuusaste 69,7 % (43,0 %). Dun & Bradstreet on antanut yhtiölle parhaan 
käyttämänsä luokituksen (AAA).                         

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -0,16 milj. euroa (0,05 Me),
ja koko rahavirta oli -0,17 milj. euroa (0,11 Me). Rahavirta heikkeni      
katsauskaudella käyttöpääoman muutoksen vuoksi. Korollisten velkojen määrä oli 
0,40 miljoonaa euroa (0,40 milj.euroa)                     

Yhtiö on saanut syyskuusta 2005 lähtien TEKES:iltä Soprano Composer -      
ohjelmiston tuotekehityshankkeeseen tuotekehityslainaa ja suoraa avustusta.   
Tuotekehityslainaa on nostettu 31.3.2007 mennessä 103 tuhatta euroa ja suoraa  
avustusta on saatu 108 tuhatta euroa. Nostamatta on haetun kustannustilityksen 
mukaisesti vielä 48 te tuotekehityslainaa ja 48 tuhatta euroa suoraa avustusta. 

RISKIENHALLINTA                                 

Yhtiön sisäisestä valvonnasta, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa. Vastuu yhtiön riskien   
hallinnasta on hallituksella. Riskienhallinnan käytännön toteutuksesta vastaavat
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.                     

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevasta henkilöstön ammattitaidosta ja      
pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Riskien hallintaan on  
pyritty yhdenmukaisilla työsopimuksilla sekä vaitiolositoumuksilla. Yksittäisen 
asiakasmenetyksen riskin minimoimiseen pyritään asiakasmäärää ja volyymiä    
kasvattamalla. Asiakkaiden kanssa pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin yleistyvän
projektityöskentelyn sijaan. Sopimusriskejä on eliminoitu yhtiön lakimiehen   
valmistelemilla ja päivittämillä sopimuspohjilla ja sopimusriskien hallinnan  
organisoinnilla.                                

IFRS-RAPORTOINTI                                

Soprano-konserni on julkistanut tilinpäätöstiedot IFRS-standardin mukaisesti  
vuosilta 2005 ja 2006. Konserni on myös aiemmin julkistanut vuotta 2004 koskevat
IFRS:n vaikutukset ja vertailutiedot. Osavuosikatsauksessa 1-3 2007 ja     
vertailukauden tiedoissa 1-3 2006 on käytetty samoja laadintaperiaatteita ja  
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Soprano Oyj julkisti 
vuonna 2006 osavuosikatsauksen 1-6 2006. Vuonna 2007 Soprano Oyj julkistaa   
osavuosikatsaukset kvartaaleittain. Tämän osavuosikatsauksen yhteydessä    
julkaistaan myös vertailukauden 1-3 2006 tiedot.                

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Yhtiökokouksen päätökset                            

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi     
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että  
31.12.2006 taseen mukaisista voittovaroista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03 
euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2.5.2007 ja maksupäivä 9.5.2007.     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen uudeksi   
jäseneksi valittiin Kai Mäkelä. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtajana Pekka 
Vennamo sekä jäsenet Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Riitta Auvinen ja Arto   
Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy 
Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.            

Yhtiökokous vahvisti seuraavat yhtiöjärjestyksen muutokset:           

- 3 § (Vähimmäis- ja enimmäispääoma) poistetaan.                
- 4 § (Osakkeiden lukumäärä ja Arvo-osuusjärjestelmä) muutetaan kuulumaan:   
”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”               
- 7 § (Toiminimenkirjoitusoikeus) muutetaan kuulumaan: ”Yhtiötä edustavat yhtiön
toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa 
muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin.”         
- 8 §:n (Tilintarkastaja) 2. kappale muutetaan kuulumaan: ”Tilintarkastajien  
toimikausi on heitä valit­taessa kulumassa oleva tilikausi. Tilin­tarkastajien 
tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraa­van varsinai­sen     
yhtiökokouksen päättyessä.”                           
- 9 §:n (Yhtiökokouskutsu) lisätään 2. kappaleeksi uusi kappale:        
”Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava 
yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan  
kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.”                      
- 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 8. kohtaa muutetaan kuulumaan: ”hallituksen 
jäsenet.”                                    
- 10 §:n (Yhtiökokouksen tehtävät) 9. kohta muutetaan kuulumaan: ”yksi     
tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä.”              
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen     
muutosten takia vastaavasti.                          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa
erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa    
osaketta, joka vastaa noin 21 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus 
on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä        
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä   
päättää.                                    

