Soprano Oyj konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Konsernin liiketulos kääntyi voitolliseksi, koulutusvienti käynnistetään

Soprano Oyj puolivuosikatsaus 23.8.2017 klo 09.00

Soprano Oyj konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Konsernin liiketulos kääntyi voitolliseksi, koulutusvienti käynnistetään

Tammi-kesäkuu 2017                                     

  • Konsernin tammi-kesäkuun 2017 liikevaihto oli 8 208 (tammi-kesäkuu 2016: 9 582) tuhatta euroa, vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,3 prosenttia.
  • Kauden liiketulos (EBIT) oli 321 (-239) tuhatta euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 48,6 (37,7 prosenttia), nettovelkaantumisaste 33,5 (74,3) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto oli 8,9 (5,8) prosenttia.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 401 (-1 208) tuhatta euroa, koko rahavirta -523 (-41).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa.
  • Soprano panostaa digitaaliseen oppimiseen. Investoinneilla vastataan asiakaskäyttäytymisen muutokseen, tehostetaan koulutukseen käytettävän ajan käyttöä ja oppimistuloksia sekä haetaan kasvua kansainvälisiltä koulutusmarkkinoilta.
  • Kevyempi kustannusrakenne ja talouden elpyminen mahdollistavat tuloksen tekemisen.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Soprano konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan säilyvän viime vuoden tasolla ja liiketuloksen kääntyvän selvästi positiiviseksi vuonna 2017.                        

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula

Katsauskauden aikana markkinanäkymät Suomessa ovat muuttuneet valoisammiksi kuin vuosiin. Koulutustoimialalla asiakkaiden luottamus tulevaan näkyy tarjouspyyntöjen määrän kasvuna Suomessa ja ulkomailla. Soprano onkin onnistunut voittamaan kuluneen kesän aikana useita tarjouskilpailuja 2-3 vuoden puitesopimuksista. Ruotsissa koulutusmarkkina jatkoi supistumistaan digitaalisen tarjonnan kasvaessa.

Toiminnan tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat merkittävästi katsauskaudella. Liiketoiminnan rahavirta parani 1,6 miljoonalla eurolla, sijoitetun pääoman tuotto nousi 8,9 prosenttiin, nettovelkaantumisaste painui 33,5 prosenttiin ja omavaraisuusaste nousi 48,6 prosenttiin. Vertailukelpoinen liikevaihtomme laski, mutta liiketulos nousi positiiviseksi.

Katsauskauden aikana julkistimme strategisesti tärkeän yhteistyösopimuksen tekoälyä hyödyntävän suomalaisen koulutusalustan kanssa. Uskomme, että Suomen arvostettu koulutusmaine, kumppanimme Clanedin kansainvälisesti palkittu tekoälyalusta sekä Sopranon tytäryhtiöiden koulutussisältö ja pedagoginen osaaminen voivat avata meille mahdollisuuden kasvuun kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.  

Soprano hakee kansainvälistä kasvua investoimalla digitaaliseen oppimiseen ja kansainvälisillä markkinoille suunniteltujen sisältöjen rakentamiseen. Pohjoismaisten kotimarkkinoidemme lisäksi selvitämme verkkokoulutuksen kysyntää ja toimivuutta työelämän tarpeisiin kehittyvillä markkinoilla. Yhtiö nosti katsauskaudella 0,5 miljoonan euron hybridilainan markkinoilta ja luopui tutkimastaan joukkorahoitushankkeesta. Rahoituksen avulla pystymme nopeuttamaan koulutustarjonnan siirtymistä tekoälyä hyödyntävälle oppimisalustalle sekä kehittämään yksilöllistä oppimiskokemusta ja vaikuttavampia oppimistuloksia. Uskomme uusien älykkäiden palveluiden parantavan kilpailukykyämme kotimarkkinoilla ja avaavan mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun.

Konsernin liiketulos parani 561 tuhatta euroa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja nousi 321 tuhanteen euroon. Kannattavuuden kohentuminen johtui pitkälti viime vuonna toteutetusta kustannusrakenteen keventämisestä. Varsinkin johtamis- ja esimiestyöhön erikoistunut Management Institute of Finland MIF on parantanut tulostaan. IT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group on puolestaan panostanut yhteispohjoismaiseen tarjoomaan sekä älyteknologian käyttöönottoon uusissa asiakashankkeissa.

Yhtiö näkee liiketoiminnassaan kolme kannattavuusdraiveria. Yksi on perinteisen koulutuksen uudistaminen uudella teknologialla tehokkaammaksi ja paremmin kannattavaksi monimuoto-oppimiseksi, toinen on kuukausimaksullinen koulutus ja kolmas on automatisoidut prosessit. Lisäksi koulutusalaa mullistavat tekoälyä hyödyntävät oppimisalustat, joiden avulla yhtiön on mahdollista kasvaa ja kansainvälistyä.

Yhtiö näkee kasvumahdollisuutena kesällä 2017 hyväksytyn lain, jonka mukaan yhtiö voi tarjota vuoden 2018 alusta eurooppalaisia ammattitutkintoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilla markkinoilla. Nyt tarjonnassamme on 1500 kurssinimikettä ja 12 ammatillista tutkintoa. Aloitamme ammatillisten tutkintojen koulutusviennin. Hyödynnämme Suomen koulutusmainetta, Sopranon kokemusta ja pedagogista osaamistamme, Clanedin tekoälyalustaa, laajaa tarjontaamme sekä kansainvälisiä verkostojamme.

Osakkuusyhtiöidemme Ambientia E-commerce Oy ja Brain Alliance Oy kasvun esteenä on IT-alalle tyypillisesti osaavan työvoiman saatavuus.

Avainluvut 1-6/2017 1-6/2016 2016
Liikevaihto 8 208 9 582 16 661
Käyttökate 467 -15 -294
Liiketulos 321 -239 -649
Liiketulos % 3,9 -2,5 -3,9
Kauden tulos * 165 259 467
Tulos/osake * 0,01 0,01 0,03
Liiketoiminnan rahavirta * 401 -1208 -855
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 8,9 5,8 10,4
Oman pääoman tuotto, % * 6,0 6,2 10,9
Omavaraisuusaste, % * 48,6 37,7 41,2
Nettovelkaantumisaste, % * 33,5 74,3 49,6
Henkilöstö kauden lopussa , 85 99 91
– josta Suomen ulkopuolella 28 30 29
* koko konserni (sis. lopetetut toiminnot)      

Soprano on soveltanut European Securities and Market Authority:n (ESMA) 3.7.2016 voimaantullutta ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Soprano käyttää nimitystä ”vertailukelpoinen” aiemmin käyttämänsä ilmaisun ”ilman kertaluonteisia eriä” sijaan.

Sopranon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon seuraava tuloskatsaus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2017, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Kaisa Vikkula, toimitusjohtaja

wkr0006.pdf