SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj pörssitiedote 24.3.2010 klo 13.50

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 6.5.2010 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä
osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

A.VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Ääniluettelon vahvistaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus 
8. Tilivuoden 2009 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle
10.Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
11.Osingosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta osinkoa. 
12.Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13.Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
14.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön äänistä,
ehdottavat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän. 
15.Hallituksen jäsenten valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia yhtiön äänistä,
ehdottavat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallituksen jäseniksi
valittaisiin uudelleen Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta
Auvinen ja Arto Tenhunen sekä uusina hallituksen jäseninä Taneli Tikka ja Imran
Ahmed toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. 
16.Tilintarkastajan valinta
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on
esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. 
17.Pääomanpalautuksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö päättäisi varojen
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille
siten, että varoja jaetaan osaketta kohti kolme (3) senttiä (0,03 euroa). 
Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus maksetaan osakkeenomistajille,
jotka ovat pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 11.5.2010 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että maksupäivä on 19.5.2010.
Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista varojen jakamista koskevista
yksityiskohdista. 
18.Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa 31.12.2009
voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta yhtiökokouksen kutsuaikaa
koskevan yhtiöjärjestyksen 8 §:n kuulumaan seuraavasti: 
”8 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä
ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. 
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta
yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä
tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa
olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn
osoitteeseen. 
Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen kokousta.” 
19.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 17,37 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
20.Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 
Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,47 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 
21.Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset
liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat
ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
20.5.2010 alkaen. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
26.4.2010 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 
2. Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään 3.5.2010 kello 16.00 mennessä joko 

- kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki; 
- sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi; tai 
- telefaxilla 09 692 3063. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa nimen.
Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen
yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 3.5.2010 klo 16.00. 
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 3.5.2010 klo 10.00 mennessä. 
5. Muut ohjeet ja tiedot
Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.3.2010 yhteensä 11.515.000 osaketta
ja ääntä. 

Soprano Oyj:n vuosikertomus julkaistaan 31.3.2010. Vuosikertomuksen saa sen
julkistamisen jälkeen yhtiön internet-sivuilta www.soprano.fi. 


Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 2010

SOPRANO OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:                                  
 
Soprano Oyj,                                 
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu  
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.