SOPRANO OYJ KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj pörssitiedote 22.5.2020 klo 10.30

SOPRANO OYJ KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj on 22.4.2020 vastaanottanut osakkeenomistajaryhmältä, jolla on yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta.

Soprano Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.7.2020 kello 10.00 alkaen Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Mannerheimintie 15, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 9.30.

Yhtiö suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja ryhtyy siksi ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, jotka ovat henkilökohtaisesti läsnä yhtiökokouspaikalla.

Kokous järjestetään yhtiön toimitiloissa siten, että kokouksen osallistujat jaetaan viranomaismääräyksiä noudattaen tarvittaessa eri koulutustiloihin, jotka kaikki toimivat yhtiökokouksen kokoustilana ja joista kaikista on mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta suomenkielisen verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, eikä verkkolähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä osallistua mahdollisiin äänestyksiin.

Näiden edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi Soprano Oyj toteuttaa muita toimenpiteitä riskien välttämiseksi yhtiökokouksessa ja tästä syystä kokouksessa, sitä ennen tai sen jälkeen ei järjestetä ruoka- tai juomatarjoiluja.

Koronavirustilanteen vuoksi muutokset kokousjärjestelyissä ovat mahdollisia. Soprano Oyj pyytää osakkeenomistajiaan seuraamaan yhtiökokouksen osallistumiseen liittyviä tarkempia tietoja ja ohjeita yhtiön verkkosivuilla www.soprano.fi sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia.

A.   YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen järjestäytyminen

3.       Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4.       Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6.       Ääniluettelon vahvistaminen

7.      Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

8.      Hallituksen jäsenten valinta

9.      Kokouksen päättäminen

B.   YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.8.2020 alkaen.

C.   OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.       Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.7.2020 on rekisteröitynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2.       Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 17.7.2020 kello 16.00 mennessä joko

–   kirjeitse osoitteeseen Soprano Oyj, Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki;

–   sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi

–   puhelimitse numeroon +358 44 236 3740/ Panu Kauppinen, maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimen ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnuksen. Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

3.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 17.7.2020 klo 16.00.

4.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, jolla on osakkeidensa perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.7.2020, kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 17.7.2020 klo 10.00 mennessä.

5.       Muut ohjeet ja tiedot

Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.5.2020 yhteensä 18 570 047 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsingissä 22. päivänä toukokuuta 2020

SOPRANO OYJ

HALLITUS