Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2020: Koronapandemia painoi tilikauden liikevaihtoa ja tulosta, rahoituspaketti vahvisti kassaa

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 19.3.2021 klo 09.00

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2020

Koronapandemia painoi tilikauden liikevaihtoa ja tulosta, rahoituspaketti vahvisti kassaa

Soprano Oyj konserni heinä-joulukuu 2020                                        

  • Liikevaihto oli 5 188 (7-12 2019 6 883) tuhatta euroa.
  • Liiketulos oli -376 (-119) tuhatta euroa.
  • Konsernin katsauskauden tulos oli -706 (-136) tuhatta euroa.
  • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,01) euroa
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -485 (636) tuhatta euroa.

Soprano Oyj konserni tammi-joulukuu 2020

  • Liikevaihto oli 11 848 (1-12 2019 14 863)
  • Liiketulos oli -992 (82) tuhatta euroa.
  • Konsernin tilikauden tulos oli -1 495 (-90) tuhatta euroa.
  • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,09 (-0,01) euroa.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 781 (1 365) tuhatta euroa.  

Soprano Group on kasvuhakuinen koulutuskonserni, johon kuuluu kaksi liiketoimintasegmenttiä: ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group (IT GROUP) sekä johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF.

Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit, ammattitutkinnot ja pätevyydet itseopiskeltuna verkossa ja etä- tai läsnäkoulutuksena. Yhtiön digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit sekä kommunikointi opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai etänä.

Palvelemme seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Vuonna 2020 koulutuksiimme osallistui 35 908 henkilöä 1 854 organisaatiosta.

Tilauskanta vuodelle 2021 oli 18. maaliskuuta 17 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, jolloin koronapandemia ei vielä vaikuttanut liiketoimintaan.

Arvio tulevasta kehityksestä vuodelle 2021

Soprano Oyj konsernin vuoden 2021 liiketuloksen ennakoidaan olevan positiivinen.

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi:

”Soprano konsernin toimintaympäristö muuttui vuoden 2020 alkupuolella huomattavasti koronapandemian levitessä ja rajoitteiden voimaan tullessa ja näiden vaikutukset olivat nähtävissä koko vuoden ajan. Pandemia vaikutti vuonna 2020 liikevaihtoon ja tulokseen heikentävästi. Liikevaihto laski -20,3 % ja liiketulos oli tappiollinen -992 tuhatta euroa. Negatiivinen liiketulos tuli pääosin Ruotsin liiketoiminnoista.

Koronapandemia ja koulutusinvestointien väheneminen vaikutti erityisesti lyhytkurssitoimintaan. Näistä syistä IT GROUP -segmentin liikevaihto laski -34,3 % ja oli 6,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -620 tuhatta euroa. Suomessa IT GROUPin liiketoiminnot olivat kannattavia, mutta pandemia heikensi Ruotsin yksikön toimintamahdollisuuksia. Koronapandemia vaikutti heikentävästi myös MIF-segmentin lyhytkurssitoimintaan, mutta pitkien koulutusohjelmien kysyntä pysyi lähes ennakoidulla tasolla koko vuoden ajan. MIF-segmentin liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 73 tuhatta euroa.

Sopranossa aikaisemmin tehdyt investoinnit, kokemus etäkoulutuksesta, työntekijöiden ja kumppaneiden osaaminen sekä joustavat toimintamallit auttoivat etäkoulutuksiin ja -työhön siirtymisessä vuoden alkupuolella.

Huhtikuussa Soprano allekirjoitti sopimuksen ja aloitti merkittävän koulutusvientihankkeen Aasiassa sijaitsevassa maassa. Pahentuneesta koronatilanteesta johtuen projekti jouduttiin uudelleen neuvottelemaan alkusyksystä. Soprano toimitti uuden sopimuksen mukaisesti ammatilliseen koulutukseen liittyviä palveluita loppuvuoden aikana. Tilikaudelle 2020 projektista tuloutettiin 1,2 miljoonaa euroa.

Toukokuussa 2020 Soprano-konserni pienensi koronapandemia-ajan rahoitusriskejään sopimalla päärahoittajiensa kanssa rahoituspaketista. Konserni toteutti vuoden aikana kustannussäästöohjelmia, joiden tavoitteena oli reagoida muuttuneeseen toimintaympäristöön ja parantaa kannattavuutta.