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai  
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja     
mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.      
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että      
maksuttomasta annista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien  
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen  
syy. Valtuutus on voimassa 5 vuotta valtuutuspäätöksen tekemisestä.       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 4,17 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa osana julkista kaupankäyntiä kulloinkin vallitsevaan    
kurssitasoon. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuspäätöksen tekemisestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta.      
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osinkoa jaettavan enintään 0,05 euroa 
osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. 
                                         
TILIKAUDEN 2007 NÄKYMÄT 
                            
Yhtiö tulee edelleen panostamaan Soprano Composerin lanseeraukseen       
markkina-aseman saavuttamiseksi. Hallitus odottaa tuotteen myynnin kasvavan   
vuoden kolmella viimeisellä neljänneksellä, mutta tuotekehitys- ja       
lanseerauskulut rasittavat myös loppuvuonna konsernin tulosta.         
Hallitus arvioi konsernin vuoden 2007 liiketuloksen jäävän vuoden 2006 tasosta, 
mutta nousevan kuitenkin selkeästi ensimmäisen vuosineljänneksen tasosta.    
Hallitus uskoo, että oman ohjelmistotuotteen kotimaisella ja kansainvälisellä  
lanseerauksella on vuoden 2007 jälkeen merkittävä positiivinen vaikutus yhtiön 
tulevaan toimintaan ja kasvuun.                         
Hallitus harkitsee Soprano Composer -ohjelmiston kansainvälisen myynnin ja   
markkinoinnin rahoituspohjan vahvistamiseksi sekä listavaihdon         
mahdollistamiseksi yleistä tai suunnattua osakeantia ja -myyntiä. Yhtiön    
hallitus jatkaa aiemmin julkistettua hanketta yhtiön osakkeiden kaupankäynnin  
siirtämiseksi Helsingin Pörssin ML-markkinasta likvidimmälle pörssilistalle. 

  
Soprano Oyj                                   
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314,            
arto.tenhunen@soprano.eu                            


