Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2018: Sopranon liiketoimintasegmenttien tulos parani kolmatta vuotta peräkkäin. Emoyhtiö kasvatti vientipanostuksia. Koko konsernin tulos on positiivinen.

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 6.3.2019 klo 9:00

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2018 (Tilintarkastamaton)                          

Sopranon liiketoimintasegmenttien tulos parani kolmatta vuotta peräkkäin. Emoyhtiö kasvatti vientipanostuksia. Koko konsernin tulos on positiivinen.

Soprano Oyj konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 15,54 (1-12 2017 15,81) ja liiketulos 0,41 (0,66) miljoonaa euroa. Julkisrahoitteisen ammatillisen koulutuksen uudistusten vuoksi aloituksia siirtyi ja liikevaihto pieneni, eikä sitä pystytty täysin korvaamaan vapaarahoitteisten koulutusten kasvulla.

Liiketoimintasegmenttien yhteenlaskettu liiketulos parani 8,8 prosenttia 1,2 miljoonasta 1,3 miljoonaan euroon. Sekä asiakkaiden että koulutettavien määrä kasvoi. Kannattavan perusliiketoiminnan turvin emoyhtiö panosti 0,9 miljoonaa euroa digitaalisiin koulutussisältöihin ja markkina-alueen laajentamiseen kansainvälisesti.

Tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen tarvittava kasvurahoitus varmistui ja kassa vahvistui.

Soprano Oyj konserni heinä-joulukuu 2018                                  

  • Liikevaihto oli 7 317 (7-12 2017 7 606) tuhatta euroa.
  • Liiketulos oli 156 (341) tuhatta euroa.
  • Konsernin katsauskauden tulos oli 143 (337) tuhatta euroa.
  • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,02) euroa
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -540 (426) tuhatta euroa.

Soprano Oyj konserni tammi-joulukuu 2018

  • Liikevaihto oli 15 542 (1-12 2017 15 813)
  • Liiketulos oli 412 (663) tuhatta euroa.
  • Konsernin tilikauden tulos oli 287 (502) tuhatta euroa.
  • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,02) euroa. 
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 23 (827) tuhatta euroa.

Soprano Oyj on kehitysyhtiö ja konsernin emoyhtiö, johon kuuluu kaksi liiketoimintasegmenttiä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group sekä suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF. 

Konsernin kuuden businesskoulun 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet johtamiseen, viestintään, kansainväliseen kauppaan ja informaatioteknologiaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot perinteisesti luokkahuonekoulutuksena, verkon yli remote-koulutuksena ja tekoälyavusteisesti online-koulutuksena. EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tarjoamme myös korkeakoulututkintoja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tutkintomme ovat hyväksyttyjä kaikissa Euroopan maissa.

Soprano panostaa uuteen teknologiaan, digitaalisten koulutussisältöjen tuottamiseen tekoälyalustalle ja markkina-alueen laajentamiseen kansainvälisesti. Tekoälyavusteisen online-koulutuksen ansiosta teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa.

Vuonna 2018 koulutuksiimme osallistui 25905 henkilöä 2250 organisaatiosta. Asiakkaamme ovat pohjoismaisten organisaatioiden henkilöstöä Suomessa, Ruotsissa ja ympäri maailmaa. Sopranon kasvustrategia tiivistyy yhteen sanaan: Collaboration. Rakennamme Pohjoismaista koulutusalan yhteistyöverkostoa ja pyrimme yhdessä laajentamaan kansainvälistä koulutustoimintaamme.

Tilauskanta vuodelle 2019 oli 1. maaliskuuta 105 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tilauskantaan vastaavana aikana.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Soprano Oyj konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen ennakoidaan kasvavan vuonna 2019.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Sopranon koulutusyhtiöt tekevät nyt kannattavaa liiketoimintaa, kasvun rahoitus on turvattu ja kassa on kunnossa. Sen ansiosta konsernin emoyhtiö on voinut panostaa kansainvälisen kasvun valmisteluun. Kasvupanosten avulla tuotamme digitaalisia koulutussisältöjä tekoälyalustalle, parannamme kilpailukykyämme Pohjoismaissa ja laajennamme markkina-aluetta kansainvälisesti. Sijoitamme liiketoimintojemme tulosta tulevaisuuden kassavirtaan. Nämä kasvupanostukset ovat konsernin suurin riski ja toisaalta suurin mahdollisuus merkittävään kasvuun.