Marraskuun lopussa Soprano ja Kiwa Inspecta allekirjoittivat sopimuksen pätevyyksien verkkokoulutuksiin liittyvästä yhteistyöstä. Soprano vastaa virallisten pätevyyskoulutusten myynnistä, markkinoinnista ja kehittämisestä. Kiwa Inspecta vastaa sertifioinneista, laadunvalvonnasta ja pätevyyksien hallinnasta. Tavoittelemme vuoden 2021 aikana pätevyyskoulutusten tarjonnan merkittävää laajentamista.

Huolimatta haasteellisesta toimintavuodesta yhtiön kassatilanne on vakaa.

Soprano konserni on strategiansa mukaisesti kasvuhakuinen koulutusyhtiö ja tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen, josta todisteena on jatkuva hyvä palaute asiakkailtamme. Strategian toteuttamisen kulmakivenä on innostunut työyhteisömme, jonka työtyytyväisyydestä saamme kuukausittain hyviä arvosanoja. Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja kumppaneitamme vahvasta sitoutuneisuudesta Sopranon elinikäisen oppimisen missioon.”

Avainluvut 7-12 2020 7-12 2019 2020 2019
Liikevaihto 5 188 6 883 11 848 14 863
Käyttökate 309 533 375 1 370
Liiketulos -376 -119 -992 82
Liiketulos % -7,2 -1,7 -8,4 0,6
Kauden tulos -706 -136 -1 495 -90
Tulos/osake -0,04 -0,01 -0,09 -0,01
Liiketoiminnan rahavirta -485 636 781 1 365
Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,7 -4,2 -11,1 -0,9
Oman pääoman tuotto, % -26,1 -11,6 -27,5 -5,0
Omavaraisuusaste, % 32,8 40,1 32,8 40,1
Nettovelkaantumisaste, % 91,5 76,6 91,5 76,6
Henkilöstö kauden lopussa, 81 94 81 94
– josta Suomen ulkopuolella 16 26 16 26

  
Toimintaympäristö

Sopranon päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Molemmissa maissa koronapandemia heikensi talouskehitystä ennakoidusta. Suhdannevaihtelut heijastuvat koulutuspalveluiden kysyntään. Soprano tavoittelee koulutusviennistä kasvua, joka osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan. Koronapandemia vaikutti koulutuspalveluiden kysyntää vähentävästi vuonna 2020 sekä aiheuttaa epävarmuutta myös vuodelle 2021.

Strategia

Soprano on kasvuhakuinen koulutusyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäisen oppimiseen. Sopranon visiona on olla kiinnostavin elinikäisen oppimisen kumppani muuttuvalle työelämälle. Konsernin arvot ovat luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset.

Konsernin kasvun ajureina toimivat megatrendit liittyvät kestävään kehitykseen, älykkäisiin teknologioihin ja digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä muuttuvaan väestörakenteeseen. Nämä kaikki muuttavat työelämää ja haastavat organisaatioita ja ammattilaisia kehittämään osaamistaan.  Soprano tavoitteena on toteuttaa innostuneen työyhteisönsä avulla paras asiakaskokemus. Soprano tavoittelee kansainvälistymistä skaalautuvilla ja digitaalisilla ratkaisuilla valituilla liiketoiminta-alueilla.

Liikevaihto

Vuoden 2020 aikana Sopranon tytäryhtiöiden järjestämiin koulutuksiin osallistui 35 908 (29 111) henkilöä 1 854 (2 457) yrityksestä ja organisaatiosta. Yritysten määrän väheneminen johtui pääasiassa jakelutien muutoksista ja volyymin laskusta Ruotsissa. Kursseista kerätään asiakaspalaute, joka käsitellään ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti konsernissa.

Sopranon vuoden 2020 liikevaihto oli 11 848 (14 863 vuonna 2019) tuhatta euroa. Liikevaihdon lasku johtui koronapandemian aiheuttamasta koulutuspalveluiden kysynnän laskusta. Erityisesti yksityisen sektorin lyhytkurssien kysyntä väheni, julkisen sektorin koulutuskysyntä sen sijaan pysyi hyvällä tasolla. Koronapandemian aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi koulutuspalveluissa siirryttiin pääosin etäkoulutuksiin.

