Soprano Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

SOPRANO OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 12.11.2015 KLO 9

Kolmas neljännes heikko, koko vuoden tulos positiivinen

Heinä-syyskuu 2015

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 14,6 % ja oli 3 442 (2014: 4 033) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -763 (-488) tuhatta euroa.
  • Koko konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -349 (-767) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,05) euroa

Tammi-syyskuu 2015

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 2,2 % ja oli 14 385 (14 712) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -565 (-2 014) tuhatta euroa.
  • Koko konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 250 (-417) tuhatta euroa.
  • Jatkuvien toimintojen laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,12) euroa. 

Strategiansa mukaisesti Soprano keskittyy koulutukseen ja konsultointiin. Yhtiön tavoitteena on luopua Soprano Digital & Commercen liiketoiminnasta ja yritykset on kirjattu myytävissä oleviin omaisuuseriin ja on esitetty lopetettavina toimintoina vuonna 2015. Vuosien 2014 ja 2015 luvut eivät ole konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi vertailukelpoisia. Management Institute of Finland liitettiin osaksi Sopranoa huhtikuussa 2014. Finnish Trade Organisation Fintra hankittiin kesäkuussa, mutta liiketoiminta siirtyi Sopranolle 1.9.2014 alkaen. Soprano Communications myytiin syyskuussa ja Promode joulukuussa 2014. 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2015

Koko vuoden arvio on muuttumaton (julkaistu pörssitiedotteella 13.10.2015): Vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto tulee olemaan edellisvuoden tasolla ja liiketulos on positiivinen.

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula

Sopranon kolmas vuosineljännes toteutui jatkuvien liiketoimintojen osalta odotettua heikommin. Suomen koulutusmarkkinoilla ylitarjonta on painanut hintoja alaspäin, ja heikon taloustilanteen takia monet yritykset ostavat vain täsmäkoulutuksia, ja koulutukset tuotetaan entistä nopeammin.

Tietoteknologiakouluttajamme Informator juhlii 25:ttä toimintavuottaan Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto säilyi katsauskautena edellisen vuoden tasolla. Venäjän yksikön koulutustoimintaa on sopeutettu markkinan kysyntää vastaavaksi. Kansainvälistymiskonsultoinnissa Fintra on voittanut useita Team Finland -kasvuohjelmakilpailutuksia, mutta Finpron ostot voitetuissa moduuleissa ovat käynnistyneet ennakoitua hitaammin ja osa on lykkääntynyt ensi vuoteen.  Kasvuohjelmien toimialoilla toimivat pk-yritykset eivät ole halunneet toteuttaa kansainvälistymishankkeita odottaessaan tuettujen kasvuohjelmien käynnistymistä. Kolmannes Fintran alkuvuoden konsultointimyynnistä kohdistuikin uusiin asiakkaisiin, erityisesti terveysteknologia- ja palveluyrityksiin. Kasvuyrityksille ja start upeille suunnatut ensimmäiset digitaaliset konsultointipalvelut lanseerattiin kesäkuussa.

Soprano toimii markkinoilla, joilla kysyntä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Perinteisesti vuoden viimeinen neljännes on vuoden paras ja kolmas neljännes on haastavin. Kolmannen neljänneksen liiketulos oli nyt raskaasti tappiollinen. Tammi-syyskuun tulos parani lähes puolitoista miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavasta jaksosta jääden silti runsaat puoli miljoonaa euroa tappiolliseksi. Koulutusyksikössä käytiin yt-menettely kustannusten sopeuttamiseksi supistunutta myyntiä vastaavaksi. Sopeutustoimet hoidetaan pääosin lomautuksin. Kuluja karsitaan henkilöstökuluista, hallinnosta, järjestelmistä ja turhista tiloista. Tulosvaikutukset, joiden arvioidaan nousevan vuositasolla 3,4 miljoonaan euroon, näkyvät täysimääräisinä ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Kustannustehokkuuden parantamisen lisäksi Soprano käynnistää kehittämisohjelman, jolla pyritään kehittämään koulutuksen sisältöä ja metodeja asiakaslähtöisesti, uudistamaan tuotetarjoomaa, kehittämään henkilöstön osaamista ja viemään yhtiö digiaikakauteen. Osallistamme myös laajan kouluttajien ja konsulttien muodostaman partnerverkostomme uudistustyöhön.

Heikon tuloskehityksen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten takia konsernin maksuvalmius on ollut tiukka. Syyskuun alussa Soprano solmi kaikkia konserniyhtiöitä ja -maita koskevan pitkäaikaisen rahoitussopimuksen, jolla se keskitti rahoituksen yhteen pankkiin ja otti käyttöön factoring-rahoituksen tehostaakseen myyntisaatavien kiertoa. Samassa yhteydessä yhtiö maksoi pois pankki- ja vakuutusyhtiölainat aikaisemmille rahoittajille.

Jotta asiakkaamme löytäisivat meidät helpommin Soprano-konserni tuo marraskuun alusta vahvat tuotebrandinsa takaisin Suomen markkinoille. Tieturi on johtava tietoteknologian kouluttaja. Johtamistaidon opiston johtamisen, henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen palvelut ja näyttötutkinnot löytyvät Management Institute of Finlandin alta, viestintäkoulutukset Inforin nimellä sekä kansainvälistymiskoulutus ja -konsultointi Fintran nimellä.

 

Avainluvut 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 2014
Liikevaihto 3 442 4 033 14 385 14 712 22 639
Liiketulos -763 -488 -565 -2 014 -1 053
Liiketulos % -22,2 -12,1 -3,9 -13,7 -4,7
Kauden tulos -603 -910 -308 -2 236 -2 012
Tulos/osake * -0,03 -0,06 -0,04 -0,15 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta * -349 -767 250 -417 -1 243
Sijoitetun pääoman tuotto, % * -37,0 -20,5 -12,6 -29,1 -21,7
Omavaraisuusaste, % * 22,1 23,6 22,1 23,6 24,1
Henkilöstö kauden lopussa, 123 139 123 139 165
– josta Suomen ulkopuolella 31 31 31 31 30
* koko konserni (sis. lopetetut toiminnot)          

Sopranon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 julkistetaan 3.3.2016 klo 9:00. 

SOPRANO OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, p. 040 548 3554

Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, p. 0400 413314