SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj pörssitiedote 4.4.2012 klo 14.15

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.4.2012 kello 18.00 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

A.    VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen järjestäytyminen

3.       Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4.       Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6.       Ääniluettelon vahvistaminen

7.       Toimitusjohtajan katsaus

8.       Tilivuoden 2011 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle

9.       Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

10.     Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

11.     Osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa.

12.     Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,02 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 2.5.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 9.5.2012.

13.    Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

14.     Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15.    Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16.    Hallituksen jäsenten valinta

17.     Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

18.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että varsinainen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta.

Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

19.    Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 3.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 25,84 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20.    Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,45 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

21.    Kokouksen päättäminen

B.    YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 10.5.2012 alkaen.

C.    OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.    Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 16.4.2012 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2.    Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 23.4.2012 kello 16.00 mennessä joko 

–       kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki;

–       sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi; tai

–       telefaxilla 09 692 3063.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa nimen. Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

3.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 23.4.2012 klo 16.00.

4.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.4.2012 klo 10.00 mennessä.

5.    Muut ohjeet ja tiedot

Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.4.2012 yhteensä 11.608.750 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 25.249 omaa osaketta. Soprano Oyj:n vuosikertomus on julkaistu 30.3.2012. Vuosikertomuksen saa yhtiön internet-sivuilta www.soprano.fi.

Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2012

SOPRANO OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.