IT GROUP -liiketoimintasegmentin liikevaihto laski 34,3 prosenttia 6 517 tuhanteen euroon (9 925). Yksityisen sektorin IT-kurssien kysynnän lasku oli pääsyynä liikevaihdon laskuun. IT GROUPin Ruotsin yksikön liikevaihto laski selvästi enemmän kuin Suomen yksikön johtuen Ruotsin Suomea heikommasta koronapandemian tilanteesta vuonna 2020.

MIF-liiketoimintasegmentin liikevaihto laski 13,5 prosenttia 4 062 tuhanteen euroon (4 697). Julkisen sektorin koulutuskysyntä pysyi ennustetulla tasollaan. MIF:n liikevaihdon lasku johtui yksityisen sektorin koronapandemiasta johtuneesta koulutuskysynnän laskusta.

Yhteiset erät -segmentin liikevaihto nousi 120,2 prosenttia 2 609 tuhanteen euroon (1 185). Aasian projekti lisäsi segmentin liikevaihtoa 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Liikevaihto segmenteittäin (t€) 7-12 2020 7-12 2019 1-12 2020 1-12 2019
IT GROUP 2 810 4 599 6 517 9 925
MIF 1 978 2 158 4 062 4 697
Yhteiset erät 990 636 2 609 1 185
Konsernierät -590 -510 -1 339 -944
Soprano Oyj konserni 5 188 6 883 11 848 14 863

Taloudellinen tulos

Soprano-konsernin liiketulos vuonna 2020 oli -992 (82 vuonna 2019) tuhatta euroa. Negatiivinen liiketulos tuli pääosin Ruotsin liiketoiminnoista. Liiketulosprosentti oli -8,4 (0,6) prosenttia. Tilikaudella 2020 oli tulosta heikentäviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä yhteensä -138 (0) tuhatta euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät 15.6.2020 tiedotettuun toimitusjohtajan vaihtumiseen ja entisen toimitusjohtajan irtisanomisajan kuluihin.

Konsernin myyntikatemarginaali nousi hieman ja oli 60 (58) prosenttia.

Henkilöstömenot laskivat kymmenen prosenttia 5 250 tuhanteen euroon (5 852). Henkilöstökuluja laski henkilöstökulujen sopeuttamistoimet sekä nosti Aasian projektin rekrytoinnit sekä entisen toimitusjohtajan irtisanomisajan palkkakulut.

Tilikaudella 2020 haettiin säästöjä liiketoiminnan muista kuluista, jotka laskivat 20,8 prosenttia 1 794 euroon (2 265). Poistot ja arvonalentumiset olivat vuonna 2020 1 368 tuhatta euroa (1 288).

Konsernin rahoituskulut olivat tilivuonna 2020 467 (206) tuhatta euroa. Konserni kirjasi tilikaudella 2020 osakkuusyhtiön pääomalainasaatavaan 205 tuhannen euron arvonalentumisen rahoituskuluihin.

Liiketulos segmenteittäin (t€) 7-12 2020 7-12 2019 1-12 2020 1-12 2019
IT GROUP -199 100 -620 509
MIF 63 165 73 478
Yhteiset erät -327 -435 -585 -1 007
Konsernierät 87 52 140 104
Soprano Oyj konserni -376 -119 -992 82


Liiketoimintasegmentit

Soprano Oyj konsernin liiketoimintasegmentit ovat Informator Tieturi Group (IT GROUP) ja Management Institute of Finland MIF (MIF). Sen lisäksi raportoidaan yhteiset erät –segmentti, johon kuuluvat emoyhtiön ja siihen kuuluvien vientitoimintojen lisäksi osakkuusyhtiöt.