Liiketoimintasegmenttien yhteenlaskettu käyttökate ja liiketulos paranivat jo kolmatta vuotta peräkkäin. Erityisen iloinen olen siitä, että nyt myös asiakkaiden ja koulutettavien määrät kääntyivät kasvuun. Sen sijaan Suomen ammatillisen koulutuksen uudistuksiin emme osanneet reagoida riittävän terävästi. Julkisrahoitteisen ammatillisen koulutuksen aloituksia siirtyi, menetimme liikevaihtoa ja asiakkaamme koulutusmahdollisuuksia.

Kahdeksan kuukauden rakennusprojektin jälkeen Soprano keskitti 1.8.2018 pääkaupunkiseudun koulutustoiminnot Töölönlahden kampukselle keskelle Helsinkiä osoitteeseen Mannerheimintie 15. Ylimpään kerrokseen avattiin 4. joulukuuta Suomen koulutusvientikeskus sekä showroom eri maista tuleville koulutusalan delegaatioille. Vuokralaisinamme on lukuisia yhteistyökumppaneitamme.

Soprano Oyj konsernilla on käytössään ensimmäistä kertaa yhteiset tietojärjestelmät sekä asiakastyössä että taloudessa.”

Avainluvut 7-12 2018 7-12 2017 2018 2017
Liikevaihto 7 317 7 606 15 542 15 813
Käyttökate 295 573 717 1 040
Liiketulos 156 341 412 663
Liiketulos % 2,1 4,5 2,6 4,2
Kauden tulos 143 337 287 502
Tulos/osake 0,00 0,02 0,01 0,02
Liiketoiminnan rahavirta -540 426 23 827
Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,3 7,5 2,0 7,9
Oman pääoman tuotto, % -9,3 4,7 -2,5 5,4
Omavaraisuusaste, % 45,6 48,1 45,6 48,1
Nettovelkaantumisaste, % 44,9 32,9 44,9 32,9
Henkilöstö kauden lopussa, 98 86 98 86
– josta Suomen ulkopuolella 32 28 32 28

Toimintaympäristö

Sopranon päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Kummassakin maassa vuodelle 2019 ennakoidaan hidastuvaa bruttokansantuotteen kasvua. Suhdannevaihtelut heijastuvat koulutuspalveluiden kysyntään. Soprano tavoittelee koulutusviennistä kasvua, joka osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Asiakkaat odottavat entistä vaikuttavampaa osaamisen kehittämistä. Koulutustoimiala on muutoksessa digitaalisten koulutussisältöjen tullessa vahvemmin osaksi koulutustapahtumia. Ne koulutustarjoajat, jotka pystyvät tarjoamaan parhaat oppimistulokset, tulevat menestymään.

Strategia

Sopranon strategia kiteytyy yhteen sanaan: Collaboration. Tunnuslauseensa ’Lifelong Learning for Working Professionals’ mukaisesti Soprano tarjoaa työssä käyville jatkuvasti uusia taitoja. Soprano Oyj konsernin arvot ovat luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset.

Konsernin menetykseen vaikuttavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, koulutuksellisten mahdollisuuksien lisääntyminen, digitalisaation eteneminen ja verkkoyhteyksien parantuminen, työelämän nopeutuva muutos ja elinikäisen oppimisen lisääntyvä tarve. Konserni on määritellyt strategiset tavoitteensa, korkean prioriteetin alueet sekä kehityskohteet tuleville vuosille.

Liikevaihto

Vuoden 2018 aikana Sopranon tytäryhtiöiden järjestämiin koulutuksiin osallistui 25905 henkilöä 2250 yrityksestä tai organisaatiosta. Pitkäkestoisen yli vuoden opintoihin osallistui 1572 henkilöä. Jokaiselta konsernin koulutettavalta kysytään palautetta jokaisen koulutuksen päätteeksi. Kaikki palautteet käsitellään välittömästi liiketoimintayksiköissä ja kattavasti laatujärjestelmän mukaisesti konsernissa.

Sopranon vuoden 2018 liikevaihto oli 15 542 (15 813 vuonna 2017) tuhatta euroa. Ammattikoulutuksen rahoituslain muuttuminen sekä tutkintorakenteen uudistus pienensivät julkisrahoitteisen liiketoiminnan liikevaihtoa vuonna 2018. Pienemmän ja pääasiallisesti Suomessa toimivan MIF-liiketoimintasegmentin liikevaihto laski viidenneksen. Samaan aikaan suuremman Pohjoismaisen IT GROUP –liiketoimintasegmentti kasvoi lähes 10 prosenttia.

