Soprano Oyj –konsernin uusittu IFRS-tilinpäätös 2005

Soprano Oyj
Pörssitiedote 8.1.2007 klo 18.00

Soprano Oyj –konsernin uusittu IFRS-tilinpäätös 2005


Tarkastelujakson tärkeimmät tapahtumat
Soprano Oyj -konsernin liiketoiminnan kehitys oli myönteistä ja toiminta huomattavista
ohjelmistotuotekehityksen investoinneista huolimatta kannattavaa.
Konsernirakenteen selkeyttämiseksi konsernin emoyhtiö hankki toisen
vuosipuoliskon aikana liiketoimintakaupoilla tytäryhtiöiden liiketoiminnat ja
kustannusoikeudet omistukseensa.
Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen aloittaa ohjelmistojen markkinointi. Konsernin
suurimmat investoinnit suunnattiin viestintäteknologisten ohjelmistojen kehittämiseen
ja tuotteistamiseen sekä siihen liittyvän palvelutarjonnan kehittämiseen.

Tuloskatsaus
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1.1. – 31.12.2005 oli 2,55 (2,39) miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 166 (-26) tuhatta euroa. Oman pääoman tuotto oli 33,9 % (-4,0 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto 37,3 % (11,3 %). 
Kassavirta oli 467 tuhatta euroa negatiivinen, kun se vuonna 2004 oli 460 tuhatta
euroa positiivinen.
Investoinnit olivat yhteensä 295 tuhatta euroa. Yhtiö on aktivoinut osan
kehityskuluistaan IFRS-säännösten mukaisesti. Tämä pienentää kuluja noin
225 tuhannella eurolla. 
Yhtiö on arvioinut tytäryhtiöiden rahavirtoja erityistä varovaisuutta noudattaen ja on
tehnyt 263 tuhannen euron arvonalennukset vuoden 2004 IFRS-tilinpäätökseen.
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli Suomi 92,9 (91,5)% ja Baltia 7,1 (8,5)%.

Liiketoiminta eri toimialueilla
Konsernin ydin, Soprano Oyj Communications ja sen liiketoiminta kehittyivät
suotuisasti. Mainonnan ja viestinnän palvelujen kysyntä kasvoi ja yksikkö voitti uusia
asiakkuuksia. Sopranon kehittämällä markkinointiviestintäkonseptilla on Suomessa ja
Baltian maissa jatkuvaa kysyntää. Liiketoimintasegmentin ja koko konsernin
suurimmat investoinnit suunnattiin viestintäteknologisten ohjelmistojen kehittämiseen
ja niiden tuotteistamiseen. Liiketoimintayksikköön kuuluvat mainonnan ja viestinnän
palvelut sekä ohjelmistokehitys.
Soprano Oyj Communications –liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 2,56 (2,48)
miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 264 (-12) tuhatta euroa.
Soprano Oyj Magazines -kustannusliiketoiminnan kehitys ei vastannut odotuksia.
Lehtien ilmoitustilan myynti jäi merkittävästi asetetuista tavoitteista.
Liiketoimintasegmenttiin kuuluvat Suomessa ilmestyvät Kampanja ja Uusi Toimisto
sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa ilmestyvä City Paper. Lehdet julkaistaan
konsernin kehittämillä ohjelmistoilla verkossa, sähköisesti toimitettuina viikkolehtinä
sekä kuukausittain painettuina ja näköislehtinä. 
Soprano Oyj Magazines –liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 516 (753) tuhatta
euroa ja tilikauden tulos -99 (+213) tuhatta euroa

Tutkimus ja tuotekehitys
Soprano Oyj -konsernin tuotekehityksen kohteena ovat sähköisen
markkinointiviestinnän työkalut. Konsernin suurimmat investoinnit suunnattiin
viestintäteknologisten ohjelmistojen kehittämiseen ja tuotteistamiseen sekä siihen
liittyvän palvelutarjonnan kehittämiseen. Tuotteista mainittakoon sähköiset
asiakaslehtien julkaisualusta, kyselytutkimusjärjestelmä sekä
talousinformaatiojärjestelmä.
Yhtiön tuotekehityksen painopisteenä olivat PK-yrityksille tarkoitettu
Soprano Composer -ohjelmistopaketti ja monimediaratkaisut. Työhön sitoutuu yhtiön
henkilöstöresursseista 5 henkeä täyspäiväisesti ja kehitystyöhön osallistuu
osapäiväisesti noin kolmannes koko konsernin henkilöstöstä. Konsernin
tuotekehitysinvestoinnit tarkasteluvuoden aikana olivat 295 tuhatta euroa.