IT GROUP –liiketoimintasegmentti

Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Utbildning Svenska AB:n emoyhtiö. IT GROUP -liiketoimintasegmentin myynnistä tulee noin 48 prosenttia Ruotsista ja 52 prosenttia Suomesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 30 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Kiinteät koulutuskeskukset sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

IT GROUP 7-12 2020 7-12 2019 1-12 2020 1-12 2019
Liikevaihto 2 810 4 599 6 517 9 925
Käyttökate -127 162 -477 628
Liiketulos -199 100 -620 509

Suomessa IT GROUPin liiketoiminnot olivat kannattavia, mutta pandemia heikensi Ruotsin yksikön toimintamahdollisuuksia. IT GROUP –liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 18. maaliskuuta 2021 on 26 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

MIF-liiketoimintasegmentti

Management Institute of Finland MIF Oy on työelämän kouluttaja, jonka koulutusyksiköt ovat Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, MIF Tutkinnot ja Fintra, Pätevyys ja Financial. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Pietarissa.

MIF 7-12 2020 7-12 2019 1-12 2020 1-12 2019
Liikevaihto 1 978 2 158 4 062 4 697
Käyttökate 247 348 442 844
Liiketulos 63 165 73 478

Soprano tiedotti 26.11.2021 Soprano Groupin ja Kiwa Inspectan allekirjoittaneen pitkäaikaisen sopimuksen virallisten pätevyyksien verkkokoulutuksiin liittyvästä yhteistyöstä. Soprano vastaa virallisten pätevyyskoulutusten myynnistä, markkinoinnista ja kehittämisestä. Kiwa Inspecta vastaa sertifioinneista, laadunvalvonnasta ja pätevyyksien hallinnasta. Kaikkien 16 pätevyyskoulutuksen myynti aloitettiin välittömästi ja toimintaa vahvistettiin uuden tiimin perustamisella. Uuden koulutuskonseptin ansiosta teollisuuden, kaupan ja rakennusalan yritykset ja niiden henkilökunta voivat nyt organisoida virallisten pätevyyksien koulutusvelvollisuutensa kokonaan verkossa.

Yhtiö täsmentää tavoittelevansa vuoden 2021 aikana pätevyyskoulutusten tarjonnan merkittävää laajentamista.

MIF-liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 18. maaliskuuta 2021 on 6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Yhteiset erät –segmentti

Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa yhteiset erät –segmentissä raportoidaan konsernin vientihanke MIF Academy sekä osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy -konserni ja Brain Alliance Oy.

Soprano allekirjoitti 21.4.2020 koulutusvientisopimuksen maksukykyisen, asukasluvultaan keskikokoisen Aasiassa sijaitsevan valtiollisen toimijan kanssa maan ammatillisen koulutuksen uudistamisesta. Heinäkuun lopussa Soprano tiedotti asiakkaan halusta sopimuksen päättämiseksi. Asiakkaan kanssa päästiin sovintosopimukseen, josta yhtiö tiedotti 30.11.2020. Projektista tuloutettiin 1,2 miljoonaa euroa tilikaudelle 2020.

Yhteiset erät 7-12 2020 7-12 2019 1-12 2020 1-12 2019
Liikevaihto 990 636 2 609 1 185
Käyttökate -284 -403 -500 -951
Liiketulos -327 -435 -585 -1 007

Yhteiset erät -segmentin liiketulos 1-12 2020 oli -585 tuhatta euroa (1-12 2019 -1007). Aasian projekti paransi tilivuonna 2020 segmentin liiketulosta.

Sopranon 40 prosenttisesti omistama Ambientia E-commerce Oy konserni tarjoaa verkkokaupparatkaisuja ja niihin liittyviä palveluja. Ambientia E-commerce Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 2,32 miljoonaa ja liiketulos 0,81 miljoonaa euroa.

Soprano tiedotti 23.12.2020 laittaneensa vireille kanteen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa liittyen osakkuusyhtiö Ambientia E-commercen osakeantijärjestelyyn, jota Soprano Oyj ei hyväksy.

Sopranon 49 prosenttisesti omistama Brain Alliance Oy tarjoaa verkon kehityspalveluita. Yhtiön liikevaihto 2020 oli 0,02 miljoonaa ja liiketulos -0,01 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 konserni kirjasi Brain Alliance Oy:n pääomalainasaatavaan 205 tuhannen euron arvonalentumisen rahoituskuluihin.

