KUTSU SOPRANO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj pörssitiedote 18.11.2022 klo 09.00


KUTSU SOPRANO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 9.12.2022 klo 10:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 15, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen aloitetaan klo 9:20.

A Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Wetteri Yhtiöiden esittely

7.     Themis Holding Oy:n koko osakekannan hankkimisen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset

Yhtiö suunnittelee 2.6.2022 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Themis Holding Oy:n koko osakekannan hankkimista osakevaihdolla, jossa vastikkeena käytetään Yhtiön osakkeita (”Osakevaihto”). Themis Holding Oy omistaa 100 prosenttia pääasiassa ajoneuvojen myynti-, huolto- ja varaosaliiketoimintaa harjoittavasta Wetteri Yhtiöt Oy:stä.

Osakevaihtoa koskevia lisätietoja on saatavilla Yhtiön julkistamissa pörssitiedotteissa. Lisäksi Yhtiö on hankkinut Aalto Capital Oy:ltä osakkeenomistajien päätöksenteon tueksi Fairness Opinion -lausunnon, joka esitetään tämän kutsun liitteenä.

Osakevaihdon toteuttaminen edellyttää tämän asiakohdan 7 kaikkien alakohtien (7.1.-7.6) hyväksymistä. Alakohdat muodostavat kokonaisuuden ja hallitus ehdottaa, että niistä päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhdellä päätöksellä kokonaisuutena siten, että päätökset pannaan täytäntöön Osakevaihdon toteutuessa.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 71 prosenttia Yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat ennakkoon ilmoittaneet puoltavansa kaikkia tämän kohdan 7 päätöskokonaisuuteen sisältyviä hallituksen ehdotuksia.

Kokouksen asiakohdassa 7 (kaikki alakohdat) käsiteltäviin asioihin liittyen kokouksessa tullaan noudattamaan mahdollisessa äänestystilanteessa menettelyä, jossa osa Yhtiön osakkeenomistajista katsotaan järjestelystä riippuvaiseksi eivätkä he voi osallistua äänestykseen. Kokouksessa todetaan ja kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan kirjataan järjestelystä riippumattomien osakkeenomistajien kannatuksen määrä kohdan 7 mukaisiin päätöksiin.

Finanssivalvonta on 14.11.2022 päivätyn päätöksen mukaisesti myöntänyt Simula Invest Oy:lle ja Simula Invest Oy:ssä määräysvaltaa käyttävälle Aarne Simulalle (”Hakijat”) pysyvän poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta, joka Hakijoille syntyisi Osakevaihdon toteutumisen seurauksena.

Käytännössä tämä pysyvä poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta sallii sen, että Hakijoiden tarvitsee tehdä vain yksi pakollinen ostotarjous Yhtiön osakkeista, kun poikkeusluvassa mainitut edellytykset täyttyvät.

Pysyvä poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä Osakevaihdon toteutumisen seurauksena ja on erillinen Hakijoiden Finanssivalvonnalta saamaan poikkeuslupaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n 2 momentin mukaisista määräajoista poikkeamiseen. Poikkeuslupa määräajoista koskee pakollista ostotarjousmenettelyä, jonka Simula Invest Oy tulee julkistamaan viipymättä sen jälkeen, kun Hakijat ovat varmistuneet siitä, että voivat suorittaa täysimääräisesti ostotarjouksessa tarjottavan rahavastikkeen ja joka tapauksessa viimeistään 31.1.2023, ja ostotarjousmenettely tullaan aloittamaan kuukauden kuluessa ostotarjouksen julkistamisesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Riippumattomien osakkeenomistajien 2/3 enemmistö hyväksyisi Osakevaihdon ja siihen liittyvät muut päätökset, on Hakijoiden tehtävä pakollinen ostotarjous Yhtiön osakkeista niin, että ostotarjousmenettelyn on alettava viimeistään helmikuun loppuun 2023 mennessä.