Henkilöstö ja organisaatio
Konsernin henkilöstön määrä on 28, joista 6 toimii ulkoistetuissa tehtävissä.
Suomalainen Soprano on aktiivinen osakas 46 maassa toimivissa Pinnacle ja
Commworld - markkinointiviestintätoimistojen ketjuissa, joissa asiakkaita palvelee yli
1000 alan ammattilaista.

Omistus
Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin
ML-markkinassa. Tarkat tiedot kaupankäynnistä ja kurssikehityksestä ovat saatavilla
Helsingin Pörssistä.

Hallinnointi ja ohjaus, johto, tilintarkastajat
Soprano soveltaa toimintaansa asianmukaisia yrityksen hallinnointiin liittyviä sääntöjä
ja korkeita eettisiä periaatteita ja noudattaa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia
sekä muita viranomaisten asettamia julkisten yhtiöiden hallinnoimiseen liittyviä
säännöksiä. 
Soprano noudattaa HEX:n (OMX Plc), Suomen keskuskauppakamarin ja
Teollisuuden ja työnantajien keskusliiton (EK) joulukuussa 2003 julkistamia
listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia
suosituksia.
Sopranolla ei ole hallintoneuvostoa eikä hallituksella ole vakiintuneita valiokuntia,
vaan hallitus käsittelee asiat normaalisti keskuudessaan. Soprano Oyj:n
toimitusjohtajalla ei ole sopimuksia eläkeiästä, eläkkeen määräytymisperusteista tai
irtisanomisen perusteella saatavista korvauksista. Toimitusjohtajalla ei ole
voimassaolevia palkitsemisjärjestelmiä, eikä hän ole saanut palkkioksi osakkeita tai
osakejohdannaisia oikeuksia eikä sellaisista ole sopimuksia.
Muuta operatiivista johtoa motivoidaan palkan lisäksi normaaleilla tulokseen ja
saavutuksiin liittyvillä palkitsemis- ja provisiojärjestelmillä, joista päättää
toimitusjohtaja.
Sopranolla ei ole päätoimista hallituksen puheenjohtajaa ja hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan normaali palkkio kokoustyöskentelystä.
Soprano Oyj:n 13.4.2005 pidetyssä yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen
neljä jäsentä, joista kaksi on Corporate Governance -suosituksen mukaisesti yhtiöstä
riippumattomia. Hallituksen jäseniä ovat Arto Tenhunen, Riitta Auvinen ja
riippumattomia jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamo ja
Jarmo Kalliola.
Soprano Oyj-konsernin toimitusjohtaja on Arto Tenhunen, joka vastaa myös Soprano
Oyj Magazines -liiketoiminnan kehittämisestä. Yhtiön varatoimitusjohtaja Riitta
Auvinen vastaa Soprano Oyj Communications –liiketoiminnan kehittämisestä. 
Johtoryhmään kuuluivat 31.12.2005 seuraavat henkilöt: Riitta Auvinen (pj),
Arto Tenhunen, Miia Eloranta ja Riina Virtanen.
Konsernin tilintarkastajana toimii KTT, KHT Markku Koskela ja varatilintarkastajana
KHT Pertti Sundqvist.

Riskienhallinta
Yhtiön sisäisestä valvonnasta, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön
hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa. Vastuu yhtiön riskien hallinnasta on
hallituksella. Riskienhallinnan käytännön toteutuksesta vastaavat toimitusjohtaja ja
varatoimitusjohtaja.
Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano
Oyj-konsernin palveluksessa olevasta henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. 
Riskien hallintaan on pyritty yhdenmukaisilla työsopimuksilla sekä
vaitiolositoumuksilla. Yksittäisen asiakasmenetyksen riskin minimoimiseen pyritään
asiakasmäärää ja volyymiä kasvattamalla. Asiakkaiden kanssa pyritään pitkäaikaisiin
sopimuksiin yleistyvän projektityöskentelyn sijaan. Sopimusriskejä on eliminoitu
yhtiön juristin valmistelemilla ja päivittämillä sopimuspohjilla ja sopimusriskien
hallinnan organisoinnilla.