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta kirjataan liiketuloksen alapuolelle osuuteen osakkuusyrityksen tuloksesta.

Tuotekehitys ja investoinnit

Yhtiö on investoinut tuotekehitykseen parantaakseen valmiuksiaan pohjoismaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 0,8 (1,6) miljoonaa euroa.

Tilikaudella 2020 oli käynnissä Business Finlandin rahoittama projekti konsernin kansainvälisen online-koulutuksen kehittämiseksi. Projektin kesto on 3.4.2018-30.6.2021, kustannusarvio enintään 2,08 miljoonaa euroa ja rahoitusosuus lainana enintään 1,46 miljoonaa euroa. Hankkeesta on 31.12.2020 mennessä nostettu sen ennakkomaksu 0,44 miljoonaa euroa.

Sopranon tytäryhtiö Tieturi Oy:lle myönnettiin tilikaudella 0,1 miljoonan kehittämisavustus liiketoiminnan kehittämiseen koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa.

Tase

Konsernin tase 31.12.2020 oli 13 266 (15 109) tuhatta euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 4 291 (5 914) tuhatta euroa eli 0,23 (0,32) euroa osaketta kohden. Omaa pääomaa kasvatti hallituksen vuosipalkkion maksu osakeantina, ja laski tilikauden tulos sekä oman pääomanehtoisen lainan korkojen maksu. Konserniyhtiöillä on yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia, joista omaan pääomaan on kirjattu 1,33 (1,41) miljoonaa euroa.

Rahavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta 1-12 2020 oli 781 (1-12 2019 1 365) tuhatta euroa, korolliset velat 31.12.2020 olivat 5 503 (4 994) tuhatta euroa. Korollisiin velkoihin sisältyvät vuokrasopimusvelat 31.12.2020 olivat 1 233 (2 164) tuhatta euroa. Konsernin rahavarat olivat 1 577 (466) tuhatta euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 32,8 (40,1) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 91,5 (76,6) prosenttia.

Soprano Oyj konserni sopi 15.5.2020 yhteensä 2,46 miljoonan euron rahoituspaketista, joka sisälsi viiden vuoden laina-ajalla yhteensä 1,085 miljoonan euron ja kolme vuoden laina-ajalla 0,415 miljoonan euron TyEL-takaisinlainat, 0,45 miljoonan euron tililimiittien korotukset sekä lisäksi 0,51 miljoonan euron nykyisten lainojen 12 kuukauden lyhennysvapaat. Rahoituspaketti turvaa kassan kestävyyttä yli koronapandemian aiheuttaman markkinoiden häiriötilanteen.

Aasian koulutusvientiprojektin 1,2 miljoonan euron suoritus saatiin 18.5.2020.

Hallinto

Soprano Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.7.2020 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkoivat Harri Koponen ja Arto Tenhunen sekä uusiksi jäseniksi valittiin Satu Mehtälä, Jarmo R. Lehtinen ja Jorma Wiitakorpi. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Satu Mehtälän.

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.9.2020 valitsi ylimääräisen yhtiökokouksen 22.7.2020 valitseman hallituksen jatkamaan. Puheenjohtajana jatkoi Satu Mehtälä.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2019. Yhtiökokous kannatti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa yhtiön osakkeina sekä kullekin hallituksen jäsenelle 500 euron kokouskohtainen palkkio rahana.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistajien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.

Tilikaudella 2020 Soprano Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Arto Tenhunen ajalla 1.1-15.6.2020. 15.6.2020 alkaen vt. toimitusjohtajana toimi Pauliina Lautanen-Nissi, joka nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi 18.12.2020. Soprano Oyj:n johtoryhmään ovat kuuluneet Arto Tenhunen ja Panu Kauppinen 1-15.6.2020 sekä Pauliina Lautanen-Nissi ja Panu Kauppinen 15.6.2020 alkaen.

Henkilöstö

Vuonna 2020 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 91 (95) henkilöä.  Katsauskauden lopussa palveluksessa oli 81 (94) henkilöä, joista 16 (26) työskenteli ulkomailla, Ruotsissa ja Venäjällä.

Osake ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2020  päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 96 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 18 570 047 (18 570 047) kappaletta. Yhtiökokouksessa kullakin osakkeella on yksi ääni.