Finanssivalvonnan myöntämän pysyvän poikkeusluvan voimaantulon edellytys on, että Soprano Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Osakevaihtoa kannattavat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä. Finanssivalvonta katsoo, että Osakevaihdossa järjestelystä riippumattomia Soprano Oyj:n osakkeenomistajia ovat muut osakkeenomistajat kuin Hakijat, osakevaihtosopimuksen osapuolina olevat Soprano Oyj:n osakkeenomistajat ja muut Hakijoiden kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt.

Yhtiön hallitus arvioi, että järjestely on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen. Tätä tukee myös Aalto Capital Oy:n 15.11.2022 päivätty Fairness Opinion -lausunto. Yhtiön hallitus suosittaa, että osakkeenomistajat hyväksyisivät järjestelyn ja siihen liittyvän osakeannin ja muut päätökset.

7.1.     Suunnatusta osakeannista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Yhtiön uusien osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti liittyy strategisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen, jolla Yhtiö hankkii Themis Holding Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen Yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakkeet annetaan merkittäväksi Yhtiön ja Themis Holding Oy:n osakkeenomistajien välisen osakevaihtosopimuksen mukaisesti Themis Holding Oy:n osakkeenomistajille heidän omistusosuuksiensa suhteessa.

Suunnatussa osakeannissa Themis Holding Oy:n osakkeenomistajille annetaan yhteensä 115 097 125 Yhtiön uutta osaketta. Suunnatun osakeannin toteuduttua Yhtiön osakemäärä on 134 000 870. Annettavat uudet osakkeet vastaavat siten noin 608,86 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä.

Themis Holding Oy:n osakkeenomistajille suunnattavien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,47 euroa, mikä hinta perustuu Osakevaihtosopimuksen ehtoihin ja Yhtiön taloudellisten neuvonantajien käyvästä arvosta antamiin arvioihin. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Themis Holding Oy:n koko osakekannasta, joka siirtyy merkintähetkellä peruuttamattomasti ja kaikista rasitteista vapaana Yhtiölle siten, että Yhtiö merkinnän toteuduttua omistaa 100 prosenttia Themis Holding Oy:n osakekannasta. Yhtiön hallituksen laatima apporttilausunto on tämän kokouskutsun liitteenä. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään kaikista Osakevaihtosopimuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toteutus- ja muista teknisistä toimista sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Hallitus vielä ehdottaa, että tämä osakeantipäätös ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

7.2.     Yhtiöjärjestyksen muuttaminen – yhtiön nimi, kotipaikka, toimiala ja varsinainen yhtiökokous

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

  • Yhtiöjärjestyksen 1 § (Yhtiön nimi ja kotipaikka) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön nimi on Wetteri Oyj, ruotsiksi Wetteri Abp ja englanniksi Wetteri Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu. 

  • Yhtiöjärjestyksen 2 § (Yhtiön toimiala) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2 § Yhtiön toimialana on konserni- ja osakkuusyritystensä rahoitustoiminta omistamalla ja hallitsemalla niiden liiketoimintaan liittyviä leasing- ja osamaksusopimuksia tai muulla tavoin, sekä mainittujen yhtiöiden hallinto-, talous- ja tietoteknisten palvelujen sekä niihin liittyvien palvelujen tuottaminen, autokauppa ja siihen liittyvä huolto- ja varaosatoiminta. Lisäksi yhtiö voi omistaa tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja sekä vuokrata niitä, omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita, rakentaa ja rakennuttaa rakennuksia, vuokrata niitä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi toimia perustajaurakoitsijana, omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiön toimialana on viestintään, markkinointiin, julkaisutoimintaan, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, uuteen mediaan, tele- ja tietoliikenteeseen sekä teknologiaan liittyvien palvelujen, välineiden ja laitteiden tuottaminen, valmistus, maahantuonti, myynti, kierrätys, vuokraus ja välitys sekä yritystoiminnan palvelut kuten tiedotus, koulutus, mainonta, markkinointi ja konsultointi.