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              


Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
                                        
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2007               

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma        |  2007 |  2006 | muutos |  2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                 |  1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO              |  463 |  606 |  -23,6 |  1821 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot              |   11 |   6 |  83,3 |   31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot            |  -38 |  -131 |  -71,0 |  -338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos           |   -3 |   0 |     |   21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  |  -156 |  -94 |  66,0 |  -435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja arvonalentumiset      |  -31 |  -17 |  82,4 |   -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut               |  -255 |  -116 |  (..) |  -521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO              |   -9 |  254 |  (..) |   541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut        |   34 |  -48 |  (..) |  -197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA           |   25 |  206 |  -87,9 |   344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot                 |   0 |   0 |     |   -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA      |   25 |  206 |  -87,9 |   338 |
| TOIMINNOISTA              |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos lopetetuista     |   -6 |  -29 |  -79,3 |  -158 |
| toiminnoista*             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS            |   19 |  177 |  -89,3 |   180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille        |   19 |  177 |  -89,3 |   180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle             |   0 |   0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Kustannus Oy Kampanja ja City Paper OU (Viro) |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ovat määritelty myytävinä oleviksi.  |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%          |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    |    |    |     |     |
| tuloksesta               |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos     |  2007 |  2006 | muutos |  2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e   |  0,00 |  0,03 |  -89,8 |  0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko konserni,e      |  0,00 |  0,02 |  -91,0 |  0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase            |  2007 |  2006 |  muutos |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |   1-3 |   1-3 |    % |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomat hyödykkeet       |   428 |   289 |   48,1 |   450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet       |   11 |   15 |  -26,7 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset            |   145 |   145 |   0,0 |   145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.      |   584 |   449 |   30,1 |   607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto-omaisuus          |   134 |   118 |   13,6 |   129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset  |   512 |   444 |   15,3 |   282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat             |   693 |   307 |   (..) |   868 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytävänä olevat pitkäaikaiset   |   118 |   120 |   -1,7 |    80 |
| varat*               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.      |  1457 |   989 |   47,3 |   1359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.             |  2041 |  1438 |   41,9 |   1966 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma             |  1388 |   587 |   (..) |   1370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |    6 |    6 |   0,0 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.          |  1394 |   593 |   (..) |   1376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat        |   403 |   403 |   0,0 |   403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat        |   152 |   326 |  -53,4 |   135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytäväksi luokitellut velat*   |   92 |   116 |  -20,7 |    52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.      |  2041 |  1438 |   41,9 |   1966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Kustannus Oy Kampanja ja City Paper OU (Viro) ovat määritelty        |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytävinä oleviksi.        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman     |   oma pääoma | kauden tulos | oma pääoma |
| muutokset            |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e              |    1.1.2007 |   1-3 2007 | 31.3.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma ja uusmerkintä   |       96 |       |     96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman    |      815 |       |    815 |
| rahasto             |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| kertyneet voittovarat      |      459 |      19 |    477 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus         |       6 |       |     6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma           |      1376 |      19 |    1394 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta        |  2007 |  2006 |  muutos |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |   1-3 |   1-3 |    % |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos ennen veroja         |   25 |   206 |  -87,9 |   344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulosoikaisut           |   30 |   13 |   (..) |    31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos        |  -219 |  -174 |   25,9 |   -154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot        |    5 |    6 |  -16,7 |   -170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      |  -159 |   51 |   (..) |    51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit         |   -8 |   -94 |  -91,5 |   -272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit      |    0 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot        |    0 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      |   -8 |   -94 |  -91,5 |   -272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| uusmerkintä            |    0 |    0 |     |    16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman rahasto |    0 |    0 |     |   815 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot          |    0 |   163 |   (..) |   103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden hankinnat ja   |    0 |   -7 |   (..) |    96 |
| myynnit              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot          |    0 |    0 |     |   -156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot        |    0 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       |    0 |   156 |   (..) |   874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ         |  -167 |   113 |   (..) |   653 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa      |   881 |   229 |   (..) |   229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa      |   714 |   342 |   (..) |   881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset |   2007 |   2006 |  muutos |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e            |    1-3 |    1-3 |     % |    1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omasta puolesta       |    318 |    318 |    0,0 |    318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöiden puolesta   |    17 |    17 |    0,0 |     17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä          |    335 |    335 |    0,0 |    335 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut       |  2007 |   2006 |  muutos |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   1-3 |   1-3 |    % |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman tuotto,% (12  |   4,9 |   82,7 |  -94,1 |   16,6 |
| kk)                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% (12 kk)   |   5,4 |  139,6 |  -96,1 |   20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%        |  69,7 |   43,0 |   62,1 |   70,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj.euroa   |  0,01 |   0,09 |  -91,5 |   0,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e |  0,00 |   0,03 |  -89,8 |   0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko konserni,e   |  0,00 |   0,02 |  -91,0 |   0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e*     |  0,15 |   0,07 |   (..) |   0,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin      |   25 |    24 |   4,2 |    24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| * oma pääomaan per osake 31.12.2006 on otettu huomioon osakeanti       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin segmenttien liikevaihto ja    | 2007 | 2006 | muutos |  2006 |
| liiketulos                 |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e             | 1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications               | 463 |  611 |  -24,2 |  1844 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines                 | 104 |  146 |  -28,8 |  417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäiset myynnit              |  0 |  -6 |  (..) |  -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto           | 567 |  751 |  -24,5 |  2226 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 2007 | 2006 | muutos |  2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e              | 1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications               | -17 |  253 |  (..) |  515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines                 |  -7 |  -33 |  -78,8 |  -166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernierät                |  9 |   8 |  12,5 |   35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto           | -15 |  228 |  (..) |  384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (..) muutos yli 100%            |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

SOPRANO OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2007               

Osavuosikatsaus 1-6/2007  15.8.2007                      
Osavuosikatsaus 1-9/2007  15.11.2007