Liikevaihto segmenteittäin (t€) 7-12 2018 7-12 2017 1-12 2018 1-12 2017
IT GROUP 4 993 4 777 10 605 9 692
MIF 2 287 2 843 4 868 6 156
Yhteiset erät 234 240 509 633
Konsernierät -197 -254 -440 -667
Soprano Oyj konserni 7 317 7 606 15 542 15 813

Taloudellinen tulos

Soprano-konsernin liiketulos vuonna 2018 oli 412 (663 vuonna 2017) tuhatta euroa. Liikevoittoprosentti oli 2,6 (4,2) prosenttia.  Vuosina 2018 ja 2017 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Konsernin myyntikatemarginaali laski 2 prosenttiyksikköä 57 (59) prosenttiin. Erityisesti siihen vaikutti IT GROUP –liiketoimintasegmentti, jossa onnistuneesti haettiin kasvua pienemmällä myyntikatemarginaalilla ja kannattavuutta suuremmilla osanottajamäärillä.

Henkilöstömenot nousivat 278 tuhatta euroa 6 225 tuhanteen euroon (5 947) ja liiketoiminnan muut kulut olivat 2 906 (2 897 euroa). Poistot ja arvonalentumiset olivat 306 tuhatta euroa (377). Panostaminen koulutusvientiin nosti erityisesti konsernin henkilöstömenoja.

Konsernin rahoituskulut olivat 333 tuhatta euroa (362) ja osakkeiden arvonalentumiset 139 tuhatta euroa (25). Osakkeiden arvonalentuminen vuonna 2018 liittyi osakkuusyhtiöiden osuuksiin ja vuonna 2017 muihin osakkeisiin ja osuuksiin.

Liiketulos segmenteittäin (t€) 7-12 2018 7-12 2017 1-12 2018 1-12 2017
IT GROUP 443 391 793 438
MIF 336 302 494 744
Yhteiset erät -631 -372 -906 -559
Konsernierät 8 20 31 40
Soprano Oyj konserni 156 341 412 663

Liiketoimintasegmentit

Soprano Oyj konsernin liiketoimintasegmentit ovat Informator Tieturi Group (IT GROUP) ja Management Institute of Finland MIF (MIF). Sen lisäksi raportoidaan yhteiset erät –segmentti, johon kuuluvat emoyhtiön lisäksi osakkuusyhtiöt.

IT GROUP –liiketoimintasegmentti

Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Utbildning Svenska Ab:n emoyhtiö. IT GROUP on johtava yksityinen koulutusyritys Pohjoismaissa. Myynnistä tulee noin 58 prosenttia Ruotsista ja 42 prosenttia Suomesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 50 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Kiinteät koulutuskeskukset sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

IT GROUP 7-12 2018 7-12 2017 1-12 2018 1-12 2017
Liikevaihto 4 993 4 777 10 605 9 692
Käyttökate 463 401 822 456
Liiketulos 443 391 793 438

IT GROUP –liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 1. maaliskuuta 2019 on 5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

MIF-liiketoimintasegmentti

Management Institute of Finland MIF Oy on Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja. MIF:in koulutusyksiköt ovat Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, MIF Tutkinnot ja Fintra. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Pietarissa.

MIF 7-12 2018 7-12 2017 1-12 2018 1-12 2017
Liikevaihto 2 287 2 843 4 868 6 156
Käyttökate 479 411 755 935
Liiketulos 336 302 494 744

MIF-liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 1. maaliskuuta on 2019 on yhden prosentin suurempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Yhteiset erät –segmentti

Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa yhteiset erät –segmentissä raportoidaan konsernin vientihanke MIF Academy sekä osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy -konserni ja Brain Alliance Oy.

Emoyhtiön MIF Academy on 14 henkilön koulutusvientiorganisaatio, johon konsernissa on ladattu merkittäviä kasvuodotuksia. Sopranon 40 prosenttisesti omistama Ambientia E-commerce Oy konserni tarjoaa verkkokaupparatkaisuja ja niihin liittyviä palveluja. Ambientia E-commerce Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 2,25 miljoonaa ja liiketulos -0,17 miljoonaa euroa. Soprano-konserni kirjasi osakkuusyhtiöstä arvonalentumistestin perusteella 0,14 miljoonan euron arvonalennuksen, joka on esitetty liiketuloksen alapuolella rivillä osuus osakkuusyritysten tuloksesta

Sopranon 49 prosenttisesti omistama Brain Alliance Oy tarjoaa verkon kehityspalveluita. Yhtiön liikevaihto 2018 oli 0,16 miljoonaa ja liiketulos 0,00 miljoonaa euroa.