Hallituksen vuosipalkkiot

Hallituspalkkiona vuodelta 2020 maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 60 000 euroa yhtiön osakkeina. Maksu suoritettiin yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti suunnattuna osakeantina tilikauden jälkeen tammikuussa 2021, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 0,9 prosentilla eli 172 411 osakkeella. Merkintähinta oli yhtiön osakkeen kesä-syyskuun 2020 päätöskurssien keskikurssi eli 0,348 euroa osakkeelta.

Hallituspalkkiona vuodelta 2019 maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 80 000 euroa yhtiön osakkeina. Maksu suoritettiin yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti suunnattuna osakeantina joulukuussa 2019, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 1,5 prosentilla eli 275 857 osakkeella. Merkintähinta oli yhtiön osakkeen kesä-syyskuun 2019 päätöskurssien keskikurssi eli 0,290 euroa osakkeelta.

Osakeomistus

Vuoden 2020 lopussa 100 suurinta osakkeenomistajaa omisti 16 889 148 (17 476 844) osaketta eli 90,9 (94,1) prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiön hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 5 400 789 (5 680 392) osaketta eli 29,1 (30,6) prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja äänivallasta. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2020 eikä 31.12.2019 hallussaan omia osakkeita. Tiedot suurimmista osakkeenomistajista löytyvät yhtiön kotisivuilta www.soprano.fi kohdasta Sijoittajille / Osakkeenomistajat.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo

Sopranon osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Kaupankäyntitunnus on SOPRA. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2020 oli 7 242 318 (5 013 913) euroa. Sopranon osakkeen kappalemääräinen vaihto vuonna 2020 oli 5 935 373 (2 629 535) kappaletta eli 32,0 (14,4) prosenttia yhtiön keskimäärin ulkona olevasta osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo vuonna 2020 oli 1 919 532 (769 156) euroa. Osakkeen alin kurssi oli 0,214 (0,246) euroa, ylin 0,412 (0,420) ja keskikurssi 0,323 (0,293) euroa. Vuoden 2020 osakkeen päätöskurssi oli 0,390 (0,270) euroa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemia on konsernin kannattavuuskehityksen merkittävin riskitekijä lyhyellä aikavälillä. Pandemian vaikutus yleiseen talouskehitykseen ja koulutuspalveluiden kysyntään oli merkittävä vuonna 2020 ja sen arvioidaan vaikuttavan myös erityisesti vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konsernilla oli jo ennen koronapandemian alkua hyvä valmius etä- ja verkkokoulutuksiin, mikä pienensi koronapandemian vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Yhtiön johto seuraa tarkasti koronapandemian aiheuttamia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvostusperiaatteisiin. Johdon arvion mukaisesti pandemian vaikutukset ovat lyhytaikaisia eivätkä anna aihetta muuttaa pitkän aikavälin tavoitteita.

Konserni pienensi koronapandemia-ajan rahoitusriskejään sopimalla päärahoittajiensa kanssa rahoituspaketista toukokuussa 2020. Rahoituspaketti turvaa kassan kestävyyttä yli koronapandemian aiheuttaman markkinoiden häiriötilanteen. Maksuvalmiuden varmistaminen edellyttää jatkossa voitollista liiketoimintaa. Normaalissa tilanteessa kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta erityisesti heinä-syyskuussa ja paranee vuoden loppua kohden.

Talouden laskusuhdanteet Suomessa ja Ruotsissa vaikuttavat suhdanneherkän yrityskoulutuksen kysyntää heikentävästi. Kysynnän vaihteluihin vastataan verkostomallilla eli kevyellä omalla organisaatiolla, jota täydentävät partnereina toimivat kouluttajat ja konsultit. Koulutusviennissä onnistuminen osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät riskiin menettää avainhenkilöitä.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiö Soprano Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 3 892 511,30 euroa, josta tilikauden tulos on -398 036,31 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2021

Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan keskiviikkona 16.4.2021.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä perjantaina 27.5.2021 klo 14.
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 julkaistaan torstaina 27.8.2021 klo 9.00.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Se on julkaistu myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi

wkr0006.pdf