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema pysyi vakaana vuoden aikana. Omavaraisuusaste oli 43,8 %
(52,7 %). Dun & Bradstreet on antanut yhtiölle AAA-luokituksen, eli parhaan
käyttämänsä luokituksen. 
Kassavirta oli vuoden 2005 osalta 467 tuhatta euroa negatiivinen, kun se vuonna 2004
oli 460 tuhatta euroa positiivinen. Selittävinä tekijöinä ovat vuoden 2005 yhteensä
295 tuhannen euron investoinnit ja vuonna 2004 tapahtuneet käyttöomaisuuden
myynnit ja lainojen nostot.

Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat
Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2005 päätti myöntää hallitukselle
valtuudet omien osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi sekä yhtiön optio-ohjelman
laatimiseksi.
Yhtiön omistuksessa oli 31.12.2005 omia osakkeita 197 000 kpl. Optio-ohjelmia ei
ole toistaiseksi käynnistetty.
Soprano Oyj:n osakepääoma on 80.000 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on
8.000.000.

IFRS-raportointi
Soprano-konserni on julkistanut tilinpäätöstiedot IFRS-standardin mukaisesti vuodelta
2005. Konserni on samanaikaisesti julkistanut vuotta 2004 koskevat IFRS:n vaikutukset
ja vertailutiedot.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Sopranon kehittämä PK-yrityksen sähköisen myynnin ja markkinointiviestinnän
ohjelmisto on saatu vuoden 2006 alussa asiakasyritysten testikäyttöön ja 
tuotetta valmistellaan markkinoille alkuvuodesta 2007.
Yhtiö sai syyskuussa 2005 myönteisen päätöksen TEKESiltä Soprano Composer –
ohjelmiston tuotekehityshankkeen riskirahoitukselle. Rahoitusta ei nostettu tilikauden
2005 aikana.

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2006
Yhtiön hallitus uskoo konsernin liikevaihdon kasvavan ja koko vuoden toiminnallisen
tuloksen paranevan edellisvuoteen verrattuna. Hallitus uskoo, että oman
ohjelmistotuotteen kotimaisella ja kansainvälisellä lanseerauksella on merkittävä
positiivinen vaikutus yhtiön tulevaan toimintaan ja kasvuun.
Alan kasvaviin haasteisiin vastaamiseksi hallitus harkitsee vaihtoehtoja
ohjelmistotuotekehityksen ja ohjelmistomarkkinoinnin rahoituspohjan vahvistamiseksi
Vaihtoehtoina hallitus harkitsee ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen
myymistä ja yleistä tai suunnattua osakeantia ja -myyntiä. Yhtiön hallitus harkitsee
myös siirtymistä Helsingin Pörssin ML-markkinasta likvidimmälle pörssilistalle.

Osingonjako tilikaudelta 2005
Yhtiön tilikauden voitto on 166 tuhatta euroa ja kertyneet voittovarat 171 tuhatta euroa,
mikä tekee yhteensä 337 tuhatta euroa. 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,02 euroa/osake mikä tekee
yhteensä 160 tuhatta euroa laskettuna koko osakemäärälle. Maksettava osinko on noin
47 % voittovaroista.
(Osinko on jaettu hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokouksen 26.04.2006
päätöksen mukaisesti.)

Soprano Oyj
HallitusSoprano Oyj

1 000 €                 2005            2004

Liikevaihto               2547            2392

Liikevoitto               335             102

Voitto ennen satunnaisia eriä      282             88

Voitto ennen veroja           282             88

Tilikauden voitto/tappio        166             -26

Pitkäaikaiset varat           377             150

Lyhytaikaiset varat           606             994

Osakepääoma               80              80

Muu omapääoma              338             463

Vähemmistöosuus             6              11

Vieras pääoma              559             590
 josta pitkäaikaista          300             300

Investoinnit              295              0

Henkilöstö                28             30

Yhtiön omistuksessa oli 31.12.2005 omia osakkeita 197.000 kpl.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,02€/osake, mikä tekee
yhteensä 160.000 euroa laskettuna koko osakemäärälle.

(Osinko on jaettu hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokouksen 26.04.2006
päätöksen mukaisesti.)