Tuotekehitys ja investoinnit

Yhtiö on investoinut merkittävästi tuotekehitykseen parantaakseen valmiuksiaan pohjoismaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 1,4 (1,1) miljoonaa euroa.

Marraskuussa 2018 Business Finland myönsi edullisen 1,457 miljoonan euron lainan, jonka ennakkomaksu 0,44 miljoonaa euroa maksettiin joulukuussa 2018. Sopranolla on myös käynnissä Business Finlandin avustushanke ajalle 6.10.2017-30.6.2019. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,1 miljoonaa euroa, josta Soprano on käyttänyt tilinpäätöshetkellä 31.12.2018 noin 44 prosenttia. Avustus on n. 50% hankkeen kuluista. Kansainvälisen kasvun myötä investointien tarve tulee jatkossa edelleen kasvamaan.

Tase

Konsernin tase 31.12.2018 oli 13 838 (12 715) tuhatta euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 6 122 (5 875) tuhatta euroa eli 0,33 (0,32) euroa osaketta kohden. Omaa pääomaa kasvatti tilikauden positiivinen tulos sekä hallituksen vuosipalkkion maksu osakeantina, ja laski oman pääomanehtoisen lainan korkojen maksu. Omaan pääomaan sisältyy 1 193 (789) tuhatta euroa laskennallisia verosaamisia.

Rahavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 23 tuhatta euroa (827) tuhatta euroa ja konsernin korolliset velat 4 108 tuhatta euroa (2 514). Liiketoiminnan rahavirtaa laski erityisesti käyttöpääoman muutos. Konsernin rahavarat olivat 1 358 (579) tuhatta euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 45,6 (48,1) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 44,9 (32,9) prosenttia.

Soprano-konserni sopi 14.11.2018 2,0 miljoonan euron kasvurahoituksesta digitaalisten koulutuspalveluiden ja -sisältöjen kehittämiseksi sekä koulutusviennin vauhdittamiseksi. Viisivuotisen pankkilainan takaajina ovat Euroopan Investointirahasto EIR ja Finnvera. Rahoitus sisältää normaaleja kovenanttiehtoja koskien mm. velkaantumista ja omavaraisuutta. Vanhan pankkilainan yhtiö maksoi pois.

Business Finland myönsi Soprano Oyj:lle 23.11.2018 enintään 1,457 miljoonan euron tutkimus- ja kehittämistoiminnan lainan yhtiön digitaalisten koulutussisältöjen kehittämishankkeeseen, jonka kokonaiskustannusarvio on 2,082 miljoonaa euroa. Laina-aika on 7 vuotta, joista kolme ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita. Korko on 3 prosenttiyksikköä alle peruskoron, vähintään kuitenkin 1 prosentti. Lainan ennakkomaksu 0,437 miljoonaa euroa maksettiin Soprano Oyj:lle joulukuussa 2018. Rahoituksen saaminen edellyttää raportointia rahoitusehtojen mukaisesti projektin keston aikana 31.12.2020 saakka. Rahoitus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, kun raportti on hyväksytty. Rahoitus sisältää erityisehdon, jonka mukaan Soprano Oyj ei saa jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta projektin aikana ilman Business Finlandin etukäteistä suostumusta. Voittovaroja yhtiö saa jakaa normaalisti.

Hallinto

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2018 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkoivat Arto Tenhunen, Antti Palola, Harri Koponen ja Pauliina Lautanen-Nissi. Uusina jäseninä aloittivat Kirsti Lonka, Aleksi Randell ja Jorma Turunen. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Koposen ja varapuheenjohtajaksi Antti Palolan.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti 19.12.2018 päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta. Soprano Oyj:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitettiin KHT Mika Kaarisalo.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2017.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistajien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Kaisa Vikkula jätti 22.1.2018 tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Talousjohtaja Panu Kauppinen toimi oman toimensa ohella vt. toimitusjohtajana 1.3.2018 saakka, jolloin yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin konsernijohtaja Arto Tenhunen. Soprano Oyj:n johtoryhmään ovat kuuluneet 22.1.2018 alkaen Arto Tenhunen ja Panu Kauppinen.