  • Yhtiöjärjestyksen 9 §:n (Varsinainen yhtiökokous) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Oulussa, Helsingissä, Espoossa, tai Vantaalla. Kokouksessa on esitettävä:

Hallitus ehdottaa, että tämän kohdan 7.2. mukaiset päätökset ilmoitetaan rekisteröitäviksi Yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen.

7.3.     Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan Osakevaihdon täytäntöönpanosta alkavalta ja Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalta toimikaudelta palkkiota seuraavasti: 

  • hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa; ja
  • hallituksen jäsenelle 3.000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen ehdotus poikkeaa Yhtiön voimassa olevasta palkitsemispolitiikasta, koska poikkeuksellisesta järjestelystä johtuen hallituksen jäsenet valitaan kesken toimikauden. Hallitus ehdottaa, että korvaus kohtuullisista matka-, majoitus- sekä muista hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvistä kustannuksista maksetaan Yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

7.4.     Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa Yhtiön tarkastusvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Hallitus ehdottaa Yhtiön tarkastusvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti hallituksen kokoonpanoa muutettavaksi siten, että Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä jatkaa hallituksen jäsenenä, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Markku Kankaala, Aarne Simula, Martti Haapala, Hannu Pärssinen ja Mikael Malmsten. Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, puheenjohtajaksi on esitetty Markku Kankaalaa. Hallitus ehdottaa, että uuden puheenjohtajan ja uusien jäsenten toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi Yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen.

Hallitus ehdottaa, että Harri Koposen, Jarmo Lehtisen, Arto Tenhusen ja Jorma Wiitakorven toimikauden päättyminen hallituksen varsinaisina jäseninä on ehdollinen Osakevaihdon toteutumiselle ja että heidän toimikautensa päättyy ja päättyminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi Yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen.

Kaikilta hallitukseen ehdotetuilta on saatu suostumus tehtävään.

7.5.     Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sami Posti.

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi Yhtiön hallituksen vahvistettua Osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen.

7.6.     Osakevaihdon toteuttaminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Osakevaihto hyväksytään tämän ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksin ja hallitus valtuutetaan toteuttamaan Osakevaihdon täytäntöönpanon edellyttämät muut tarpeelliset toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano Osakevaihdon viimeistelyn edellyttämien teknisten edellytysten täytyttyä.

8.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 70 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että Yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

9.     Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä ja että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, joka on kokouskutsun liitteenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan on tarkoitus muodostua kolmen suurimman osakkeenomistajan nimittämistä jäsenistä.

10.     Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Yllä olevalla asialistalla olevat päätösehdotukset, Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021, hallituksen toimintakertomus ja Yhtiön tilintarkastuskertomus, Yhtiön puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 ja hallituksen lausunto puolivuosikatsauksen laatimisen jälkeen Yhtiöön olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.soprano.fi viimeistään 18.11.2022. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 22.12.2022 alkaen.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 28.11.2022 on merkittynä Yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta Yhtiölle viimeistään 5.12.2022 kello 16.00 mennessä joko:

a)   Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://soprano.fi/sijoittajille/yhtiokokous/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)   kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki; tai

c)   sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@soprano.fi;

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen, edustajan tai avustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.12.2022 kello 16.00.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.11.2022. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.12.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

5. Muut ohjeet ja lisätiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Soprano Oyj:llä on tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhteensä 18 903 745 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 18. marraskuuta 2022

Soprano Oyj
Hallitus

Liitteet

  • Yhtiön hallituksen laatima apporttiselvitys
  • Aalto Capital Oy:n laatima Fairness Opinion -lausunto

wkr0006.pdf AaltoCapitalOynlaatimaFairnessOpinionlausunto.pdf Osakkeenomistajiennimitystoimikunnantyjrjestys.pdf