Henkilöstö

Vuonna 2018 henkilöstöä oli keskimäärin konsernin palveluksessa 96 (88). Katsauskauden lopussa oli 98 (86) henkilöä, joista 32 (28) työskenteli ulkomailla, Ruotsissa ja Venäjällä. Henkilöstöltä pyydetään sekä määrämuotoista että vapaata palautetta nimettömänä kerran kuukaudessa Pulssi-kyselyllä. Kyselyn tulokset käsitellään kuukausittain konsernin yhteisessä Soprano Insight -verkkotapaamisessa. Liiketoimintayksiköt käsittelevät kuukausittain kyselyn kaksi heikointa ja kaksi parasta tulosta omissa tiimipalavereissaan.

Osake ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2018 päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 96 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 18 294 190 (18 123 981) kappaletta. Yhtiökokouksessa kullakin osakkeella on yksi ääni.

Hallituksen vuosipalkkiot

Hallituspalkkiona vuodelta 2018 maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 80 000 euroa yhtiön osakkeina. Maksu suoritettiin yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti suunnattuna osakeantina marraskuussa 2018, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 0,9 prosentilla eli 170 209 osakkeella. Merkintähinta oli yhtiön osakkeen kesä-syyskuun 2018 päätöskurssien keskikurssi eli 0,470 euroa osakkeelta.

Hallituspalkkiona vuodelta 2017 maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 70 000 euroa yhtiön osakkeina. Maksu suoritettiin yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti suunnattuna osakeantina, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 0,7 prosentilla eli 126 126 osakkeella. Merkintähinta oli yhtiön osakkeen kesä-syyskuun 2017 päätöskurssien keskikurssi eli 0,555 euroa osakkeelta.

Osakeomistus

Vuoden lopussa 100 suurinta osakkeenomistajaa omisti 17 207 976 (16 763 879) osaketta eli 94,1 (92,5) prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiön hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 5 404 535 (5 663 026) osaketta eli 29,5 (31,2) prosenttia
yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja äänivallasta. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa eikä 31.12.2017 hallussaan omia osakkeita. Tiedot suurimmista osakkeenomistajista löytyvät yhtiön kotisivuilta www.soprano.fi kohdasta Sijoittajat / Omistajat.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo

Sopranon osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingissä. Kaupankäyntitunnus on SOPRA. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2018 oli 4 482 077 (8 355 155) euroa. Sopranon osakkeen kappalemääräinen vaihto vuonna 2018 oli 1 568 765 (6 437 420) kappaletta eli 8,6 (35,7) prosenttia yhtiön keskimäärin ulkona olevasta osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 716 241 (3 200 007) euroa. Osakkeen alin kurssi oli 0,222 (0,340) euroa, ylin 0,548 (0,695) ja keskikurssi 0,457 (0,497) euroa. Vuoden 2018 osakkeen päätöskurssi oli 0,245 (0,461) euroa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät epävarmuuteen digitaalisten koulutussisältöjen tuottamisessa tekoälyavusteiseen oppimisympäristöön sekä koulutusviennin onnistumiseen. Olennaista on, ettemme yli- tai ali-investoi näihin Soprano-konsernin uutta liiketoimintaa kehittäviin hankkeisiin.

Rahoitusriskit pienenivät vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla, kun konserni sopi rahoituspaketista ja Business Finland myönsi emoyhtiölle tuotekehityslainan. Maksuvalmiuden varmistaminen edellyttää voitollista liiketoimintaa.

Liiketoimintaympäristöön liittyvänä riskinä nähty ammatillisten tutkintojen lainsäädäntömuutos vaikutti MIF Tutkinnot yksikössä liikevaihtoa pienentävästi. Riskiä minimoitiin hyvällä toimialakohtaisella osaamisella ja ns. kovan rahan tarjonnalla.

Talouden laskusuhdanteet Suomessa ja Ruotsissa vaikuttavat suhdanneherkkään yrityskoulutuksen kysyntää heikentävästi. Kysynnän vaihteluihin vastataan verkostomallilla eli kevyellä omalla organisaatiolla, jota täydentävät partnereina toimivat kouluttajat ja konsultit. Koulutusviennissä onnistuminen osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät riskiin menettää avainhenkilöitä.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Soprano Oyj konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen ennakoidaan kasvavan vuonna 2019.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiö Soprano Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 4 473 345,94 euroa, josta tilikauden tulos on -1 292 663,33 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2019

Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan keskiviikkona 3.4.2019.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä perjantaina 26.4.2019 klo 14.
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 julkaistaan torstaina 29.8.2019 klo 9.00.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Se on julkaistu myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi

wkr0006.pdf